POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Neurodydaktyka

„Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela”  to zdanie sformułowane przez Manfereda Spitzera. Można je odnieść nie tylko do nauczycieli, ale do szerokiego grona osób związanych z edukacją.  Zdobycze neurobiologii, szeroko pojętej wiedzy o działaniu ludzkiego mózgu, umożliwiają nam coraz lepsze poznanie tego fascynującego „miejsca pracy”. Propozycja studiów podyplomowych z neurodydaktyki jest odpowiedzią na  zapotrzebowanie na rzetelną, ugruntowaną naukowo wiedzę z zakresu neuronauk oraz kontakt z ekspertami w tej dziedzinie. W gronie wykładowców znajdują się wybitni eksperci z różnych ośrodków akademickich, a także dydaktycy-praktycy.

Studia podyplomowe neurodydaktyka mają charakter studiów doskonalących. Trwają dwa semestry, obejmują łącznie 160 godzin zajęć. Spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku [z późniejszymi modyfikacjami]. Ich celem jest:
- dostarczenie słuchaczom pogłębionej wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu, neurobiologicznych mechanizmach ucznia się
- przygotowanie słuchaczy do wykorzystania wiedzy o mózgu płynącej z rozwoju neuronauk w praktyce pedagogicznej.

Adresatami studiów są nauczyciele, dyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, edukatorzy, trenerzy.
Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy. Odbywają się w soboty i w niedziele, co 2-3 tygodnie  w siedzibie Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku.

OPŁATY-1600 zł semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI dla KANDYDATÓW Z POLSKI NA STUDIA PODYPLOMOWE:

1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu)
2. CV-Curriculum Vitae
3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
5. dowód osobisty (do wglądu)
6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)

 

 Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

 

 Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

Kontakt:

 

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

 

Bloki przedmiotowe:
I. Podstawy neuropsychologii i psychologii motywacji
-Neuropsychologia dziecięca
-Neuropsychologia kreatywności
-Wprowadzenie do teorii umysłu.
II. Podstawy wiedzy o mózgu i układzie nerwowym człowieka:
- podstawy neuroanatomii i neurofizjologii
- podstawy chronobiologii
- biologiczne podstawy zachowań społecznych człowieka
- neurochemiczne podłoże stresu i neurobiologia uzależnień.
III. Od neurobiologii  i neuropsychologii do dydaktyki- aspekty  teoretyczne i praktyczne:
- wstęp do neurodydaktyki- neurobiologia a dydaktyka
- neurobiologiczne podstawy uczenia się
- neurodydaktyka w praktyce edukacyjnej
- planowanie zajęć bazujących na motywacji wewnętrznej
- Warsztaty kreatywności
- organizowanie przestrzeni edukacyjnej przyjaznej uczniom
- ocenianie wspierające uczenie się (ocenianie kształtujące)
- technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji i jej neurobiologiczne aspekty.

Absolwent Studiów podyplomowych neurodydaktyka posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające  wykorzystywanie w pracy dydaktycznej wiedzy o mózgu, będącej efektem rozwoju neuronauk. 

Do umiejętności tych zalicza się m.in.:

 • wiązanie wiedzy o fizjologii i anatomii układu nerwowego z mechanizmami ucznia się ze szczególnym uwzględnieniem roli neuronów lustrzanych, układu nagrody w mózgu, mechanizmów powstawania śladów pamięciowych
 • uwzględnianie funkcjonalnego zróżnicowania półkulowego mózgowia człowieka
 • uwzględnianie wpływu stresu na proces uczenia się
 • wyjaśnianie specyfiki działania mózgu w okresie dorastania (nastoletnim)
 • stymulowanie naturalną chęć uczenia się (unikanie wygaszania motywacji)
 • stosowanie metod sprzyjających zapamiętywaniu- mnemotechnik
 • stosowanie oceniania sprzyjającego uczeniu się
 • wykorzystywanie technologii informacyjnej w edukacji ze świadomością  jej neurobiologicznych kontekstów
 • odróżnianie faktów od interpretacji, naukę od pseudonauki
 • dzielenie  się doświadczeniami, dyskutowanie
 • planowanie własnego rozwoju.

 

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.