POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Gender Studies

Studia mają charakter doskonalący, trwają dwa semestry.

Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku (z późniejszymi modyfikacjami) – łączna liczba 270 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2–3 tygodnie w soboty i niedziele, w ATENEUM – Szkole Wyższej w Gdańsku. Przewiduje się ok. godz.220  zajęć dydaktycznych.

 

Gender to inaczej płeć społeczno-kulturowa; studia dotyczą tożsamości płci, przybliżają jej rozumienie w wieloaspektowych kontekstach, dekonstruując liczne stereotypy na temat kobiecości i męskości. Perspektywa płciowa ma zasadnicze znaczenie w postrzeganiu, analizowaniu i interpretacji różnorodnych zagadnień. Dzięki studiom genderowym można zyskać nowy ogląd rzeczywistości społecznej, politycznej czy też świata kultury.

Program Studiów Podyplomowych oparty został na multidyscyplinarnej wiedzy humanistycznej, między innymi z takich dziedzin, jak: socjologia, psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, politologia czy literaturoznawstwo, oraz uzupełniony modułem zajęć praktycznych – warsztatów tworzenia projektów i wniosków grantowych, warsztatów działań antydyskryminacyjnych.

 

Studia Podyplomowe Gender Studies są ofertą skierowaną do absolwentów studiów I lub II stopnia, lub też jednolitych studiów magisterskich, ukończonych na dowolnym kierunku. Mają charakter doskonalący, są więc przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o tożsamości płci. Będą stanowić wydatną pomoc zwłaszcza w pracy nauczyciela/nauczycielki, pedagoga/pedagożki, a także dziennikarza/dziennikarki i wielu innych. Niezwykle istotne również dla osób pracujących lub zamierzających pracować w organizacjach pozarządowych działających w obszarze życia społecznego, w tym szczególnie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na płeć.

 

OPŁATY- 1200 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym,

2. CV-Curriculum Vitae

3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)

5. dowód osobisty (do wglądu)

6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat

7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)

8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według rozporządzenia z 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. 2013. 1207 j.t) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:

-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,

- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

Kontakt:

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

 

 

 • Wprowadzenie do problematyki płci w kulturze i społeczeństwie
 • Historia feminizmu i praw kobiet
 • Gender w sztuce i kulturze wizualnej
 • Genderowa teoria i historia literatury
 • Komunikacja i płeć
 • Wzorce kobiecości i męskości w różnych kulturach
 • Religia a kulturowa perspektywa płci
 • Gender a podręczniki szkolne oraz literatura dla dzieci i młodzieży
 • Stereotypy i uprzedzenia – psychologiczny warsztat badawczy
 • Pisanie wniosków grantowych i realizacja projektów z włączeniem perspektywy genderowej
 • Warsztat działań antydyskryminacyjnych
 • Podstawy tworzenia kampanii społecznych
 • Zapobieganie i reagowanie na szkolną przemoc ze względu na płeć
 • Niepełnosprawność w kulturowej perspektywie płci
 • Inni, inne – odzyskiwanie lokalnych historii/herstorii

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie) oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

 

Absolwent Studiów Podyplomowych Gender Studies ma rozległą wiedzę z zakresu badań nad płcią społeczno-kulturową, prowadzonych w ramach różnych dziedzin humanistycznych, zna problematykę tożsamości płci i potrafi swoją wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej, eliminując stereotypy na temat męskości i kobiecości będące źródłem nierówności społecznych. Absolwent ma również umiejętności oraz kompetencje predestynujące go do pracy w zawodach związanych z obszarem życia społecznego, w edukacji czy działalności społecznej, zwłaszcza w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć. Potrafi tworzyć projekty i wnioski grantowe z uwzględnieniem perspektywy genderowej, organizować warsztaty, eventy oraz kampanie społeczne nakierowane na walkę ze zjawiskiem wykluczenia społecznego.