POWRÓT DO MENU

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

Nauka trwa 5 lat (10 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Celem studiów jest przygotowanie  wysoko wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach początkowych. Ich ukończenie daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia dba, aby absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe. Ważną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki.

A. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

B.Przygotowanie merytoryczne nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej

C .Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

D.Podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej

E. Metodyka poszczególnych typów edukacji [polonistycznej, matematycznej, plastycznej, społeczno-przyrodniczej, informatycznej i in.]

F.. Dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej

G. Organizacja pracy przedszkola lub szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka

H. Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli.

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, studio radiowe i telewizyjne z których korzystać mogą nasi studenci.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  - Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej tzn:
-wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju dziecka, jego socjalizacji, wychowania i kształcenia;
-wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyk nauczania;
-umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości dzieci przedszkolnych i uczniów klas początkowych.

Zapisać się na Jednolite Studia Magisterskie - Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna można w następujący sposób:

1. Skorzystać z rekrutacji elektronicznej: E-rekrutacja

2. Skorzystać z rekrutacji osobistej w siedzibie Uczelni: opis rekrutacji krok po kroku

Wysokość opłat za JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA dla naboru 2019/2020:

STUDIA STACJONARNE

 

System płatności

10-rat w roku

12-rat w roku

semestralnie

Wysokość opłat (całe studia)

390 zł

327 zł

1900 zł

----------------------------------------------------------------

STUDIA NIESTACJONARNE

   

System płatności

10-rat w roku

12-rat w roku

semestralnie

Wysokość opłat (całe studia)

350 zł

293 zł

1700 zł