POWRÓT DO MENU

Student

Specjalista ds. finansowych
Marcin Stark
Kontakt: 
e-mail: m.stark@ateneum.edu.pl
tel. (58) 722 08 45
Pokój 207, II piętro
 

 

Stypendia / Pomoc

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi należy w miarę możliwości składać osobiście w terminach dyżurów Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Terminy dyżurów, o których mowa powyżej, podane są na tablicy informacyjnej /stronie internetowej uczelni.

 

Uwaga !!!

W drugim terminie  nie są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi należy składać osobiście w terminach Urzędowania Komisji  Stypendialnej.

DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ

w semestrze zimowym 2017/2018

Drugi Termin

w dniach : 

3/11/2017 Piątek godz. 14.00 - 17.00

4/11/2017 Sobota godz. 10.00-14.00

11/11/2017 Sobota godz. 10.00-14.00

 

 Miejsce dyżurów: Pokój nr 207, II piętro

 ( ul.3 Maja 25A)

Uwaga !!!

W drugim terminie  nie są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Odbiór decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi składanych w dniach od 23/09/2017 do 17/10/2017 stypendium Rektora składanych do 22 października należy odebrać w dniach: 

4/11/2017 Sobota godz. 10.00-14.00

5/11/2017 Sobota godz. 10.00-14.00

7/11/2017 Wtorek godz. 17.00-19.00

11/11/2017 Sobota godz. 10.00-14.00

12/11/2017 Sobota godz. 10.00-14.00

14/11/2017 Wtorek godz. 17.00-19-00

 

Odbiór decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi składanych w dniach od 23/09/2017 do 17/10/2017 należy odebrać w dniach:

 

18/11/2017 Sobota godz. 10.00-14.00

od 20/11/2017 do 24/11/2017  godz. 14.00-16.00

25/11/2017 Sobota godz. 10.00-14.00

 

 

  

DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ

w semestrze zimowym 2017/2018

w dniach od 23/09/2017 do 17/10/2017

 Miejsce dyżurów: Pokój nr 207, II piętro

 ( ul.3 Maja 25A)

poniedziałek: nieczynne

wtorek : 12.00-18.00

środa: 9.00-14.00

czwartek: nieczynne

piątek: 09.00-14.00

sobota: 8.30-13.30

 


 

 

-Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 3,  do pobrania na stronie Ateneum – Stypendia - Pliki do pobrania) należy wrzucać do skrzynki pocztowej (znajdującej się parterze budynku - ul. 3 Maja 25 A) w terminie do: 22 Października 2017 R.

W przypadku studenta pierwszego semestru studiów drugiego stopnia starających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium zaświadczenie z uczelni macierzystej o średniej ocen za ostatni rok wraz z datą ukończenia studiów pierwszego stopnia (w przypadku ukończenia innej uczelni niż Ateneum - Szkoła Wyższa). W przypadku studenta drugiego semestru na studiach drugiego stopnia -  zaświadczenie z wykazem ocen za ostatni semestr studiów wraz z datą ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Studenci, którzy nie będą mogli złożyć wniosków w w/w terminach, proszę o telefon (58) 722 08 45 lub e-mail m.stark@ateneum.edu.pl w celu ustalenia indywidualnego terminu.

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów Ateneum ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

3. Wysokość stypendiów ustalana jest na początku semestru.

4. Stypendia socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości są przyznawane na rok akademicki na wniosek studenta, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr i wypłacane są co miesiąc, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. W przypadku, gdy student ubiega się o stypendium w semestrze letnim, stypendium przyznawane jest na semestr. Stypendium jest wypłacane przez okres do 10 miesięcy w roku akademickim, a gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy.

5. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta;

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 

3) rodziców, opiekunów prawnych bądź faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada na ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

6. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, iż do dochodu nie wlicza się:

1)(uchylony)

2) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy;

3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

b) niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty.

5) świadczeń, o których mowa w art.173a i art. 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (pomoc materialna dla studentów i doktorantów przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego)

6) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł;

7.Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 5pkt 3: (załącznik nr 1B)

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 5 pkt 2, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

8. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z jednego ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.

9. W uzasadnionych przypadkach rektor, albo Komisja Stypendialna może zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mowa w § 8 ust. 1 5 W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa powyżej, rektor albo komisja stypendialna może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

10. Zasady obliczania dochodu w rodzinie w danym roku akademickim, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zamieszczane będą na stronie internetowej uczelni w zakładce stypendia/pomoc-pliki do pobrania

Uwaga!!!

1. Stypendium socjalne/stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, może być przyznane studentowi na podstawie złożonego przez Studenta wniosku. Wniosek (załącznik nr 1) powinien być złożony wraz z określonymi w załączniku nr 8 dokumentami w terminach dyżurów Komisji Stypendialnej 

2.W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu, student może otrzymać świadczenia pomocy materialnej jeżeli wniosek został złożony do momentu rozdysponowania środków przeznaczonych na ten cel.

3. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, w czasie od złożenia wniosku do czasu wydania przez Komisję Stypendialną decyzji w przedmiocie stypendium, student ma obowiązek powiadomienia Komisji Stypendialnej niezwłocznie (składa wniosek o ponowne przeliczenie dochodu –załącznik nr 5).

4. Wszystkie kserokopie dokumentów urzędowych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dokument, notariusza, radcę prawnego, adwokata bądź członka Komisji Stypendialnej. 

5. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej stanowią załącznik nr 1-7 do pobrania w zakładce stypendia/pomoc-pliki do pobrania

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się:

1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust.1, może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym   małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

3. Fakt zakwaterowania w innym obiekcie niż dom studencki należy potwierdzić stosownym dokumentem (np. umową najmu/użyczenia z właścicielem lub dysponentem lokalu, zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt czasowy w wynajmowanym lokalu, oświadczeniem właściciela/dysponenta lokalu o zakwaterowaniu w tym lokalu itp.).

4. Zasady obliczania dochodu w rodzinie w danym roku akademickim, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zamieszczane będą na stronie internetowej uczelni w zakładce stypendia/pomoc-pliki do pobrania

Uwaga!!!

1. Stypendium socjalne/stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, może być przyznane studentowi na podstawie złożonego przez Studenta wniosku. Wniosek (załącznik nr 1) powinien być złożony wraz z określonymi w załączniku nr 8 dokumentami w terminach dyżurów Komisji Stypendialnej.

2.W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu, student może otrzymać świadczenia pomocy materialnej jeżeli wniosek został złożony do momentu rozdysponowania środków przeznaczonych na ten cel.

3. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, w czasie od złożenia wniosku do czasu wydania przez Komisję Stypendialną decyzji w przedmiocie stypendium, student ma obowiązek powiadomienia Komisji Stypendialnej niezwłocznie (składa wniosek o ponowne przeliczenie dochodu –załącznik nr 5).

4. Wszystkie kserokopie dokumentów urzędowych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dokument, notariusza, radcę prawnego, adwokata bądź członka Komisji Stypendialnej. 

5. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej stanowią załącznik nr 1-7 do pobrania w zakładce stypendia/pomoc-pliki do pobrania

1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

2. Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 2), zapomogi należy w miarę możliwości składać osobiście w terminach dyżurów Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Terminy dyżurów, o których mowa powyżej, podane są na tablicy informacyjnej /stronie internetowej uczelni.

3. Student ubiegający się o świadczenie określone w ust. 1 do wniosku o przyznanie tego świadczenia dołącza orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

4. Jeżeli w trakcie roku wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stypendium nie będzie wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane na wniosek studenta na okres roku akademickiego albo semestr w przypadku, gdy ostatni rok akademicki trwa jeden semestr bądź gdy student ubiega się o stypendium w semestrze letnim, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Po wygaśnięciu ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności, student winien przedłożyć nowe orzeczenie lub zaświadczenie z odpowiedniego organu o złożeniu wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. O ile zachowana jest ciągłość terminu, na jaki niepełnosprawność została orzeczona, przyznane stypendium zostanie wypłacone lub wyrównane bez konieczności składania nowego wniosku. W przypadku, gdy ciągłość nie jest zachowana, student winien złożyć wniosek o wznowienie wypłaty stypendium (załącznik nr 10) wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wznowienie wypłaty stypendium następuje od miesiąca złożenia wniosku.

 

O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW mogą starać się studenci, którzy uzyskali za rok studiów (rozumiany jak dwa ostatnie semestry) wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Stypendium rektora otrzymuje do 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może złożyć student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. zaliczył  rok studiów w regulaminowym terminie,
  2. uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,50 z przedmiotów objętych planem studiów;
dodatkowo:

  1. nie powtarzał żadnego z ostatnich dwóch semestrów,
  2. nie korzystał z urlopów, za wyjątkiem urlopów udzielonych w celu kontynuowania nauki za granicą,
  3. nie korzystał z przerw dydaktycznych.


W przypadku studenta pierwszego semestru studiów drugiego stopnia starających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów (rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia), student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium zaświadczenie z uczelni macierzystej o średniej ocen za ostatni rok wraz z datą ukończenia studiów pierwszego stopnia (w przypadku ukończenia innej uczelni niż Ateneum - Szkoła Wyższa). W przypadku Studenta drugiego semestru na studiach drugiego stopniazaświadczenie z wykazem ocen za ostatni semestr studiów wraz z datą ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na jednym kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

 (We wniosku, w punkcie 2. student, który ukończył już studia licencjackie/magistrskie ma obowiązek wpisać :(nazwę Uczelni, wydział, kierunek, tryb, stopień (I/II-stopnia),  data  ukończenia studiów)!!!

Kwoty stypendiów będą ustalane w dniu przyznawania stypendium .

Wysokość średniej ocen wymaganej do otrzymania  stypendium (po zebraniu wniosków) ustali Rektor w oparciu o listę rankingową najlepszych studentów danego kierunku .

Stypendium przyznawane jest na semestr.

Informację o  przyznanym/nieprzyznanym stypendium student uzyska po odebraniu decyzji stypendialnej w godzinach dyżurów Komisji Stypendialnej (terminy dyżurów zostaną podane w miesiącu listopadzie- semestr zimowy, w  kwietniu - semestr letni ). Odbiór Decyzji warunkuje uruchomienie wypłaty tego stypendium. Do czasu doręczenia decyzji Adresatowi (Studentowi) nie wywołują one skutków prawnych (art.110 Kpa).

Stypendia za październik listopad, wypłacamy na koniec listopada  z wyrównaniem za miesiąc październik, a w sytuacjach wyjątkowych w grudniu.
Stypendia za marzec kwiecień, wypłacamy na koniec kwietnia  z wyrównaniem za miesiąc marzec.


KIEDY I GDZIE  ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA ?

Wypełniony wniosek o stypendium Rektora (załącznik nr 3) wrzucamy do skrzynki pocztowej ( parter ul.3 Maja 25A)

do 22 października (semestr zimowy)  
do  1 marca (semestr letni)

Weryfikacja średniej oceń nastąpi przez Dziekanat po wyjęciu wniosków ze skrzynki.

Czy student może otrzymywać świadczenia na każdych kolejnych studiach? 
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów. Wyjątek stanowi kontynuowanie studiów po ukończeniu studiów
pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Wówczas świadczenia pomocy materialnej studentowi przysługują, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać pomocy materialnej student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

 

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 :


Stypendium Rektora dla najlepszych

X-XII 2016  700zł
I-VII 2017  330zł

 

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. 

O przyznanie stypendium ministra  student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 


Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia , określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 187 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017.

 

 

1.Jednorazowe i roczne stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

 
Termin składania do 15 października br.
 
Stypendia ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska są przyznawane mieszkańcom Gdańska zameldowanym na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz. Szczegółowe informacje o warunkach przyznania stypendium, formach płatności i obowiązkach stypendysty zostały zawarte w odpowiednich regulaminach.

 

2. Program stypendiów akademickich Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia


Program ten jest adresowany do maturzystów, którzy:

  • Mają ambicje i aspiracje
  • Zostali właśnie przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Polskiej uczelni wyższej
  • Mieszkają na wsiach lub w miastach do 30 tys. mieszkańców
  • Pochodzą z rodzin o niskich dochodach
  • A dodatkowo spełniają pozostałe warunki określone w Statucie i w Regulaminie

 O PRZYZNANIU STYPENDIUM decyduje m. in. kolejność potwierdzenia Wniosków.

Więcej szczegółowych informacji na stronie: http://www.fejj.pl


 3. Program stypendialny „Dream NEW”

Program „Dream NEW” – największy program stypendialny Initiative for Transparency in Educational Grants - jest skierowany do wszystkich studentów.

Jego inicjatorzy zamierzają przyznać 8 stypendiów o łącznej wartości 60.000 € (7.500 € na osobę), co umożliwi zrealizowanie semestru nauki w jednym z ośmiu uniwersytetów w Nowej Zelandii. W ciągu ostatnich kilku lat organizatorom udało się już stworzyć 24 programy stypendialne, w sumie o wartości 155,000 €.

Więcej informacji dotyczących programu „Dream NEW”, wymagań, jak również aplikowania znajduje się na stronie internetowej.

Termin zgłoszeń mija 1 września 2016 r.Inne stypendia szukaj tutaj:  http://mojestypendium.pl


ZAPOMOGA przyznawana jest przez Komisję Stypendialną na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Oznacza to, że wszystkie trzy przesłanki muszą zostać spełnione jednocześnie: 

- przyczyna musi być losowa (nie dało się jej przewidzieć, np. powódź),

- przejściowa (sytuacja zmieni się w najbliższym czasie)

- oraz musi powodować pogorszenie sytuacji materialnej. 

Zdarzenie losowe należy udokumentować i dokładnie opisać, obrazując sytuację, w jakiej znalazł się student i jego rodzina.
Kwota zapomogi ustalana jest indywidualnie w zależności od sytuacji studenta.
Zapomoga jest wypłacana w formie pieniężnej. Zapomogę student może otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Zasadne jest przyjęcie, iż jedno zdarzenie losowe uprawnia do przyznania jednej zapomogi, a zatem przyznanie studentowi dwóch zapomóg w roku akademickim będzie możliwe, jeśli wystąpią dwa zdarzenia losowe stawiające studenta w trudnej sytuacji materialnej.

KIEDY I GDZIE  ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZAPOMOGĘ ?
Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia.
Kompletny wniosek złożyć:Pokój nr 207 (ul.3 Maja 25A).