POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Nauczanie języka obcego - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (2 semestralne) (języki: angielski / hiszpański / niemiecki / włoski) NOWOŚĆ!

Studia mają  charakter kwalifikacyjny. Trwają 2 semestry.

Skierowane są do osób posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie C1 lub C2, które chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wybranego języka obcego, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r.w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia są prowadzone zgodnie z wymogami tego Rozporządzenia – MODUŁ 4.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia - oprócz wymienionych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego -jest posiadanie przygotowania  pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009r. lub kwalifikacji  nauczycielskich zgodnych  z wymienionym wyżej Rozporządzeniem z 17.01.2012 r.

Celem studiów jest wyposażenie przyszłych nauczycieli języka obcego w wiedzę i umiejętności  umożliwiające nauczanie języka w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

 

Zajęcia  w wymiarze ok. 180 godzin odbywają się w siedzibie ATENEUM-Szkoły Wyższej w Gdańsku, we wskazane dni (tylko sobota i niedziela).

Prowadzą je nauczyciele akademiccy ATENEUM i innych uczelni wyższych.

Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 60 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie.

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

OPŁATY-1450 zł za semestr (opłata semestralna)

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI dla KANDYDATÓW Z POLSKI NA STUDIA PODYPLOMOWE:
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich/znajomości języka angielskiego lub innego
2. CV-Curriculum Vitae
3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
5. dowód osobisty (do wglądu)
6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)
8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według rozporządzenia z 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. 2013. 1207 j.t) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)
9. certyfikat potwierdzający znajomość języka  na poziomie Ci lub C2 lub pisemne oświadczenie o znajomości  języka na poziomie określanym jako C1 lub C2.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

 

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

Kontakt:

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

Wykaz przedmiotów:

  • Literatura i kultura krajów  Europy Zachodniej
  • Realioznawstwo w nauczaniu języków obcych
  • Wybrane zagadnienia z historii krajów Europy Zachodniej
  • Podstawy językoznawstwa
  • Metodyka nauczania języka obcego  w szkole podstawowej [angielskiego / lub hiszpańskiego / lub włoskiego / lub niemieckiego
  • Metodyka nauczania języka obcego w szkole ponadpodstawowej  (angielskiego / lub hiszpańskiego / lub włoskiego / lub niemieckiego)
  • Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania języka obcego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
  • Wprowadzenie do dydaktyk szczegółowych
  • Seminarium dyplomowe

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

1. Absolwent studiów posiada:

- wiedzę z zakresu  metodyki nauczania  języka obcego na wszystkich etapach kształcenia popartą praktyką

- wiedzę filologiczną  niezbędną nauczycielowi języków obcych

- umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

- umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.

- umiejętność  komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności nauczycielskiej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktycznym  oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

2. Absolwent studiów charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.

3. Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych wynikających z roli nauczyciela języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.