POWRÓT DO MENU

Aktualności

Terapia pedagogiczna z socjoterapią - Ateneum Szkoła Wyższa

2020-10-13

erekrutacja button veery small3

Ostatnie wolne miejsca ! Termin rozpoczęcia zajęć 24-25.10.2020

To już kolejna edycja cenionych studiów podyplomowych z zakresu "Terapii pedagogicznej z socjoterapią"

Studia mają charakter kwalifikacyjny i trwają 3 semestry.

 

Kto może się zapisać ?

Studia kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie chcących zdobyć kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświatowych).

 

Cel studiów ?

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnej i grupowej terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego w oparciu o zasady pracy socjoterapeutycznej.

 

Jakie uprawnienia i kwalifikacje nadają studia podyplomowe z zakresu "Terapii pedagogicznej z socjoterapią"

Plan studiów przewiduje 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin praktyk.

Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.

Zadaniem tych studiów jest przygotowanie do zawodu nauczyciela terapeuty pedagogicznego zgodne z rozumieniem Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, §22, a także zapewnienie kwalifikacji specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Gdzie mogę pracować po studiach z zakresu "Terapii pedagogicznej z socjoterapią"

Kwalifikacje uprawniają do pracy w:

– przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

– poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Ukończenie Studiów uprawnia absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy w zakresie terapii pedagogicznej. Program studiów zapewnia bowiem zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu diagnozy psychopedagogicznej, rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych z elementami socjoterapii, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.

 

W jakim trybie odbywają się studia ?

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu. W okresie pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w systemie mieszanym (online i tradycyjnie).

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Jaki jest koszt studiów ?

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

I semestr – 1700 zł (350 zł miesięcznie w 5 ratach)

II semestr – 1700 zł (350 zł miesięcznie w 5 ratach)

III semestr – 1800 zł (370 zł miesięcznie w 5 ratach)

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410 

rekrutacja online:

erekrutacja button veery small4

Archiwum Aktualności