POWRÓT DO MENU

Aktualności

Zajęcia odbywają się online

2020-03-11

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem Rektora Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku, podjętego w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku zostają wstrzymane od dnia 12.03.2020 do odwołania. Zajęcia odbywają się w formie e-learningu

 

Poniżej treść zarządzenia.

ZARZĄDZENIE  NR  1/2020

Rektora Ateneum – Szkoły Wyższej

w Gdańsku

z dnia 12.03.2020  roku

 

 

w sprawie:  w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50, ust. 1,  art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) – zarządza się co następuje:

§ 1.

 

Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku zostają wstrzymane do odwołania.

 

Zamyka się do odwołania czytelnie Biblioteki.

 

Zawiesza się do odwołania wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane na terenie Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.

 

Zawiesza się zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w tym zajęcia projektowe.

 

Zawiesza się egzaminy British Council oraz kursy językowe.

 

Na czas zawieszenia zajęć uczelnia przygotowuje alternatywne formy dydaktyczne. O sposobie zdalnego kształcenia z treści wykładów pracownicy i studenci zostaną poinformowani niezwłocznie po przygotowaniu tej formy kształcenia. Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby umożliwić realizację zaplanowanego na ten semestr planu zajęć.

 

§ 2.

 

Wstrzymuje się do odwołania wszelkie wyjazdy pracowników i studentów Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku oraz przyjazdy do Uczelni.

 

§ 3.

 

Wprowadza się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednio dziekana, kierownika dziekanatu lub bezpośredniego przełożonego o fakcie powrotu z krajów objętych epidemią koronawirusa COVID-19.

 

Pracownikom i studentom, którzy przebywali ostatnio w krajach objętych epidemią koronawirusa COVID-19, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.03.2020.

 

In accordance with the ordinance of the Rector of the Ateneum-University in Gdansk, undertaken to prevent the spread of COVID-19 coronavirus

all classes taught at the Ateneum-University in Gdańsk are suspended starting on 12.03.2020 until further notice.

Archiwum Aktualności