POWRÓT DO MENU

Jednolite Studia Magisterskie

Jednolite Studia Magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

Nauka trwa 5 lat (10 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Celem studiów jest przygotowanie  wysoko wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach początkowych. Ich ukończenie daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, aby absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe. Ważną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki.

A. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

B.Przygotowanie merytoryczne nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej

C .Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

D.Podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej

E. Metodyka poszczególnych typów edukacji [polonistycznej, matematycznej, plastycznej, społeczno-przyrodniczej, informatycznej i in.]

F.. Dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej

G. Organizacja pracy przedszkola lub szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka

H. Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli.

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  - Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej tzn:
-wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju dziecka, jego socjalizacji, wychowania i kształcenia;
-wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyk nauczania;
-umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości dzieci przedszkolnych i uczniów klas początkowych.

Zapisać się na Jednolite Studia Magisterskie - Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna można w następujący sposób:

1. Skorzystać z rekrutacji elektronicznej: E-rekrutacja

2. Skorzystać z rekrutacji osobistej w siedzibie Uczelni: opis rekrutacji krok po kroku

Wysokość opłat za JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA dla naboru 2019/2020:

STUDIA STACJONARNE

 

System płatności

10-rat w roku

12-rat w roku

semestralnie

Wysokość opłat (całe studia)

390 zł

327 zł

1900 zł

----------------------------------------------------------------

STUDIA NIESTACJONARNE

   

System płatności

10-rat w roku

12-rat w roku

semestralnie

Wysokość opłat (całe studia)

350 zł

293 zł

1700 zł

Kierunek studiów psychologia* ma na celu kształcenie wykwalifikowanych specjalistów na poziomie wyższym, posiadających zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną, głównie zaś umiejętności praktyczne, pozwalające znaleźć atrakcyjne zajęcie zarówno na polskim lub unijnym rynku pracy.

Jednym z ważniejszych problemów współczesnej szkoły są trudności wychowawcze. Zwiększająca się ilość i jakość zachowań problemowych oraz obniżanie się wieku inicjacji w tym zakresie, powoduje uzasadniony niepokój nauczycieli i rodziców. Agresja, przemoc, sięganie po środki uzależniające czy wagarowanie dzieci i młodzieży, to tylko niektóre z przejawów trudności wychowawczych wpisujących się w krajobraz współczesnej szkoły. Dzieje się tak, mimo podejmowania przez pedagogów działań, które mają pomóc w bardziej skutecznym oddziaływaniu wychowawczym i profilaktycznym.

Diagnoza potrzeb społeczno-gospodarczych pokazuje stałą tendencję wzrostową liczby nowych zachorowań z powodu zaburzeń nerwicowych i psychicznych spowodowanych nadużywaniem środków psychostymulujących. Osoby uzależnione od alkoholu stanowią 2,5% społeczności województwa. Najczęstsze dolegliwości dzieci i młodzieży wiążą się z zaburzeniami w rozwoju somatycznym i psychicznym oraz chorobami przewlekłymi. Konieczne jest podejmowanie działań ograniczających negatywne skutki społeczne nadmiernego używania substancji psychoaktywnych. Niezbędny jest rozwój i większa dostępność do usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych m.in. poprzez dotowanie i usprawnianie pracy stacjonarnych placówek lecznictwa odwykowego, podnoszenie jakości prowadzonej terapii i kwalifikacji zawodowych kadry.

*Kierunek w trakcie akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Psychologia edukacji skierowana jest do osób zainteresowanych psychologią w szeroko rozumianej edukacji tzn. w oświacie, szkole, przedszkolu, instytucjach kultury jak również w szeroko rozumianym środowisku. Absolwent przygotowywany jest do pracy psychologiczno-edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka, do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania rozwoju człowieka poprzez edukację, wyboru i planowania rozwoju zawodowego, a także podejmowania różnych działań interwencyjnych.

Psycholog w zakresie psychologii edukacji będzie posiadał wiedzę z obszaru pedagogiki i dydaktyki ogólnej oraz specjalnej, funkcjonowania jednostek oświatowych jak również będzie znał podstawowe nurty i teorie wychowania, metodykę pracy nauczyciela psychologa. Posiadana wiedza dotycząca mechanizmów wychowania, kształcenia i rozwoju umysłowego człowieka pozwoli na rozwinięcie umiejętności w zakresie projektowania działań edukacyjnych, wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów i osób dorosłych. Dodatkową kompetencją absolwenta tego zakresu będzie przygotowanie pedagogiczne niezbędne do pracy w charakterze nauczyciela psychologa (por. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1 ww. rozporządzenia).

Absolwent psychologii edukacji posiądzie umiejętność łączenia wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi. Dzięki nabytym umiejętnościom praktycznym absolwent będzie przygotowany do pracy z osobami, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto absolwent  tego zakresu nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie metod wspierania człowieka w rozwoju i doskonaleniu zawodowym oraz kompetencje kształtowania ścieżki zawodowej i strategii wyboru zawodu jak również uzyska liczne kwalifikacje, które pozwolą mu na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela psychologa.

Absolwent psychologii edukacji jest przygotowany do diagnozowania zaburzeń w podstawowym zakresie oraz podejmowania działalności terapeutycznej, dysponuje wiedzą na temat jakościowych oraz ilościowych kryteriów zdrowia w aspektach psychologicznych, biologicznych i społecznych. Posiada umiejętność identyfikowania i monitorowania przyczyn i następstw wskaźników zdrowia w wymienionych aspektach. Psycholog w zakresie  psychologii edukacyjnej posiada następujące kompetencje i umiejętności:  tworzenia programów edukacji zdrowotnej w celu modyfikowania stylu życia w kierunku rozwoju i ochrony zdrowia, rozpoznawania psychospołecznych czynników ryzyka i czynników ochraniających przed zaburzeniami zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu środowiska rodzinnego na aktywność człowieka, tworzenia specjalistycznych programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania zachowaniom dewiacyjnym w kontekście czynników ryzyka i czynników ochraniających przed destrukcyjnymi zachowaniami - m. in. programów ogólnospołecznych, lokalnych, rówieśniczych, rodzinnych, szkolnych, ujawnianie osób o najwyższym ryzyku zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym i/lub społecznym, specjalistycznym wspieraniu jednostek z grup wysokiego ryzyka, zaburzeniami w zachowaniu, prowadzenie poradnictwa psychologicznego osób, u których występują problemy o charakterze somatycznym i/lub psychicznym, konstruowanie autorskich narzędzi do pracy resocjalizacyjnej osób naruszających obowiązujące normy społeczne.

Ponadto absolwent psychologii edukacji posiada umiejętności przeprowadzania diagnozy i udzielania porad w zakresie wyboru zawodu lub preorientacji zawodowej w przypadku osób dorosłych, potrafi prowadzić treningi psychoedukacyjne w różnych grupach wiekowych, wspierać innych nauczycieli w planowaniu procesu nauczania i wychowania, a także w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i sytuacji kryzysowych.

Możliwości zatrudnienia, absolwenci tego zakresu znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na stanowisku nauczyciela psychologa, w przedszkolach i żłobkach na stanowiskach psychologów, w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodkach zajmujących się pomocą psychologiczną dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz psychoprofilaktyką.

Ponadto psychologowie, jako specjaliści w zakresie psychologii edukacji, mogą podjąć pracę w:

- ośrodkach doradztwa zawodowego,

- w biznesie,

- placówkach terapeutycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo – resocjalizacyjnych,

- instytucjach uprawnionych do prowadzania postępowania mediacyjnego,

- schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych,

- społecznej i zawodowej kurateli sądowej.

Absolwent studiów psychologicznych z zakresu psychologia kliniczna cechuje się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej tzn. kompetentnym korzystaniem z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz umiejętnością samodzielnego konstruowania nowych narzędzi pomiarowych, poprawnych pod względem psychometrycznym. Posiada umiejętność interpretacji rozwoju i zaburzeń osobowości oraz rozpoznawania zaburzeń utrudniających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: psychologii klinicznej człowieka na przestrzeni całego jego życia, neuropsychologii, osobowości zdrowej i patologicznej, diagnostyki, mechanizmów powstawania zaburzeń o charakterze psychicznym, neurologicznym i somatycznym, psychoprofilaktyki i promocji zdrowia, standardów sporządzania opinii psychologicznych dla różnych specjalistów i placówek (poradni pedagogiczno - psychologicznych, orzecznictwa psychologiczno - sądowego w sprawach karnych i cywilnych, placówek rehabilitacyjnych itp.),  form pomocy psychologicznej (interwencji kryzysowej,  terapii podtrzymującej, terapii zorientowanej na rozwój, terapii zaburzeń, ale także wsparcia psychologicznego, zasad poradnictwa psychologicznego).

Absolwent z zakresu psychologii klinicznej posiada podstawowe kompetencje diagnostyczno -terapeutyczne odnośnie normy i patologii według obowiązujących systemów klasyfikacyjnych ICD-10, DSM-IV i DSM-5  m. in. zaburzeń osobowości, zaburzeń psychicznych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń neuropsychologicznych (afazja, amnezja, apraksja, agnozja) i procesów otępiennych (funkcji zachowanych i utraconych).

Zakres ten przygotowuje do pracy na stanowisku psychologa klinicznego, diagnosty i terapeuty. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia diagnozy psychologicznej, stosowania niektórych form pomocy psychologicznej w placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, oddziałach neurologicznych, oddziałach pediatrycznych, szpitalach ogólnych i specjalistycznych, placówkach leczenia uzależnień. Będzie posiadał profesjonalne przygotowanie do tworzenia i udziału w projektach zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia. Będzie przygotowany do podejmowania kształcenia z zakresu psychologii klinicznej, psychologii osobowości i psychoterapii, do podejmowania wyzwań badawczych w tym zakresie oraz podjęcia studiów doktoranckich. Wiedza i umiejętności nabyte w procesie kształcenia, pozwolą absolwentom pracować w różnych instytucjach, np. poradniach dla dzieci i młodzieży, dorosłych (psychologiczno-pedagogicznych, poradniach dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, poradniach seksuologicznych, rodzinnych) w poradniach prowadzących działalność konsultacyjną, doradczą, interwencyjną, terapeutyczną w:

- gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną,

- szpitalach i klinikach leczących osoby chore na choroby somatyczne, neurologiczne i psychiczne,

- ośrodkach rehabilitacji i opieki nad chorymi z chorobami przewlekłymi,

- ośrodkach leczniczo-opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku,

- zespołach zajmujących się promocją zdrowia (placówki oświatowe, instytucje pomagające

osobom w podeszłym   wieku, poradnie),

- zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych,

- uczelniach wyższych i zespołach naukowych, zajmując się dydaktyką i badaniami klinicznymi z zakresu psychologii zdrowia i choroby oraz psychologii  osobowości.

Absolwenta kierunku psychologia cechować będzie rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana wiedza umożliwi mu zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu ludzkich zachowań. W zakresie studiowanego kierunku psychologia absolwent wykaże się pogłębioną wiedzą na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych. Będzie miał uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu wspierania możliwości rozwojowych, diagnozowania interpretacji danych diagnostycznych i konstruowania programów profilaktycznych. Posiadać będzie ponadto poszerzoną wiedzę na temat krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej psychologa. Absolwent posiadać będzie umiejętności praktyczne pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów badawczych i terapeutycznych. Potrafił będzie integrować wiedzę z różnych dyscyplin naukowych i sprawnie posługiwać się nią w postępowaniu diagnostycznym. Wykorzystując metody heurystyczne w sposób twórczy zaplanuje własny rozwój osobowy. Absolwent będzie wrażliwy na potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych oraz gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem w charakterze psychologa. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji inicjatora i koordynatora życia społecznego, do aktywizowania środowiska rodzinnego i lokalnego. Będzie obiektywny w ocenie własnej osoby i świadomy znaczenia swojego rozwoju osobowego.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra psychologii, ma możliwość podjęcia zarówno studiów III stopnia jak i studiów podyplomowych.

Absolwent studiów jednolitych magisterskich z zakresu psychologii będzie:

-  dysponował pogłębioną i rozszerzoną wiedzą  o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą terminologię, teorie i metodologię psychologii, co pozwoli mu na świadome uprawianie tej dziedziny wiedzy jako refleksji naukowej oraz jako praktyki zawodowej, 

- posiadał wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego oraz psychoterapii, psychoprofilaktyki, psychologii klinicznej, społecznej, wychowawczej, edukacyjnej, rodziny i standardów konstruowania metod diagnostyki psychologicznej,

- dysponował umiejętnościami posługiwania się poznanymi metodami diagnostyki psychologicznej w różnych obszarach pracy psychologa (szkolnictwo, ochrona zdrowia, ośrodki penitencjarne, zakłady pracy, służby wojskowe i policyjne, marketing, reklama, media),

- posiadał umiejętność prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research), pracy w zespole i kierowania zespołem, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych cechujących się niezależnością myślenia, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin społecznych oraz stosowania jej w nietypowych sytuacjach profesjonalnych,

- przygotowany do udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych, zapobieganiu i korekcji przejawów patologii społecznej, a także profilaktyki i prewencji społecznej oraz resocjalizacji w warunkach zinstytucjonalizowanych,

- w obszarze ochrony zdrowia przygotowany do samodzielnego diagnozowania i podstawowej terapii zaburzeń zachowania ludzkiego oraz do współpracy w tym zakresie ze specjalistami innych dziedzin,

- cechował się kompetencjami społecznymi wrażliwością na problemy swoich klientów, potrzebą samokształcenia i rozwoju, refleksją etyczną w odniesieniu do wykonywanej pracy,

- przygotowany do wykorzystywania mechanizmów psychospołecznych w zakresie utrzymywania i rozwijania więzi interpersonalnych na różnych poziomach i innych psychologicznych aspektów funkcjonowania życia społecznego, prowadzenia szkoleń i treningów pracowniczych.

W trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia o profilu praktycznym student dokonuje wyboru z zakresu psychologii edukacji lub psychologii klinicznej.