POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

 

 

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Czas trwania studiów: dwa semestry

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, ich adresatami są absolwenci studiów wyższych [licencjackich i magisterskich] posiadający przygotowanie pedagogiczne [w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli] chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych (świetlica, bursa, internat, pedagog szkolny) i pozaszkolnych; wspierających (np. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze); interwencyjnych (np. pogotowie opiekuńcze); socjalizacyjnych (Dom dziecka); wielofunkcyjnych.

Studia spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

OPŁATY- 1300 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich,
2. CV-Curriculum Vitae
3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
5. dowód osobisty (do wglądu)
6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)
8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według rozporządzenia z 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. 2013. 1207 j.t) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

 

 Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

Kontakt:

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Psychologia rozwoju psychospołecznego człowieka
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (w tym aktywizujące formy pracy, praca korekcyjno-kompensacyjna)
 • Pedagogiczne wspieranie rodziny
 • Pedagogika lecznicza, praca z dzieckiem chorym
 • Aktualne problemy patologii społecznej z elementami profilaktyki
 • Interwencja kryzysowa w praktyce
 • Elementy terapii pedagogicznej
 • Zooterpia
 • Muzykoterapia
 • Pedagogika zabawy
 • Techniki plastyczne w pracy z dziećmi
 • Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (Dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodek opiekuńczo-adopcyjny, Dom samotnej matki i inne)
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka pedagogiczna

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

 

 

 

 

1.Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

2. Studia w wymiarze 320 godzin [w tym 60 godz. praktyki] spełniają w wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  

3. Absolwent po ukończeniu studiów posiadać będzie niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podjęcie pracy z dzieckiem przebywającym w placówkach opieki całkowitej, wsparcia dziennego, interwencyjnych, pomocy społecznej i wielofunkcyjnych. Zdobyta wiedza pozwoli mu zrozumieć potrzeby dziecka opuszczonego, zaniedbanego, chorego, a tym samym na tworzenie optymalnego środowiska mającego na celu zabezpieczenie warunków do pełnej ich realizacji.

4. Studia wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę i umiejętności, obejmują przygotowanie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, podstaw terapii pedagogicznej oraz umożliwiają zdobycie kompetencji metodycznych koniecznych dla działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktycznych, nauczyciela – wychowawczy, pedagoga). To połączenie teorii z praktyką pomoże w samodzielnym i świadomym realizowaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych przy wykorzystaniu aktywizujących metod w pracy z podopiecznymi różnych placówek.