POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Wiedza o Społeczeństwie - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

O  kierunku

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4. Program studiów przygotowuje do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Łączna liczba godzin 350 w tym 60 godzin praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Studia mają charakter kwalifikacyjny  i są skierowane do kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe I lub II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie.

Cel

Przygotowanie do prowadzenia przedmiotu  wiedza o społeczeństwie.

Czas

3 semestry, w systemie studiów niestacjonarnych ( sobota-niedziela).

Wykaz przedmiotów ( 350 godz.):

wstęp do nauki o państwie i polityce                        

współczesne teorie polityki                                       

 system polityczny RP                                              

współczesne systemy polityczne                               

partie  systemy partyjne                                             

system prawa RP                                                       

polityka społeczna                                                     

międzynarodowe stosunki polityczne                       

metodyka nauczania przedmiotu  wiedza o społeczeństwie 

regionalizm europejski                                              

samorząd terytorialny i polityka lokalna                   

kultura polityczna                                                      

komunikacja społeczna                                             

historia polityczna Polski XX w.                              

instytucje i procesy decyzyjne UE                            

polityka migracyjna UE                                            

polityka rynku pracy                                                  

organizacje międzynarodowe współczesnego świata 

psychologia społeczna                                              

Seminarium dyplomowe                                           

praktyka                                                                     

Absolwenci

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu Wiedza  o Społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.  Absolwent studiów podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie wiedzy o społeczeństwie, zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017 r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

 

Wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych/kwalifikacji nauczycielskich.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi ( Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS z 29 marca 2002 r.). Słuchacz będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

OPŁATY - 1300 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

Oferta studiów podyplomowych