POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

logo

 

Zarządzanie projektami Profesjonalny Project Manager NOWOŚĆ!!!

Studia prowadzone we współpracy z międzynarodową grupą konsultingowo doradczą Ambition Group, dają możliwość gruntownego zapoznania się z zagadnieniami Zarządzania projektami w szerszym spektrum wiedzy.

Zarządzanie projektami to obszar nowy na naszej uczelni, ale też wyjątkowy, bo przygotowuje do egzaminu na Certyfikat PRINCE2® na poziomie Foundation.

Słuchacze będą mieli możliwość kompleksowego poznania międzynarodowej metodyki zarządzania projektami PRINCE2® oraz praktycznego sprawdzenia nabytych umiejętności zarządzania projektem w trakcie symulacji strategicznej PRINCEOPOLY®.

Metodyka PRINCE2® stosowana jest niezależnie od wielkości projektu, do zarządzania oraz sterowania zasobami w sposób zorganizowany i efektywny.

Studia kładą nacisk na praktyczną stronę zarządzania projektami i rozszerzone są o moduł zarządzania ryzykiem wraz z symulacją strategiczną Casino Wars®.

 

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania projektami w organizacjach prowadzących działania operacyjne i projektowe, posiadających wyższe wykształcenie, bez względu na ukończony kierunek studiów.

 

Celem studiów jest:

przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania projektami oraz zdobycie przez uczestników umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. Studia kładą nacisk przede wszystkim na stronę praktyczną zarządzania projektami. Dzięki wykorzystaniu trzech symulacji strategicznych, odzwierciedlających rzeczywiste środowisko projektowe, uczestnik otrzymuje zarówno bazę teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę zarządzania projektem. Dzięki temu, po ukończeniu studiów ma pełne przygotowanie do prowadzenia projektu lub występowania w roli członka zespołu projektowego.

 

Studia trwają dwa semestry, obejmują łącznie 180 godzin zajęć.

Większość zajęć ma charakter warsztatowy, interaktywny.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków (case study), ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, wymiany doświadczeń i mini wykładów.

 

Spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku [z późniejszymi modyfikacjami].

Zajęcia odbywają się w trakcie zjazdów sobotnio-niedzielnych co 2-3 tygodnie w siedzibie Uczelni.

 

(OPŁATY) 2450 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym,

2. CV-Curriculum Vitae

3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)

5. dowód osobisty (do wglądu)

6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat

7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)

8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według rozporządzenia z 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. 2013. 1207 j.t) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:

-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,

- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

Kontakt:

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

 

Treści programowe:

 

Blok wykładowy: Ład organizacyjny - działalność operacyjna a projekty

Blok wykładowy: Wprowadzenie do zarządzania projektami wg metodyki PRINCE2®

Blok wykładowy: Zarządzanie projektem IT od pomysłu do produktu końcowego

Blok wykładowy: Zarządzanie kontraktem w projekcie

Blok metodyczny: Zarządzanie projektem wg metodyki PRINCE2®

Blok metodyczny: Metodyki zwinne - zarządzanie wytwarzaniem produktów wg SCRUM

Blok wykładowy: Komunikacja i zarządzanie zespołem w projektach

Blok praktyczny: Prezentacja dokonań projektu i wystąpienia publiczne

Blok praktyczny: Zarządzanie projektem wg PRINCE2® w praktyce-symulacja strategiczna PRINCEOPOLY®

Blok praktyczny: Planowanie i monitorowanie projektu z wykorzystaniem narzędzi IT

Blok wykładowy: Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Blok praktyczny: Zarządzanie ryzykiem w projekcie-symulacja strategiczna Casino Wars®

Blok wykładowy: Zarządzanie zmianą w projekcie oraz zamknięcie projektu

Blok praktyczny: Podsumowanie zarządzania projektami, uruchomienie projektu w praktyce oraz symulacja Project Board®

 

Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami” po ukończeniu studiów jest  do podjęcia pracy w charakterze  kierownika projektu (lidera projektu), asystenta kierownika projektu, specjalisty ds. zarządzania projektami, jak również do roli uczestnika dowolnego zespołu projektowego w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit lub jednostkach administracji publicznej. Studia dają także uniwersalną wiedzę przydatną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania projektami niezbędna jest menadżerom wyższego szczebla oraz osobom przygotowującym organizację do uruchomienia projektu.

Perspektywy zawodowe/możliwe stanowiska

  • Menedżer projektu
  • Menadżer planowania i nadzorowania realizacji projektów
  • Członek zespołu / projektu, w tym również międzynarodowego
  • Przedsiębiorca prowadzący własną dzielność związaną z dostarczaniem rozbudowanych rozwiązań produktowych
  • Menedżer firm produkcyjnych, konsultingowych, szkoleniowych, badawczych, wdrożeniowych, przedsiębiorstw branży informatycznej, telekomunikacyjnej, budowlanej, a także instytucji państwowych i samorządowych
  • Specjalista w krajowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach niezależnie od branży

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.