POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

Kasia Kukowicz4

Dziekan Wydziału Neofilologicznego
dr Katarzyna Kukowicz-Żarska

Konsultacje: 
Wtorek 16.00 -18.00
Piątek 11.30-13.00
tel. 58 722-08-10
e-mail:
dziekanat(at)ateneum.edu.pl
rekrutacja on-line

Filologia włoska

Filologia włoska - dla początkujących

Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia włoska to przede wszystkim praktyczna nauka języka włoskiego od podstaw do poziomu zaawansowania C1.  Przedmioty zajęć obejmują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze Włoch oraz krajów basenu Morza Śródziemnego. Zajęcia kierunkowe są wzbogacone o warsztaty z zakresu specjalistycznego słownictwa stosowanego w środowisku zawodowym oraz wykładów obejmujących tematykę polityczno-gospodarczą Włoch. Studia oferują możliwość zdobycia praktycznej umiejętności posługiwania się językiem włoskim w środowisku zawodowym i są skierowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach związanych z gospodarką Włoch i krajów śródziemnomorskich oraz nauczaniem języka włoskiego.  Nauka kończy się uzyskaniem tytułu licencjata.

Studia filologiczne przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie, a także szkołach podstawowych oraz średnich po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej.

Większość zajęć prowadzona jest w języku włoskim przez lektorów polskich i rodowitych Włochów oraz przez praktyków zawodowych z Polski oraz z Włoch. 

 


Specjalizacja translatoryka

Specjalizacja translatoryczna przygotowuje studenta do wykonywania zadań tłumaczeniowych w zakresie  włosko-polskich tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych, np. biznesowych, medycznych lub prawniczych. Program obejmuje praktyczne ćwiczenia w zakresie tłumaczeń pisemnych literackich oraz specjalistycznych, a także tłumaczeń ustnych konsekutywnych oraz warsztaty na temat redakcji tekstu w języku polskim oraz podstaw przedsiębiorczości.

Specjalizacja nauczycielska

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego w szkołach  podstawowych. Program obejmuje wszystkie obowiązkowe moduły kształcenia, w tym moduł psycho-pedagogiczny oraz moduł metodyki nauczania języka włoskiego i został opracowany zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami.

 

I. Moduł kształcenia-przedmioty podstawowe
1 Praktyczna nauka języka włoskiego: Sprawności zintegrowane
2 Praktyczna nauka języka włoskiego: Leksyka 
3 Praktyczna nauka języka włoskiego: Konwersacje
4 Praktyczna nauka języka włoskiego: Fonetyka
5 Praktyczna nauka języka włoskiego: Język pisany
6 Praktyczna nauka języka włoskiego: Gramatyka
7 Praktyczna nauka języka włoskiego: Projekt językowy
II. Moduł kształcenia-przedmioty kierunkowe
1 Wstęp do językoznawstwa
2 Gramatyka opisowa języka włoskiego: Fonologia
3 Gramatyka opisowa języka włoskiego: Morfologia i składnia
4 Gramatyka opisowa języka włoskiego: Semantyka i pragmatyka
5 Gramatyka historyczna
6 Wstęp do literaturoznawstwa
7 Historia literatury włoskiej
8 Literatura włoska XX wieku
9 Historia Włoch
10 Kultura i cywilizacja Włoch
11 Historia wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego
12

Kultura śródziemnomorska

III.  Moduł kształcenia-przedmioty specjalizacyjne
  SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
  PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM
1 Pedagogika ogólna
2 Emisja głosu
3 Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
4 Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
5 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
6 Prawo oświatowe
7 Edukacja dla bezpieczeństwa
8 Komunikacja interpersonalna
9 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
  PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM
10 Podstawy dydaktyki
11 Metodyka nauczania języka włoskiego
12 Praktyka dydaktyczna
13 Praktyka zawodowa
14 Wykład monograficzny
15 Metodologia badań naukowych
16 Seminarium dyplomowe
III.  Moduł kształcenia-przedmioty specjalizacyjne
  SPECJALIZACJA TRANSLATORYKA
1 Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
2 Tłumaczenia ustne
3 Tłumaczenia pisemne ogólne 
4 Tłumaczenia ekonomiczne
5 Tłumaczenia prawne
6 Tłumaczenia audiowizualne
7 Tłumaczenia medyczne
8 Słownictwo prawno-ekonomiczne
9 Redakcja tekstu
10 Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
11 Język w środowisku zawodowym
12 Praktyka zawodowa
13 Wykład monograficzny
14 Metodologia badań naukowych
15 Seminarium dyplomowe
IV. Moduł kształcenia-przedmioty ogólne
1 Język obcy nowożytny
2 Łacina/Greka
3 Socjologia/Filozofia
4 Psychologia ogólna*
5 Psychologia społeczna*
6 Psychologia rozwojowa*
7 Technologia informacyjna
8 Bezpieczeństwo i higiena pracy
9 Wychowanie fizyczne
*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III "przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne" w ramach specjalizacji nauczycielskiej

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia włoska

stacjonarne

1900

 390 zł m-c 

 327 zł m-c 

filologia włoska

niestacjonarne

2000

410 zł m-c

343 zł m-c

Uczelnia umożliwia studentom kierunku filologia wyjazdy semestralne do uczelni partnerskich w Europie w ramach programu Erazmus+, w tym między innymi do Włoch, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji.

Studenci kierunku filologia o specjalności filologia włoska mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje również Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

Absolwent kierunku filologia o specjalności filologia włoska nabywa umiejętności w zakresie językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa stosowanego ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych oraz w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak i historii oraz polityki Włoch oraz pozostałych krajów śródziemnomorskich.

Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych oraz historii politycznej Włoch. Nabyte interdyscyplinarne kompetencje pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku i jego biegłej znajomości, a także zdobytych kompetencji z zakresu komunikacji w krajach śródziemnomorskich w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent zostaje gruntownie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia oraz studiów podyplomowych znajdujących się  w ofercie naszej Uczelni.