POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu

Studia trwają trzy semestry

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. 

Łączna ilość 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin zajęć praktycznych odpowiada wymogom Rozporządzeń MEN o studiach podyplomowych.

Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne/nauczycielskie do zawodu nauczyciela/nauczyciela wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia edukacji i terapii osób z autyzmem   w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i  terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia.

Adresatami Studiów są osoby chcące pogłębiać swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oferta kierowana jest do absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata, absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 5-letnich z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich, z uprawnieniami pedagogicznymi.

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

 I semestr - 1500 zł  

II semestr - 1500 zł

III semestr - 1600 zł


WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Autystyczne spektrum zaburzeń-podstawy teoretyczne

Diagnoza i ocena funkcjonowania osoby z autyzmem

Metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń

Praca z rodziną osoby z autyzmem

Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autystycznego spektrum zaburzeń

Pisanie programów edukacyjno-terapeutycznych

Praca z osobą dorosłą z autystycznego spektrum zaburzeń

Analiza i terapia zachowań trudnych

Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Seminarium dyplomowe

Praktyka specjalnościowa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji i terapii osób z autyzmem uzyskuje kwalifikacje do bycia nauczycielem/terapeutą osoby z autyzmem.

Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarach edukacji i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem. Nabywa umiejętności, pozwalające na samodzielną pracę w placówkach oferujących wielospecjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym z autystycznego spektrum od chwili rozpoznania, poprzez edukację aż do okresu dorosłości.  

Absolwent jest przygotowany w szczególności do pracy z małymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i  terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia takich jak: specjalne ośrodki szkolno- rewalidacyjne (wychowawcze) dla dzieci i młodzieży z autyzmem, przedszkola terapeutyczne- przedszkola specjalne dla dzieci z autyzmem, klasy dla dzieci z autyzmem w zespołach szkół specjalnych lub specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, centrach aktywizacji społeczno-zawodowej dla dorosłych osób z autyzmem.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.