POWRÓT DO MENU

Aktualności

Seminarium: Komunikacja – Kultura – Kreatywność

2015-09-10

Wydział Filologiczny

Ateneum, Szkoły Wyższej w Gdańsku

we współpracy z

Instytutem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Katedrą Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytetu Gdańskiego,

oraz Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w A Coruña*

mają zaszczyt zaprosić Państwa

 

na międzynarodowe seminarium  

Komunikacja – Kultura – Kreatywność: Język, literatura i tożsamość (KKK 2015)

Gdańsk, 17-18 września, 2015

Faktura 
Oświadczenie
Cyrkularz

Seminarium KKK jest cyklicznym wydarzeniem naukowym, które stanowi okazję do spotkania się oraz  wymiany doświadczeń i wyników badań teoretycznych i empirycznych między nauczycielami oraz  naukowcami z różnych instytucji oświatowych i badawczych, którzy interesują się językoznawstwem stosowanym i literaturą. Tegoroczna edycja seminarium ma na celu zaprezentowanie i omówienie wyników badań, które stawiają sobie za główny cel odpowiedzenie na pytanie, jak nieustannie zmieniająca się rzeczywistość, rosnące wymagania rynku pracy i intensyfikacja kontaktów międzykulturowych wpływają na proces kształcenia i (na nowo) definiują pojęcie tożsamości. Te czynniki, w połączeniu ze stałym postępem technologicznym, stanowią wyzwanie i jednocześnie kreują potrzebę rozwijania i udoskonalania kompetencji socjolingwistycznych i cech osobowości takich jak kreatywność, elastyczność i otwartość. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych tymi zagadnieniami do wzięcia udziału w tegorocznej edycji naszego seminarium.

 

Zapraszamy nauczycieli języków obcych, wykładowców, badaczy, menadżerów, trenerów, teoretyków i praktyków komunikowania się, w tym interkulturowego, do zaprezentowania referatu, mieszczącego się w zakresie programowym seminarium, jak też osoby bez referatu zainteresowane podzieleniem się własną wiedzą i wymianą doświadczeń.

 

Mamy zaszczyt poinformować, iż wykłady plenarne podczas seminarium zgodzili się wygłosić:

prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. AP dr hab. Adrianna Biedroń, Akademia Pomorska w Słupsku

prof. dr David Brauner, Uniwersytet w Reading, Wielka Brytania

prof. dr hab. Roman Kalisz, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku

prof. dr María Jesús Lorenzo-Modia, University of A Coruña, Hiszpania

prof. dr Antonio Raul De Toro Santos, University of A Coruña, Hiszpania

 

Zaproszenie do prezentacji referatów

Tematem przewodnim seminarium jest koncepcja tożsamości rozpatrywana z punktu widzenia szeroko pojętej lingwistyki stosowanej i badań literackich. Zapraszamy do przedstawienia 20-minutowych referatów w zakresie trzech obszarów tematycznych:

 

  1. 1.    Obszar tematyczny:  komunikacja
  2. 2.    Obszar tematyczny: kultura
  3. 3.    Obszar tematyczny: kreatywność

Obrady będą prowadzone w języku angielskim i niemieckim. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji 20 minut na wygłoszenie referatu i 10 minut na dyskusję lub dodatkowe komentarze. Planowane jest wydanie recenzowanej monografii na podstawie wystąpień seminaryjnych. Szczegóły dotyczące formatu publikacji zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Opłata seminaryjna

Opłata rejestracyjna wynosi 360 PLN (95 Euro) i obejmuje poczęstunek w czasie przerw między sesjami, bankiet i publikację wybranych artykułów w postaci recenzowanej monografii tematycznej. Nie zawiera jednak kosztów podróży i zakwaterowania.
Opłata seminaryjna dla pracowników Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku: 260 zł

 

Zakwaterowanie

Prosimy o samodzielne załatwienie spraw zakwaterowania po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu referatu. Wtedy też prześlemy propozycję dogodnego zakwaterowania niedaleko miejsca, w którym będzie odbywało się seminarium.

 

Ważne daty:

31 maja, 2015: ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa bez referatu lub z referatem (należy podać tytuł prezentacji i preferowaną sekcję);

30 czerwca, 2015:  powiadomienie o akceptacji referatu;

31 lipca, 2015: termin dokonania opłaty seminaryjnej;

31 sierpnia, 2015: przesłanie uczestnikom programu seminarium.

 

Zgłoszenie uczestnictwa 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w seminarium prosimy o wypełnienie załączonego formularza I przesłanie go na adres:  4ccc2015@gmail.com;

 

Dodatkowe informacje są dostępne na regularnie uaktualnianej stronie internetowej seminarium: http://ateneum.edu.pl/o-uczelni/ccc

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet naukowy:

prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. AP dr hab. Adrianna Biedroń, Akademia Pomorska w Słupsku

prof. dr David Brauner, Uniwersytet w Reading, Wielka Brytania

prof. UG dr hab. Józef Grabarek, Uniwersytet Gdański

dr Mihaela Istrate, Rumuńsko-Amerykański Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia

prof. dr hab. Roman Kalisz, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku

prof. dr Gabriella B. Klein, Uniwersytet w Perugii, Włochy

prof. dr María Jesús Lorenzo-Modia, Uniwersytet w A Coruña, Hiszpania

prof. dr Charles Marfo, Kwame Nkrumah Uniwersytet Nauki i Technologii (KNUST), Kumasi, Ghana

dr Elena Museanu, Rumuńsko-Amerykański Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia

prof. dr hab. Izabela Prokop, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Jose Ignacio Perez Pascual, Uniwersytet w A Coruña, Hiszpania

prof. Antonio Raul de Toro Santos, Uniwersytet w A Coruña, Hiszpania

prof. UAM dr hab. Aldona Sopata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doc. dr Tatiana Strokovskaja, Uniwersytet Moskiewski im. W. Łomonosowa ; Uniwersytet w Dubnej, Rosja

dr Renáta Timková, Pavol Jozef Šafárik Universytet w Koszycach, Słowacja

prof. dr Elizabeth Woodward-Smith, Uniwersytet w A Coruña, Hiszpania

prof. dr Mercedes Ariaga Florez, University of Sevilla, Spain

 

Komitet organizacyjny:

Seminarium zostało objęte patronatem prof. Waldemara Tłokińskiego, Rektora Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku.

dr Koffi Dossou, Key and Key Communications, Włochy/Togo

dr Małgorzata Godlewska, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku

dr Hadrian Lankiewicz, Uniwersytet Gdański

dr Anna Szczepaniak-Kozak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

*Grupa badawcza CLIN UDC, Xunta de Galicia R2014/043 Research Net on English Language, Literature and Identity.

 

Formularz Rejestracyjny

 

Zgłaszam chęć udziału w Międzynarodowym Seminarium Naukowym pt. Komunikacja, Kultura, Kreatywność, które będzie miało miejsce w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku
w dniach 17-18 września 2015.

 

 

Tytuł, stopień naukowy

 

Imię i nazwisko

 

 

Adres e-mail

 

Telefon

 

Reprezentowana instytucja

 

Dane do faktury

Nazwa instytucji/imię nazwisko:

Adres:

Kod pocztowy:

NIP:

 

 

Adres do korespondencji

 

Temat wystąpienia

 

 

 

 

 

Proponowana grupa tematyczna

 

Zapotrzebowanie sprzętowe (wszyscy uczestnicy będą mieli do dyspozycji komputer i projektor multimedialny; prosimy o zgłaszanie innych potrzeb sprzętowych)

 

 

Posiłki (właściwe podkreślić)

Obiad pierwszego dnia:       tak         nie

Obiad drugiego dnia:           tak         nie

Uroczysta kolacja:                 tak         nie

Inne uwagi, np. rodzaj preferowanego posiłku;

Zgłoszenie chęci wystąpienia w pierwszym lub drugim dniu seminarium;

 

Jak dotrzeć do restauracji "Mesa":

mapa1 mapa2

mapa3

Archiwum Aktualności