POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Informacje na temat Nauczycieli Akademickich Ateneum-Szkoły Wyższej


A

dr Ross Aldridge

mgr Susana Alegre Raso

prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Aleksander

B

Linda Balistreri

dr Henryk Biegalski

mgr Bożena Bilska

mgr Marta Bizewska

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Bogdanowicz

mgr Maria Bogucka

dr Krzysztof Bolt

dr Radosław Breska

dr Mariusz Brodnicki

prof. zw. dr hab. Cezary Bronowski

prof.nadzw.dr hab. Leszek Buliński

Dr hab. Leszek Buliński prof. nadzw. ur. w 1961 roku, psycholog UG, dr hab. n. o polityce WNS UG,WNS UŚ profesor Ateneum Szkoły Wyższej.
Absolwent studiów MBA oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania służbą zdrowia. Specjalista zdrowia publicznego, specjalista
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, specjalista psychologii klinicznej. Organizator i założyciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gdańsk Południe, współtwórca Ośrodka Analiz Polityki Społecznej w Zakresie Zabezpieczenia Zdrowotnego, a także Gdańskiego Centrum Badań
Neuropsychologicznych. Członek Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Gdańska. Autor monografii „Poakcesyjne
mechanizmy integracji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych” (2009), „Niepełnosprawni o spójności społecznej: między życzeniem a faktem”
(2009), „Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia – sektor niepubliczny”  (2009) oraz kilkudziesięciu  prac naukowych w tym z Impact
Factorem poświęconych problematyce polityki i ochrony zdrowia publikowanych w kraju i za granicą.

dr Lidia Burzyńska-Wentland

mgr Beata Butkiewicz

dr Agnieszka Bzymek

Agnieszka Bzymek, tytuł dr nauk społecznych obroniony na Uniwersytecie Gdańskim; pedagog – teoretyk i praktyk w obszarze pracy z dziećmi i dorosłymi oraz rodzinami dysfunkcyjnymi i niewydolnymi wychowawczo, doświadczenie trenera w mieszkaniu chronionym i readaptacyjnym oraz diagnosty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, terapeuta zajęciowy osób starszych, autor oraz koordynator projektów dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji społeczno-kulturowej osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, konsultant w Salezjańskim Stowarzyszeniu Wychowania Młodzieży, „Kuźnia Serc”. Autorka monografii Wymiary niedojrzałości w perspektywie wychowania w rodzinie (2016) oraz wielu publikacji naukowych.

C

dr Wojciech Charchalis

mgr Alan Charlish

mgr Marlena Chociej

mgr Anna Cichomska

dr Ubaldo Comite

mgr Zbigniew Czaja

D

dr Czesław Demel

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Dmochowski

dr Bożena Drzewicka

Prof. nadzw. dr Hanna Dubrzyńska

Dziekan Wydziału Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa

mgr Maciej Durkiewicz

mgr Marcin Dybuk

dr Jolanta Dyrda

mgr Agnieszka Dłuska-Paczek

E

dr Marek Ejsmont

G

mgr James Gibbs

mgr Stefan Gierwatowski

mgr Katarzyna Gilla

mgr Klaudia Ginowicz

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Godecki

Nauczyciel akademicki takich przedmiotów jak: "Prawo Unii Europejskiej", "Finanse publiczne UE", "Encyklopedia prawa" oraz "Prawo mediów".

Członek Komisji Prawa Morskiego PAN oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Autor przeszło 100 publikacji naukowych takich jak: "Wybrane zagadnienia z prawa, Gdynia 1980", "Przywileje na statku i hipoteka morska, Gdańsk 1988", "Etyka zawodowa w doradztwie podatkowym, Toruń 1998", "Prawo morskie jako wartość. Refleksje w związku z nowym kodeksem morskim, Wyd. PAN, t. XVII/2006".

dr Małgorzata Godlewska

dr Jakub Godziniec

Ukończył studia magisterskie w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdaśnkiego.
Jednocześnie na tym samym wydziale obronił pracę magisterską z socjologii.
Podczas studiów wyjechał na studia do Włoch: Università degli Studi di Salerno oraz Università per Stranieri di Siena.
Wyjechał jako doktor na cykl wykładów do Università della Calabria Doktorat został obroniony w 2010 roku.
Tematem dysertacji była symbolika demokracji w Polsce i Włoszech. Obszar zainteresowań oraz prowadzonych badań dotyczy:
szeroko pojętych zmian społecznych, procesów w dużych grupach społecznych jak grupy etniczne czy społeczeństwo europejskie
oraz instytucji i systemów politycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego
Towarzystwa Nauk o Politologii. Squash, pływanie oraz Starcraft zajmują mu czas wolny.

mgr Francesco Golinelli

prof. nadzw. dr hab. Barbara Golińska

mgr Katarzyna Gramse-Matusiak

H

prof.nadzw.dr hab. Paola Helzel

mgr Rafał Hinz

prof. zw. dr hab. Bolesław Hydzik

mgr Anna Hyzniak

I

mec Agnieszka Iwaniuk

J

mgr Arkadiusz Janczyło

dr Anna Jarmołowska

mgr Anna Jastrzębska

dr Elżbieta Jundził

Urodzona w 1954 roku ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Praca doktorska nagrodzona przez Rektora UG w 1989 roku. Odbyła naukowy staż w Szwecji w Linkoping.

Autorka 60 artykułów oraz 7 książek takich jak: "Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Diagnoza i zaspokojenie, Gdańsk 1998-2000", Miłość i seks w percepcji uczniów, Koszalin 1999", "Pedagog wobec osoby chorego, Gdańsk 2010".

Otrzymała nagrodę Rektora UG za książkę "Pedagogika człowieka samotnego". W roku 2005 odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Od września 2010 etatowy pracownik ATENEUM-Szkoły Wyższej w Gdańsku

mgr Łukasz Jurczak

Marta Jurczyk

mgr Ewa Jurczyk -Kepke

dr Alicja Jurgiel-Aleksander

K

dr Katarzyna Kaczorowska-Bray

prof. zw. dr hab. Roman Kalisz

Urodził się w 1948 r. w Suwałkach. Tam ukończył szkołę podstawową i jedno z najstarszych liceów w Polsce (założone w r. 1835). W 1966 r. Został przyjęty na  nowo utworzony kierunek filologii angielskiej w UAM w Poznaniu. Studia te ukończył w 1971 r. jako pierwszy absolwent tego kierunku.

Pracę rozpoczął w tym samym roku w oddziale PAN. W 1973 r. współtworzył kierunek anglistyki na UG. W 1974 uzyskał stopień doktora w UAM a w 1981 stopień doktora habilitacyjnego w Uniwersytecie Śląskim. Jego zainteresowania dotyczą semantyki, pragmatyki i składni oraz teorii i praktyki językoznawstwa kognitywnego. Po publikacji książki pt. „ Pragmatyka językowa” przyznano mu tytuł profesora w r.1993 a po opublikowaniu książki pt. „ Językoznawstwo kognitywne w świetle językoznawstwa funkcjonalnego” w r. 2001 został profesorem zwyczajnym.

Pracował 37 lat w Instytucie Anglistyki UG pełniąc wielokrotnie funkcję dyrektora Instytutu i kierownika zakładu . Obecnie pracuje w WSJO w Świeciu i Ateneum w Gdańsku.

Brał udział w wielu konferencjach naukowych przedstawiając referaty w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Był dwukrotnie stypendystą Fulbrighta (1976 / 1977 i 1997 /1998), w Berkeley i San Diego , stypendystą Humboldta w Berlinie w 1993 oraz USIA podróżując po ośrodkach uniwersyteckich Stanów Zjednoczonych. 

Opublikował pięć książek (jednej był współautorem), ponad sto artykułów naukowych. Był redaktorem kilku książek. Wypromował około pięćdziesięciu doktorów, wielu magistrów i licencjatów. 

dr Barbara Kamińska

dr Dorota Kamińska-Szewczyk

mgr Kinga Kaniewska

mgr Małgorzata Karbowska

dr Małgorzata Karczmarzyk

dr Wioleta Karwacka

Tłumacz i nauczyciel akademicki. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Temat rozprawy: Normy i standardy przekładu medycznego: Propozycja programu nauczania. Wybrane publikacje:

Artykuł: Karwacka Wioleta (2012)„Tłumacz w środowisku medycznym – normy, rola, status, oczekiwania”. W: M. Guławska-Gawkowska, K. Hejwowski, A. Szczęsny (red.) Tłumacz – sługa, pośrednik, twórca? Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Artykuł: Karwacka Wioleta (2012) „Rola przekładu w świecie medycyny. Kształcenie tłumaczy tekstów medycznych”. W: P. Fast, M. Ganczar, P. Wilczek (red.) Studia o przekładzie. Nr 34. Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji. Katowice: Śląsk.

mgr Robert Kaszczyszyn

ks. prof. dr hab. Artur Katolo

Etyk, italianista, teolog moralista

Nominacja profesorska w zakresie filozofii i teologii moralnej w październiku 2009 - Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Włochy).

Od 2008 zatrudniony w Ateneum Szkoła Wyższa;

Profesor uczelni włoskich (od 1997): Scuola di Formazione Teologica w San Miniato, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – ISSR i ITCS w Rende, Università della Calabria w Rende-Arcavacata.

od 2011 – dyrektor naukowy czasopisma “Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica” – Falco Editore, Cosenza-Roma (Włochy);

Ważniejsze publikacje:

 1. ABC bioetyki, [Wyd. Diecezjalne], Lublin 1997.
 2. Embrion ludzki – osoba czy rzecz? Status i moralne prawa nienarodzonego we włoskiej literaturze teologiczno-bioetycznej po Soborze Watykańskim II, Wyd. Diecezji Sandomierskiej, Lublin-Sandomierz 2000.
 3. Bioetyka starożytności chrześcijańskiej, Rhetos, Warszawa 2003.
 4. Moralny obowiązek pomocy dziecku nienarodzonemu według „Embriologia sacra. Ovvero dell’uffizio de’sacerdoti, medici e superiori, circa l’eterna salute de’bambini racchiusi nell’utero. Libri quattro” Francesco Emanuello Cangiamila (1702-1763), Gaudium, Lublin 2006.
 5. La medicina disumana... Politica sanitaria del Terzo Reich come negazione dei principi morali della medicina, Gaudium, Lublin-Rende 2009.

dr Barbara Kijewska

prof.zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska

dr Anna Kobylańska

mgr Zbyszek Kolendo

dr Alicja Komorowska-Zielony

mgr Katarzyna Kortas

Absolwentka filologii angielskiej UG

Certyfikat advanced Cambridge School of English, Londyn.
Starszy wykładowca Kolegium Kształcenia Nauczycieli J.Obcych (1992-2011). Starszy wykładowca Studium Języków Obcych UG (2011-do chwili obecnej). Koordynator  Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
Kreatorka autorskiego programu nauczania fonetyki praktycznej j.angielskiego

Zainteresowania: gramatyka i fonetyka praktyczna, e-learning

dr Beata Kosmalska

prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Kossak - Główczewski

prof. zw. dr hab. Ludwik Kostro

Kostro Ludwik, prof. tyt. dr hab. Urodzony w 1934 roku w Gdańsku. Studiował w latach 1963-1970 w Rzymie: filozofia – Uniwersytet Gregoriański, fizyka – Uniwersytet „Sapienza” doktorat z filozofii fizyki. (1970) - srebny medal uczelni, laureat nagrody Rektora UG.

Od 2004 na pełnym etacie na stanowisku profesora w Ateneum-Szkole Wyższej. Prowadzi zajęcia z filozofii i antropologii kultury. Odznaczony Palmami Akademickimi (1988) przyznawanymi przez Republikę Francuską oraz Złotym Krzyżem Zasług przyznawanym przez Prezydenta R.P.

prof. zw. dr hab. Edmund Kotarski

Studia polonistyczne odbył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, tam też się doktoryzował (1966), habilitował się na
Uniwersytecie Gdańskim (1978), tytuł profesorski otrzymał w roku 1987. Po studiach pracował w szkolnictwie średnim w Bydgoszczy,
od 1960 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, następnie na Uniwersytecie Gdańskim – od chwili jego powstania, pełniąc
między innymi funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego (1984-1990). Wcześniej, utrzymując stale więź z Uniwersytetem Gdańskim,
był wicedyrektorem i dyrektorem Biblioteki Gdańskiej PAN (1970-1981). Wypromował grono doktorów (dwoje z nich jest dziś profesorami),
uczestniczył w kolokwiach habilitacyjnych i opiniował wnioski o tytuł profesorski.

Jest autorem ponad dwustu publikacji. Zajmuje się literaturą i kulturą od średniowiecza do oświecenia.

Jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Polskiego Towarzystwa Nautologicznego.
Był członkiem Komisji Historii Kultury Komitetu Nauk Historycznych PAN, komitetów redakcyjnych czasopism: “Rocznik Gdański” i “Barok.
Historia-Literatura-Sztuka”. Wyróżniany nagrodami rektorskimi i ministerialnymi, jest także laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska
im. Jana Heweliusza (2003). Odznaczony między innymi Medalem św. Wojciecha, przyznawanym przez Radę Miasta Gdańska (2000).

mgr Monika Kowal

dr Elżbieta Kowalik

dr Mieczysław Koziński

Doktor nauk wojskowych, specjalista w zakresie obronności państwa, biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa państwa. Zajmuje się również militarnymi i pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, oraz zarządzaniem kryzysowym i terroryzmem. Prowadzi badania nad wypracowaniem modelu użycia sił pozamilitarnych do likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof technicznych.

Ważniejsze publikacje książkowe:

M. Koziński,  Porównanie organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich NATO oraz w krajach współdziałających z NATO. Centrum Szkolenia Straż Granicznej, Kętrzyn 2007, s.7-30;

M. Koziński,  R. Jakubczak,  J. Kęcikij, R. Szeremietiew, J. Buczyński,  Działania stabilizacyjne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Pro Pomerania, Słupski  2007(własny wkład: 18ss);

M. Koziński,  Doświadczenia w przeciwdziałaniu nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska), [w:]Administracja publiczna w Systemie Przeciwdziałania Nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska, [red.] K. Lebied, J. Prońko, B. Wiśniewski, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie, Warszawa 2007 (s.53-55);

M. Koziński   O bezpieczeństwie narodowym w Polsce -redakcja  - wydany przez Pro Pomerania, Słupsk 2008

dr Adela Kożyczkowska

mgr Marzena Kozłowska

dr Andrzej Kołakowski

prof. nadzw. dr hab. Marcin Krawczyński

dr Krzysztof Król

dr Dorota Krzemińska

mgr Jerzy Książek

mgr Joanna Kujawska

dr Adam Kwiatkowski

Doktor nauk wojskowych, specjalista w zakresie obronności państwa. Zajmuje się również militarnymi i pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, oraz zarządzaniem kryzysowym i terroryzmem. Prowadzi badania nad wypracowaniem modelu walki z terroryzmem we współczesnym świecie opartym na dialogu pojednania, oraz koncepcji przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju.

Autor monografii „ Udział samorządu wojewódzkiego w kształtowaniu obronności w regionie w latach 1990-2012 (na przykładzie województwa pomorskiego), a także współredaktor książki „Edukacja dla bezpieczeństwa – wybrane zagadnienia” oraz licznych publikacji poświęconych bezpieczeństwu, w tym m.in.: „Środki masowego przekazu jako źródło informacji w akcjach ratowniczych”, Košice 2010; „Skuteczne ograniczanie rozwoju sytuacji kryzysowych poprzez właściwą politykę informacyjną”, Warszawa 2011; „Zarządzanie szpitalem w czasie zagrożenia terrorystycznego na terenie Trójmiasta w aspekcie Euro 2012”, Kraków 2011.

L

dr Hadrian Lankiewicz

mgr Andrzej Lasota

dr Małgorzata Leszczyńska

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Lewartowska -Zychowicz

prof. nadzw dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

Pedagog, zatrudniona na stanowisku profesora w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w pedagogice ogólnej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą problematyki pedagogiki - jej języka, ewolucji statusu naukowego, ideologicznego podłoża teorii wychowania, relacji między ideologiami społecznymi i społecznymi dyskursami edukacyjnymi a modelowaniem tożsamości w procesie instytucjonalnej edukacji i wychowania, oraz kwestii atrybutów roli, kształcenia i społecznego funkcjonowania nauczycieli. Autorka 3 monografii i 40 artykułów i rozdziałów w monografiach, współredaktorka 2 książek. Uczestniczka projektu badawczego, dotyczącego kształcenia nauczycieli w okręgu w Linkoping (Szwecja).

Najważniejsze publikacje:

1.            J.Rutkowiak, M.Szczepska–Pustkowska, M.Lewartowska–Zychowicz, T.Szkudlarek, Teacher Education in Linkoping. A Peer Review of the Teacher Education of Primary and Secondary School from a Polish Point of View, Lararutbildningens Lilla Serie No 1 , Universetet i Linkoping. Linkoping 1993.

2.            M.Lewartowska–Zychowicz, Między pojęciem a kategorią. Perspektywa dynamicznego ujmowania wiedzy o wychowaniu, Wyd. IMPULS, Kraków, 2001.

3.            Homo liberalis jako projekt edukacyjny. Od emancypacji do      funkcjonalności,  Impuls, Kraków 2010.

4.            Teraźniejszość jako impuls dla pytań o ogólność pedagogiki, E.Rodziewicz, A.Kożyczkowska, M.Lewartowska-Zychowicz (red), Wyd. FRUG, Gdańsk 2010.

5.            Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno - edukacyjne sensy, M.Szczepska-Pustkowska, M.Lewartowska-Zychowicz, A.Kożyczkowska (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010. 

mgr Olga Libura

dr Iwona Lindyberg

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Lipowska

M

mgr Paulina Macniak

mgr inż. Janusz Malinowski

mgr Agnieszka Maliszewska

dr Tomasz Maliszewski

dr Monika Marczak

prof. zw. dr hab. Albert Maszke

Urodzony 29.10.1939 r. w Żarnowcu. Absolwent SGGW w Warszawie. Nauczyciel akademicki WSP w Olsztynie. W latach 1983-1985 Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych. Prowadziła badania z zakresu ekonomiki kształcenia i planowania rozwoju szkolnictwa oraz pedeutologii.

Opublikował przeszło 100 prac naukowych takich jak: "Metody planowania kadr nauczycielskich", "Zapotrzebowanie na kadry nauczycielskie w skalach województw" czy "Współpraca i partnerstwo w środowisku lokalnym - problemy teoretyczno-praktyczne".

Laureat nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 1975 roku. Odznaczony Srebnym Krzyżem w 1978 r. oraz Krzyżem Kawalerskim w 1987 r.

dr Katarzyna Materny

mgr Agnieszka Michajłow

Dziennikarka i prawniczka, absolwentka dyplomacji. Zajmuje się dziennikarstwem politycznym. Autorka codziennych wywiadów w Radiu Gdańsk Rozmowa kontrolowana, audycji  politycznych w Telewizji Polskiej. Współpracowała z BBC, Agencją Filmową Profilm, Rzeczpospolitą i miesięcznikiem Press.

Od 1992 do 1994 roku pracowała w Radiu Plus. Od 1994 roku związana z Radiem Gdańsk. Obecnie kieruje Redakcją Informacji w Radiu Gdańsk.

Wykłada w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku, w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie, na Logopedii Medialnej na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Urodzona w 1973 roku w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Działa społecznie, jest prezesem Fundacji Rozwoju Integracji Społecznej Akces, która prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdańsku i m.in. współorganizuje festiwal twórczości osób niepełnosprawnych.

Została wyróżniona Bursztynowym Mikrofonem Radia Gdańsk, nagrodą Biznes Center Club Ostre Pióro, Brązowym Krzyżem Zasługi  i tytułem Dziennikarza Roku na Pomorzu w 2008 w rankingu miesięcznika Press.

prof. zw. dr hab. Lech Mokrzecki

prof. nadzw. dr hab. Jarosław Mrozek

Urodzony w 1955 roku.

- absolwent matematyki. Podyplomowo ukończył studium etyczo-religioznawcze oraz studium pedagogiczne.

- doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

- doktor habilitowany filozofii matematyki.

- autor 2 książek oraz ponad 40 artykułów naukowych. Wygłosił 20 referatów na konferencjach krajowych jak i zagranicznych.

- promotor kilkunastu prac dyplomowych na Wydziale Nauk Edukacyjnych.

- prowadzi w ATENEUM następujące przedmioty:

            - logika (dla humanistów)

            - filozofia (wstęp do filozofii, podstawy filozofii, historia filozofii)

            - etyka ogólna i zawodowa

            - współczesne koncepcje filozofii

            - współczesne koncepcje etyki.

Pracuje także na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki. Jest zwolennikiem Trzeciej Kultury, ruchu usiłującego zbudować harmonijną łączność między światem humanistyki i nauk ścisłych.

N

mgr Anna Naklicka

mgr Piort Nowak

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Filologicznym oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UG.
Studia podyplomowe: MBA, Rachunkowość i Finanse, Bankowość i Finanse, Handel Zagraniczny. Autor opracowań
analitycznych IBnGR dotyczących perspektyw rozwoju rynku finansowego w Polsce.
Współautor:

- Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Podręcznik akademicki,
CeDeWu, 2012,

- Bankowość dla praktyków. Europejski certyfikat bankowca EFCB, GAB-WIB-MSBiF, 2010 r.,

- Ekonomika przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk 2005 r.,

- Memorandum Informacyjne Metropolii Pomorskiej, GAB, 2007 r.

- Studium Bankowości, GAB, 2005 r.,

- Studium Bankowości w systemie nauczania na odległość, GAB-WIB-MSBiF,1999 r.,

- ABC Bankowości w systemie nauczania na odległość, GAB-WIB-MSBiF, 1998 r.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w spółkach kapitałowych i bankach.
Certyfikat Księgowy MF oraz Certificate of Proficiency in English.

prof. zw. dr hab. Wiaczesław Nowikow

Językoznawca, profesor zwyczajny, autor 4 książek z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego (m. in. Evolución funcional de los esquemas condicionales no reales en el español de los Siglos de Oro, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego-Vervuert Verlag, Łódź-Frankfurt a. Main, 1993;  La alternancia de los modos Indicativo y Subjuntivo en las cláusulas subordinadas sustantivas (metodología del análisis lingüístico), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2001), promotor 12 prac doktorskich obronionych na UŁ, UJ, UAM i UWr. Wykładał jako profesor wizytujący na uniwersytetach w Santiago de Compostela i Valladolidzie (Hiszpania), a także  w Puebli i Guadalajarze (Meksyk). Wygłaszał wykłady na uniwersytetach we Włoszech, Niemczech, Meksyku i Hiszpanii. Recenzował doktoraty w Szwecji i Hiszpanii. Członek międzynarodowych zespołów redakcyjnych i stowarzyszeń (Polska, Hiszpania, Francja, Włochy).  Zajmuje się językoznawstwem hiszpańskim,  romańskim i kontrastywnym, a także socjolingwistyką i lingwistyką etologiczną.

O

mgr Benjamin O'Brien

dr Jarosław Och

Z wyróżnieniem ukończył stacjonarne studia magisterskie  na kierunku: Nauki Polityczne na  Uniwersytecie Gdańskim. 
Rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem Prof. A. Chodubskiego obronił  na Wydziale Nauk Społecznych UG.
Zainteresowania naukowo - badawcze koncentruje wokół teorii i praktyki funkcjonowania ustroju politycznego RP, problematyki konstytucyjnej oraz marketingu politycznego. Jest autorem publikacji z tego zakresu; członkiem Polskiego Towarzystwa
Nauk Politycznych; współpracownikiem Instytutu Spraw Publicznych; kierownikiem Podyplomowego Studium Politologii UG. 
Współpracuje z mediami, komentując wydarzenia polityczne w Polsce.

prof. nadzw. dr hab. Henryk Olszewski

prof. nadzw. dr hab. Robert Opora

P

dr Aneta Pawlak

dr Róża Pawłowska

W roku 1977 ukończyła studia doktoranckie z pedagogiki. Prowadzi zajęcia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
i poradnictwa pedagogicznego. Jest Autorką przeszło 120 artykułów naukowych z zakresu pedagogiki.
Autorka oraz współautorka książek, monografii oraz skryptów. W latach 2000-2004 była kierownikiem studiów
podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w GWSH. Dziekan Wydziału
Pedagogiki GWSH w latach 1999-2004.

Otrzymała wyróżnienie TPDz "Przyjaciel Dziecka". Czterokrotna zdobywczyni nagrody naukowej Rektora UG.
Wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Złotym.

Jeremy Pearman

mgr Natasza Pęcherzewska

dr Krzysztof Piekarski

mgr Aleksandra Pietniun

dr Carlos Pitel Garcia

dr Elżbieta Podoska-Filipowicz

dr Karol Polejowski

prof. zw. dr hab. Mirosław Przylipiak

mgr Oliwia Puczyłowska

mgr Małgorzta Płończak

mgr Jolanta Płukis

R

mgr Joalnta Rembowska-Tabaro

Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku geografii.

Uzupełniła swoje wykształcenie, kończąc Studia Podyplomowe na UG z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Kwalifikacje zawodowe rozwijała, pracując na różnych szczeblach edukacji. Była przez wiele lat pedagogiem szkolnym, wychowawcą świetlicy, nauczycielem geografii w Liceum dla Dorosłych, również metodykiem nauczania geografii w CKU. Równolegle, w latach 2022 – 2007, była asystentką w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, na Wydziale Pedagogiki, prowadząc zajęcia z zakresu pomocy pedagogicznej i  metod resocjalizacji młodzieży i dorosłych. Od 2006r. jest asystentką w wyższej szkole Ateneum, na Wydziale Nauk Edukacyjnych, na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Uczestniczy  również w Ateneum w prowadzeniu zajęć na „ Uniwersytecie Trzeciego Wieku”. Od 2012r. pracuje w Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, jako specjalista ds. kształcenia, wychowania i refundacji. Równocześnie prowadzi tam szkolenia i warsztaty dla kadry kierownicze i wychowawczej OHP .

Artykuły i skrypty:

 • Samotność a niektóre osobowościowe i społeczne jej uwarunkowania (2010), Studia i Badania Naukowe, Rok IV, nr 1/2010, Pedagogika, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • Stereotypy płci i ich wpływ na ograniczenia zawodowe kobiet. W kontekście wybranych państw Europy ( 2009), Studia i Badania Naukowe, Rok III, nr 2/2009, Europeistyka, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • Badania nad kształceniem dzieci dysfunkcyjnych w szkołach masowych. Na przykładzie doświadczeń gdańskich (2008), Studia i Badania Naukowe, Rok II, nr 2/2008, Pedagogika, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • Kształcenie zintegrowane w Unii Europejskiej (2006), Studia i Badania Naukowe, Rok I, nr 1/2006, Europeistyka, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • Percepcja rodziny w świetle rysunku dziecka (1995), UG Gdańsk

 

Interesuje się problematyką rodziny, jej funkcjami i systemami wsparcia. Prowadzi badania z wdrażania dzieci dysfunkcyjnych do szkół masowych. W kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi. 

mgr Magdalena Reszczyńska

mgr Maciej Rożek

dr Krzysztof Rudolf

dr Monika Rymaszewska

S

mgr Francesco Sanchez Bernal

dr Maciej Siembieda

mgr Karolina Skowerska-Woloszczuk

Ewa Skrodzka

dr hab. prof. Kazimierz Andrzej Sroka

W latach 1973–1974 organizator anglistyki na Uniwersytecie Gdańskim i przez pierwsze pięć lat kierownik Zakładu Filologii Angielskiej UG; przez kilka lat wicedyrektor Instytutu Anglistyki UG. W latach 1998–2007 prof. Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. W latach 2004–2012 prof. Akademii Polonijnej w Częstochowie. Dydaktyka: wykłady i ćwiczenia głównie z zakresu językoznawstwa ogólnego, fonetyki i fonologii języka angielskiego, oraz gramatyki historycznej języka angielskiego. Główne zainteresowania naukowe: językoznawstwo ogólne (teoria języka, w tym teoria kategorii gramatycznych), opisowe i porównawcze, struktura języków: angielskiego i węgierskiego, gramatyczna kategoria określoności, translatoryka (głównie badanie tłumaczeń Biblii). Liczba publikacji: 80, w tym książki: The Syntax of English Phrasal Verbs (The Hague – Paris: Mouton 1972), The Dynamics of Language (Gdańsk: Wyd. UG 1976); główny organizator międzynarodowej konferencji językoznawczej i redaktor pokonferencyjnego zbioru Kognitive Aspekte der Sprache. Akten des 30. Linguistischen  Kolloquiums, Gdańsk 1995 (Tübingen: Niemeyer 1996). Uhonorowany księgą pamiątkową pt. De lingua et litteris. Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka pod redakcją Danuty Stanulewicz  (Gdańsk: Wyd. UG 2005).

mgr Elżbieta Starek

mgr Monika Stefaniak

dr Anna Sternicka

prof. nadzw dr hab. Małgorzata Stopikowska

dr Robert Stopikowski

mgr Katarzyna Stryjek

mgr Alina Strzałkowska

Prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Wykształcenie wyższe

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (1958-1963), mgr filologii klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1966-1970), mgr filologii germańskiej. Doktorat: Wydział Filologiczny UAM Poznań, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego (1974), praca na temat: Modele konfiguracji materiału językowego w planie lingwistyczno-dydaktycznym, promotor prof. zw. dr hab. Ludwik Zabrocki. Habilitacja: Wydział Neofilologii UAM Poznań, stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego (1989), monografia na temat: Statyczne i dynamiczne struktury języka w aspekcie glottodydaktycznym. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (2002).

 Działalność naukowo-badawcza

Przedmiot badań stanowią: 1. procesy kodowe przebiegające u uczących się podczas przekazywania, dekodowania, zrozumienia sygnałów/informacji obcojęzycznych oraz budowania na ich podstawie strukturalnych matryc lingwalno-mownych w magazynie-urządzeniu obcojęzycznym oraz 2. procesy zakodo(wy)wania i utrwalania przyswojonych struktur języka obcego celem usprawnienia receptywnego i produktywnego funkcjonowania mechanizmu obcojęzycznego. Ponadto poddaje się analizie funkcjonowanie (a) intraindywidualngo subukładu sterowniczego i samosterowalnego nadawcy prymarnego, (b) interindywidualnego subukładu sterowniczego i samosterowalnego na odcinku nadawca – odbiorca, (c) intraindywidualnego subukładu sterowniczego i samosterowalnego odbiorcy prymarnego oraz subukładu kontrolnego od sekundarnego nadawcy do sekundarnego odbiorcy.

dr Marcin Szulc

mgr Katarzyna Szymańska

dr Daniel Słapek

dr Małgorzata Słowik

Ś

dr Jarosław Ślęzak

mgr Krzysztof Świętalski

T

mgr Kamila Talaśka

wykształcenie:  filologia polska, specjalizacja nauczycielska (UG, 2006), Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu (UG, 2007), Podyplomowe Studium Wczesnej Interwencji Logopedycznej (UG, 2009), słuchaczka Filologicznych  Studiów Doktoranckich UG.

Prowadzi terapię logopedyczną dzieci  i młodzieży w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Gdańsku.

Fernando Torrens

dr Maria Truszkowska-Wojtkowiak

mgr Beata Tucholska-Zięba

dr Witold Turnowiecki

Urodzony 8.10.1950 roku w Gdańsku. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego.
W roku 1979 ukończył studia doktoranckie.

Zdobywca nagrody indywidualnej MNSzWiT za pracę doktorską pod tytułem "Inwestycje a problem realizacji polityki
oświatowej w Polsce w latach 1950-2000".

Prorektor ds. Spraw Studenckich UG w latach 1999-2002. Założyciel i PrezesTowarzystwa Edukacyjnego "Wiedza Powszechna".

Autor przeszło 87 publikacji i opracowań naukowych.

mgr Irena Turzyńska

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Językoznawca i lekarz (neurologia i rehabilitacja). Obszar zainteresowań naukowych: szeroko rozumiana komunikacja międzyludzka, w aspekcie społecznym, rozwojowym i klinicznym. Autor sześciu książek oraz przeszło 150 rozpraw i artykułów naukowych. Dydaktyk akademicki, promotor 36 przewodów doktorskich. Organizator w obszarze szkolnictwa wyższego (dziekan UG, rektor "Ateneum-Szkoły Wtyższej", członek CK ds. Tytułu i Stopni Naukowych, przewodniczący Zespołu Ekspertów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich). Autor kilku tomików poezji.

U

Tito Osmar Uriona Vega

W

dr Anna Walencik-Topiłko

dr Urszula Walijewska

dr Anna Wasilewska

mgr Magda Wawrzyniak-Śliwska

Joanna Wcześny

dr Anna Wendorff

Wykształcenie

 

 • 2012 Uniwersytet Łódzki, uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • 2009-2010 Universitat Oberta de Catalunya, seminarium „Cultura y entretenimiento digital" na studiach podyplomowych
 • 2007-2009 Uniwersytet  Łódzki, Podyplomowe Studium Translacji
 • 2006-2007 Uniwersytet Santiago de Compostela w Hiszpanii, filologia hiszpańska (studia magisterskie uzupełniające)
 • 2004-2006 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filologia hiszpańska (studia licencjackie)

 

Doświadczenie zawodowe

 

 • 2012 Adiunkt na Filologii Hiszpańskiej, Ateneum- Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • 2012 Adiunkt w Katedrze Filologii Hiszpańskiej, Uniwersytet Łódzki
 • 2011-2012 Pracownik dydaktyczny na Filologii Iberyjskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2008-2012 Asystent w Katedrze Filologii Hiszpańskiej, Uniwersytet Łódzki
 • 2008-2009 Lektor języka hiszpańskiego na Filologii Hiszpańskiej, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

 

Publikacje: http://scholar.google.com/citations?user=II9vZYwAAAAJ&hl=en

Udział w stowarzyszeniach:

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów PSH
SELGYC
ICLA/AILC 

mgr Małgorzata Wilczyńska

mgr red. Ryszarda Wojciechowska

dr Tadeusz Wojewódzki

Doktorat z metodologii nauk u prof. J.Kmity na UAM w Poznaniu. Ponad 200 publikacji naukowych oraz publicystycznych.
Doświadczenie menedżerskie potwierdzone prowadzeniem własnej firmy oraz udziałem w przedsięwzięciach biznesowych.
W latach 2002 – 2006 dyrektor Ośrodka Informatyki Terenowego Banku Danych PUW w Gdańsku.  Członek panelu
ekspertów 1.5 ZPORR Społeczeństwo Informacyjne - województwa pomorskiego. 

Trener Wiodący Metodyki Syndromicznej - w Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. / produkt autorski/.
CRM jest częścią Grupy Devoteam - międzynarodowego zespołu ponad 5 000 specjalistów z branży IT,
pracujących na rzecz 700 Klientów w 24 krajach. W ramach Grupy Devoteam, CRM S.A. pełni funkcję jedynego
i oficjalnego Centrum Doskonałości. Zespół CRM S.A. w Polsce identyfikowany jest jako najwyższej klasy profesjonaliści,
trenerzy i konsultanci specjalizujący się w szkoleniu, certyfikowaniu i wdrażaniu kompleksowych rozwiązań zarządzania
portfelami, programami, projektami, ryzykiem, IT, zmianą i wartością.

Z Ateneum od samego początku…

dr Agnieszka Woynarowska

mgr Mateusz Woźniakiewicz

Z

prof. zw. dr hab. Władysław Zajewski

Urodzony w 1930 w Wilnie ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny na UŁ. Doktorat uzyskał
w 1963 tamże. Dr hab. w 1967, od 1981 profesor nadzwyczajny, od 1991, do 2000 r. profesor
zwyczajny w Instytucie Historii PAN.

Zajmuje się historią Polski i Europy,szczególnie dziejami politycznymi i dyplomatycznymi Europy XVIII
i XIX wieku,autor licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. W tym ważniejsze:

Wolność druku w powstaniu listopadowym 1830-1831, ŁTN 1963;
Redaktor naukowy i współautor syntezy zbiorowej: Powstanie Listopadowe 1830-1831: Dzieje wewnętrzne
-Militaria-Europa wobec powstania,Warszawa 1980,PWN,wyd. II 1990 (Nagroda Sekretarza Naukowego PAN w 1980);
inicjator, redaktor naukowy i współautor dzieła zbiorowego:Europa i świat w epoce Restauracji,Romantyzm i Rewolucji
1815-1849, t. I-II,Warszawa 1991

Wypromował 40 magistrów; jednego doktora,był recenzentem 6 rozpraw
habilitacyjnych oraz 13 awansów naukowych na tytuł profesora nadzwyczajnego i
zwyczajnego. Laureat Zbiorowej Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za udział
autorski w zbiorowej 5-tomowej Historii Gdańska pod red. E. Cieślaka.
Wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi (1978); Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia
Polski (1992); Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski (1997).Przyznano mu Medal
Miasta Gdańska Mściwoja II (2011 ). Zaszczycony uroczystym Odnowieniem
Doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim( 23 maja 2011)

dr Wojciech Zalewski

mgr Elżbieta Zarzycka-Jacewicz

mgr Beata Zdziarska

Ż

mgr Mariola Żarnoch

prof. nadzw. dr Józef Żerko

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych w Ateneum-Szkole Wyższej
Tematyka badawcza: historia oświaty i wychowania; pedagogika porównawcza; 
resocjalizacja nieletnich przestępców; demokratyzacja oświaty w Polsce  po 
1989r.; historia ruchu młodzieżowego; wychowanie morskie młodzieży; 
biografistyka. Koordynator międzynarodowego tematu „S(z)koldem – 
Demokratyzacja oświaty w RP”(wspólnie z Uniwersytetem Linköping – Szwecja).
Członkostwo w organizacjach naukowych: L’Asssociation Internationale pour 
l’Histoire de l’Education – Leuven Belgia; Gdańskie Towarzystwo Naukowe; 
Polskie Towarzystwo Pedagogiki Porównawczej.
Dorobek naukowo-dydaktyczny: autor, współautor, redaktor naukowy – 11 
książek i 154 artykułów; promotor 558 prac magisterskich i licencjackich.
Działalność społeczna: działacz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, sędzia 
lekkiej atletyki i międzynarodowy chodu sportowego IAAF.
Wyróżnienia i odznaczenia: Złota Odznaka Honorowa PZLA; Za Zasługi dla 
Gdańska; Zasłużony Sędzia LA;  Złoty Krzyż Zasługi; Zasłużony Działacz 
Kultury Fizycznej; Medal 1000-lecia Gdańska; Medal Komisji Edukacji 
Narodowej,; Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa

dr Monika Żmudzka-Brodnicka

red. mgr Tomasz Żółtowski

Ł

dr Daria Łęska-Osiak

prof. zw. dr hab. Edward Łuczyński

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Logopedii UG, kierownik Podyplomowych Studiów
Neurologopedycznych UG.

Zainteresowania naukowe: Rozwój mowy, gramatyka języka polskiego, interpunkcja, słownictwo morskie.

Najważniejsze publikacje:

1. Staropolskie słownictwo związane z żeglugą. XV i XVI wiek, Gdańsk 1986, „Wydawnictwo Morskie”, s. 292.

2. Polska terminologia morska I połowy XX wieku. Nazwy części jednostki pływającej, Gdańsk 1987, „Uniwersytet Gdański”, Rozprawy i monografie 95, s. 194.

3. Współczesna interpunkcja polska. Norma a uzus, Gdańsk 1999, „Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego”, s. 209.

4. Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 1999, „Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego”, s. 119 (wspólnie z J. Maćkiewicz); II wyd. rozszerzone: Gdańsk 2002, s. 140.

5. Kategoria przypadka w ontogenezie języka polskiego, czyli o wchodzeniu dziecka w rzeczywistość gramatyczną, Gdańsk 2004, „Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego”, s. 215.

6. Przyjazna interpunkcja, Gdańsk 2004, „Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe”, s. 63.

7. Rozgryzając tajniki mowy. Wiedza o języku polskim dla logopedów, Gdańsk 2011, „Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego”, s. 176.

mgr Ryszard Łupieniak