POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

 

 

 

Edukacja i opieka nad dzieckiem do 6 roku życia

Czas trwania studiów: dwa semestry

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, ich celem jest zdobycie przez przyszłych nauczycieli podstaw wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych do pracy w żłobkach, klubikach małego dziecka oraz w przedszkolach.

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które:

1)      posiadają już przygotowanie do nauczania innego przedmiotu (rodzaju zajęć). Jest to wymóg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z którym kształcenie to na studiach podyplomowych może być realizowane jedynie jako przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (rodzaju zajęć),

2)      chcą pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu: żłobek, klubiki małego dziecka oraz domach małego dziecka,

3)      chcą podjąć pracę w przedszkolach i punktach przedszkolnych,.

Studia obejmują 280 godzin audytoryjnych oraz 180 godzin praktyk w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. typu żłobek, itd.) oraz w przedszkolnych. Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie.

 

OPŁATY- 1300 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI dla KANDYDATÓW Z POLSKI NA STUDIA PODYPLOMOWE:
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8 jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich,
3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
5. dowód osobisty (do wglądu)
6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)
8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według rozporządzenia z 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. 2013. 1207 j.t) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

 

 Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

Kontakt:

 

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

 

 • Sylwetka rozwojowa dziecka do 6 roku życia
 • Zdrowie i pielęgnacja dziecka do 3 roku życia
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza w żłobku
 • Adaptacja dziecka w żłobku
 • Poznawanie dziecka i stymulacja jego rozwoju w żłobku
 • Formy aktywności dziecka w żłobku
 • Rola zabawek i przestrzeni w aktywizowaniu dzieci
 • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w żłobkach
 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci – diagnoza i formy wspierania
 • Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu
 • Praca opiekuńcza nauczyciela w przedszkolu
 • Metodyka  i projektowanie edukacji przedszkolnej
 • Formy alternatywne i aktywizujące w edukacji przedszkolnej
 •  Gry i zabawy.
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w placówkach przedszkolnych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

I . Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu żłobek, klubiki małego dziecka i w przedszkolnych, punktach przedszkolnych, tzn.:

1)      wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju dziecka, jego socjalizacji, wychowania i kształcenia;

2)      wiedzę i umiejętności z zakresu opieki, wychowania i metodyki nauczania;

3)      umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań żłobka i przedszkola, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu opieki i edukacji do potrzeb i możliwości dzieci w żłobku i przedszkolu.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.