Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2020-10-13

O kierunku

Nauka trwa 5 lata (10 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach początkowych. Ich ukończenie daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Wybrane treści kształcenia

  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

  • Przygotowanie merytoryczne nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej

  • Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

  • Podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej

  • Metodyka poszczególnych typów edukacji [polonistycznej, matematycznej, plastycznej, społeczno-przyrodniczej, informatycznej i in.]

  • Dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej

  • Organizacja pracy przedszkola lub szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka

  • Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli

erekrutacja button small2

Archiwum Aktualności