POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

 

 

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Czas trwania studiów: dwa semestry

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, ich celem jest zdobycie przez przyszłych nauczycieli podstaw wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki małego dziecka oraz dydaktyki i metodyki, niezbędnych do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III.

 

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które:

- posiadają już przygotowanie do pracy z dziećmi przedszkolnymi i/lub wczesnoszkolnymi,

- posiadają świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [FCE]

- chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

- WARUNKOWO  na Studia mogą być przyjęte osoby, które potrafią potwierdzić znajomość języka angielskiego  na poziomie B2 w trakcie testu poziomującego, jednakże dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych zostanie im wydany po przedstawieniu świadectwa potwierdzającego znajomość języka na poziomie B2. Pomoc w  uzyskaniu takiego certyfikatu można otrzymać w ATENEUM-SZKOŁA WYŻSZA BRITISH COUNCIL EXAMINATION CENTRE.

 

Studia obejmują 252 godzin audytoryjnych oraz 120 godzin praktyk w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkól podstawowych. Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie.

 

OPŁATY- 1300 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI dla KANDYDATÓW Z POLSKI NA STUDIA PODYPLOMOWE:
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8,9 jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich/znajomości języka angielskiego lub innego
2. CV-Curriculum Vitae
3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
5. dowód osobisty (do wglądu)
6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)
8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według rozporządzenia z 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. 2013. 1207 j.t) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)
9. świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [FCE]

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

 

 Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

Kontakt:

 

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

 

 1. Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 2. Psychologia rozwoju dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 3. Gry i zabawy edukacyjne w nauczaniu języka angielskiego
 4. Projektowanie zajęć zintegrowanych
 5. Praktyczna nauka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej
 6. Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej
 7. Praktyka pedagogiczna w placówkach przedszkolnych
 8. Praktyczna nauka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
 9. Metody aktywizujące w pracy z dziećmi
 10. Dziecięca literatura anglojęzyczna
 11. Emisja głosu
 12. Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
 13. Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego
 14. Seminarium dyplomowe
 15. Praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej: klasy I-III- w j. polskim

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

* Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach przedszkolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej, tzn.:

- wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wieku dziecięcego;

- wiedzę z zakresu podstaw nauczania języka angielskiego,

- wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego;

*Absolwent współpracujący z ATENEUM-SZKOŁA WYŻSZA BRITISH COUNCIL EXAMINATION CENTRE może uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2

*Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.