POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

PSTIS

Integracja sensoryczna dla Terapeutów Integracji sensorycznej specjalizacja: Integracja sensoryczna we wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju

Studia mają charakter kwalifikacyjny, trwają dwa semestry, kierowane są do osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie lub przygotowanie pedagogiczne oraz Certyfikat terapeuty integracji sensorycznej uzyskany w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.

Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku [z późniejszymi modyfikacjami] - łączna ilość 270 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych (w tym 60 godzin praktyk).

 

Celem studiów jest:

przygotowanie terapeutów integracji sensorycznej do pracy we wszystkich placówkach oświatowych na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej a w szczególności do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Najwyższy poziom wykładów, ćwiczeń i praktyk zapewnia patronat merytoryczny Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.

 

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy. Odbywają się w soboty i w niedziele, co 2-3 tygodnie  w siedzibie Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.

(OPŁATY) 3200 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

(OPŁATY) 2900 zł za semestr dla członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE:

1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich(oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich,

2. CV-Curriculum Vitae

3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)

5. dowód osobisty (do wglądu)

6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat

7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)

8. posiadanie przygotowania pedagogicznego według rozporządzenia z 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. 2013. 1207 j.t) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:

-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,

- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)

9. Kurs IIº Integracji Sensorycznej (ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej)

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

 

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Kontakt:

 

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Psychologia rozwojowa i kliniczna małego dziecka

2. Neurologia rozwojowa 0- 48 m. ż.

3. Treningi relaksacyjne

4. Prawidłowości i zagrożenia rozwoju prenatalnego

5. Prawidłowości i opóźnienia rozwoju dziecka 0 - 48 m.ż. Diagnoza fizjoterapeutyczna.

6. Zaburzenia samoregulacji 0 - 24 m.ż. - diagnoza i planowanie terapii

7. Ocena sensorycznego funkcjonowania dziecka 24 - 48 m.ż. - planowanie terapii

8. Narzędzia diagnozy funkcjonalnej małych dzieci

9. Metoda SELF-REG - samoregulacja emocjonalna małych dzieci

10. Logopedyczny aspekt integracji sensorycznej u małych dzieci i problemy z jedzeniem

11. Wczesna stymulacja sensomotoryczna, pielęgnacja neurorozwojowa

12. Masaż Shantala

13. Aranżowanie otoczenia dzieci z zaburzeniami samoregulacji i przedwcześnie urodzonych

14.Współpraca z rodzicami małego dziecka

15. Orzecznictwo i organizacja zespołu wczesnego wspomagania

16. Ergonomia pracy terapeuty integracji sensorycznej

17. Seminarium dyplomowe

18. Praktyki

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.