POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe praca z dzieckiem z FASD

Studia podyplomowe poświęcone pracy z dzieckiem z FASD i jego rodziną są innowacją na skalę całego kraju – jest to jedyna tego typu oferta w Polsce. Ich charakterystyczną cechą jest interdyscyplinarność: studia integrują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z 3 obszarów wiedzy: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk humanistycznych.

 

Walory programu zostały docenione przez partnerów Ateneum współtworzących program tych studiów: Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy nt. zaburzeń dzieci i młodzieży związanych z prenatalną ekspozycją na alkohol, wskazanie dróg pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie w zakresie diagnozy i terapii, wzbogacenie osób pracujących z dzieckiem i jego rodziną w nową wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do wspierania osób ze specyficznymi trudnościami wynikającymi z prenatalnej ekspozycji na alkohol.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Charakter studiów: dokształcający

Zajęcia prowadzone są w Ateneum Szkole Wyższej, co 2-3 tygodnie w soboty i w niedziele, w trybie zaocznym.

Do kogo studia podyplomowe są adresowane:

-Adresatami studiów są osoby pracujące w obszarze szeroko rozumianej edukacji, pomocy społecznej i opiece zdrowotnej, inni specjaliści pracujący z dzieckiem i rodziną

-Adresatami studiów mogą być nauczyciele, pedagodzy, pedagodzy i psycholodzy szkolni i z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, położne, pielęgniarki, lekarze, kuratorzy rodzinni, rodzice zastępczy

Zajęcia odbywają się w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku

Koszt studiów 1.500PLN

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Studia składają się 6 modułów:

  1. Moduł nauk biomedycznych – 66h
  2. Moduł norma rozwojowa – 39h
  3. Moduł diagnoza – 36h
  4. Moduł praca z dzieckiem i rodziną – 78h
  5. Moduł humanistyczno-społeczny – 66h

 

Przykładowe przedmioty przynależące do wspomnianych modułów:

-          Rozwój prenatalny człowieka

-          Podstawy psychoneuroendokrynologii i psychoneuroimmunologii

-          Norma umiejętności i wiadomości szkolnych

-          Systemy diagnozowania FAS/FASD

-          Dysmorfie  i diagnostyka różnicowa

-          Organizacja pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie

-          Terapia dziecka z FASD: zaburzenia rozwoju mowy

-          Alkohol – ciąża – FASD: profilaktyka 

-          Rodzina w kryzysie

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych: zaliczenie wszystkich przedmiotów, przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

1. Ukończenie studiów podyplomowych jest potwierdzone świadectwem ukończenia studiów zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS

2. Sylwetka absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu: pracy z dzieckiem z FASD i jego rodziną, rozumie specyfikę zaburzeń wynikających z prenatalnej ekspozycji na alkohol, zna biomedyczny i psychopedagogiczny kontekst owych zaburzeń, potrafi rozpoznać potrzeby terapeutyczne dzieci z FASD i ich rodzin, a także wskazać im drogi pomocy i wsparcia. Studia wyposażają specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w potrzebną im wiedzę i umiejętności niezbędne w ich rozwoju zawodowym.

Studia nie dają uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z FASD. Do prowadzenia diagnoz w kierunku FASD konieczne jest kierunkowe i specjalistyczne wykształcenie medyczne (preferencja dla specjalizacji: pediatria, psychiatria i neurologia dziecięca) lub psychologiczne (specjalizacja w psychologii klinicznej z preferencją dla neuropsychologów), a ponadto specjalistyczne przygotowanie teoretyczno-praktyczne z zakresu międzynarodowych standardów diagnozy FASD; planujemy otwarcie tego typu specjalistycznego kursu w porozumieniu z PARPA, GUMed i UG w kolejnych latach.

Należy jednak podkreślić, że oferowane przez nas studia są ważną pomocą dla terapeutów planujących objęcie pomocą także dzieci z FASD – oferowana wiedza i umiejętności będą miały bezpośrednie zastosowanie w ich pracy zawodowej.