POWRÓT DO MENU

Jednolite Studia Magisterskie

Psychologia

Kierunek studiów psychologia* ma na celu kształcenie wykwalifikowanych specjalistów na poziomie wyższym, posiadających zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną, głównie zaś umiejętności praktyczne, pozwalające znaleźć atrakcyjne zajęcie zarówno na polskim lub unijnym rynku pracy.

Jednym z ważniejszych problemów współczesnej szkoły są trudności wychowawcze. Zwiększająca się ilość i jakość zachowań problemowych oraz obniżanie się wieku inicjacji w tym zakresie, powoduje uzasadniony niepokój nauczycieli i rodziców. Agresja, przemoc, sięganie po środki uzależniające czy wagarowanie dzieci i młodzieży, to tylko niektóre z przejawów trudności wychowawczych wpisujących się w krajobraz współczesnej szkoły. Dzieje się tak, mimo podejmowania przez pedagogów działań, które mają pomóc w bardziej skutecznym oddziaływaniu wychowawczym i profilaktycznym.

Diagnoza potrzeb społeczno-gospodarczych pokazuje stałą tendencję wzrostową liczby nowych zachorowań z powodu zaburzeń nerwicowych i psychicznych spowodowanych nadużywaniem środków psychostymulujących. Osoby uzależnione od alkoholu stanowią 2,5% społeczności województwa. Najczęstsze dolegliwości dzieci i młodzieży wiążą się z zaburzeniami w rozwoju somatycznym i psychicznym oraz chorobami przewlekłymi. Konieczne jest podejmowanie działań ograniczających negatywne skutki społeczne nadmiernego używania substancji psychoaktywnych. Niezbędny jest rozwój i większa dostępność do usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych m.in. poprzez dotowanie i usprawnianie pracy stacjonarnych placówek lecznictwa odwykowego, podnoszenie jakości prowadzonej terapii i kwalifikacji zawodowych kadry.

*Kierunek w trakcie akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Absolwent studiów jednolitych magisterskich z zakresu psychologii będzie:

-  dysponował pogłębioną i rozszerzoną wiedzą  o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą terminologię, teorie i metodologię psychologii, co pozwoli mu na świadome uprawianie tej dziedziny wiedzy jako refleksji naukowej oraz jako praktyki zawodowej, 

- posiadał wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego oraz psychoterapii, psychoprofilaktyki, psychologii klinicznej, społecznej, wychowawczej, edukacyjnej, rodziny i standardów konstruowania metod diagnostyki psychologicznej,

- dysponował umiejętnościami posługiwania się poznanymi metodami diagnostyki psychologicznej w różnych obszarach pracy psychologa (szkolnictwo, ochrona zdrowia, ośrodki penitencjarne, zakłady pracy, służby wojskowe i policyjne, marketing, reklama, media),

- posiadał umiejętność prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research), pracy w zespole i kierowania zespołem, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych cechujących się niezależnością myślenia, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin społecznych oraz stosowania jej w nietypowych sytuacjach profesjonalnych,

- przygotowany do udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych, zapobieganiu i korekcji przejawów patologii społecznej, a także profilaktyki i prewencji społecznej oraz resocjalizacji w warunkach zinstytucjonalizowanych,

- w obszarze ochrony zdrowia przygotowany do samodzielnego diagnozowania i podstawowej terapii zaburzeń zachowania ludzkiego oraz do współpracy w tym zakresie ze specjalistami innych dziedzin,

- cechował się kompetencjami społecznymi wrażliwością na problemy swoich klientów, potrzebą samokształcenia i rozwoju, refleksją etyczną w odniesieniu do wykonywanej pracy,

- przygotowany do wykorzystywania mechanizmów psychospołecznych w zakresie utrzymywania i rozwijania więzi interpersonalnych na różnych poziomach i innych psychologicznych aspektów funkcjonowania życia społecznego, prowadzenia szkoleń i treningów pracowniczych.

W trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia o profilu praktycznym student dokonuje wyboru z zakresu psychologii edukacji lub psychologii klinicznej.