POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

PSTIS

Integracja sensoryczna dla Terapeutów Integracji sensorycznej specjalizacja: Integracja sensoryczna w zaburzeniach komunikacji i spektrum autyzmu

Studia mają charakter kwalifikacyjny, trwają dwa semestry, kierowane są do osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie lub przygotowanie pedagogiczne oraz Certyfikat terapeuty integracji sensorycznej uzyskany w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.

Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku [z późniejszymi modyfikacjami] - łączna ilość 270 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych (w tym 60 godzin praktyk).

Celem studiów jest:

przygotowanie terapeutów integracji sensorycznej do pracy we wszystkich placówkach oświatowych na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej a w szczególności do pracy z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami komunikacji.

 

Najwyższy poziom wykładów, ćwiczeń i praktyk zapewnia patronat merytoryczny Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy. Odbywają się w soboty i w niedziele, co 2-3 tygodnie  w siedzibie Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.

(OPŁATY) 3200 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

(OPŁATY) 2900 zł za semestr dla członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI dla KANDYDATÓW  NA STUDIA PODYPLOMOWE:
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich,
2. CV-Curriculum Vitae
3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
5. dowód osobisty (do wglądu)
6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)
8. posiadanie przygotowania pedagogicznego według rozporządzenia z 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. 2013. 1207 j.t) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)
9. Kurs IIº Integracji Sensorycznej (ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej)

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

 

 Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

Kontakt:

 

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 00/55

 

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Kryteria diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

2. Diagnoza procesów sensorycznych u dzieci ze spektrum autyzmu i planowanie

strategii interwencyjnych

3. Diagnoza procesów sensorycznych u młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz

planowanie strategii interwencyjnych

4. Różnicowanie autyzmu i zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

5. Prowadzenie terapii integracji sensorycznej dzieci ze spektrum autyzmu. Integracja

sensoryczna a stymulacja zmysłowa - różnicowanie, planowanie oddziaływań

6. Prowadzenie terapii integracji sensorycznej u nastolatków i dorosłych ze spektrum

autyzmu.

7. Trudne zachowania u osób z ASD - perspektywa integracji sensorycznej. Rola diety

sensorycznej w postępowaniu terapeutycznym.

8. Metody i formy terapii stosowane w zaburzeniach komunikacji i spektrum autyzmu.

9. Zaburzenia komunikacji o różnej etiologii

10. Obszary współpracy terapeuty integracji sensorycznej z logopedą oraz innymi

specjalistami

11. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji - AAC

12. Metoda SELF-REG - znaczenie samoregulacji emocjonalnej i jej miejsca w terapii

13. Współpraca terapeuty z rodziną i środowiskiem

14. Ergonomia pracy terapeuty integracji sensorycznej

15. Seminarium dyplomowe

16. Praktyki

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.