POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Socjoterapia

Studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do osób posiadających  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 1 sierpnia 2017r.  lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r chcących zdobyć  wiedzę i umiejętności z zakresu socjoterapii umożliwiające prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w szkołach i placówkach  wychowawczych oraz udzielanie pomocy  dzieciom i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka, przebywających w różnych placówkach oświatowych.

 

Oferta skierowana jest  do:

nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, kuratorów zawodowych i społecznych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych oraz  do osób chcących podjąć pracę w takich świetlicach.

Studia trwają dwa semestry, są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.,  MODUŁ 5.

Zajęcia w wymiarze ok. 240  godzin odbywają się w  Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.

Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 120 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia  pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

OPŁATY-1300 zł semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej).

Wykaz wybranych przedmiotów

 

- Koncepcje psychologiczne

- Podstawy psychologii klinicznej

- Podstawy psychiatrii

- Psychoterapia

- Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej

- Pedagogika rodziny

- Podstawy prawne resocjalizacji i socjoterapii

- diagnoza pedagogiczna

 - Trening interpersonalny

- Techniki relaksacyjne

- Warsztaty socjoterapeutyczne

- Metodyka zajęć socjoterapeutycznych

- Metodyka pomocy indywidualnej i pracy z grupą

- Seminarium dyplomowe.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie interakcji społecznych, budowanie więzi interpersonalnych oraz oraz rozpoznawanie problemów dzieci i młodzieży.

Posiada kwalifikacje do:

- prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w przedszkolach, w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych,  w placówkach oświatowo- wychowawczych,

- pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i w świetlicach środowiskowych w domach dziecka

- pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć  socjoterapeutycznych.

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.