POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Arteterapia i choreoterapia

Czas trwania studiów: 2 semestry

Studia mają charakter dokształcający.

Cel studiów podyplomowych:

- nabywanie i rozwijanie umiejętności w zakresie form arteterapii, choreoterapii oraz umiejętne przeprowadzanie terapii pedagogicznej.

- zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie pedagogiki, psychologii, psychiatrii, rewalidacji, muzykoterapii, fizjoterapii, sztuk plastycznych, teatralnych oraz choreograficznych.

- praktyczne doświadczanie procesu twórczego dzieła sztuki.

- umiejętne zastosowanie elementów arteterapii podczas pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

- rozwijanie własnego potencjału twórczego.

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2- 3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzą je nauczyciele akademiccy Ateneum, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej, praktycy.

 

Studia Podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych ( licencjackich lub magisterskich ) o profilu pedagogicznym, psychologicznym, muzycznym, plastycznym oraz do innych absolwentów – mających zainteresowania artystyczne.

OPŁATY-1800 zł semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym,
2. CV-Curriculum Vitae
3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
5. dowód osobisty (do wglądu)
6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)
8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według rozporządzenia z 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. 2013. 1207 j.t) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

Kontakt:

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

Dzieło artystyczne jako komunikat

Wprowadzenie do muzykoterapii

Choreoterapia z elementami tańca

Sztuki plastyczne w arteterapii

Podstawy psychoterapii

Pedagogika czasu wolnego z elementami wychowania przez sztukę

Teoretyczne podstawy terapii

Teatr i drama w arteterapii

Zabawy muzyczno- ruchowe wieku dziecięcego

Podstawy psychiatrii

Relaksacja, masaż

Wybrane metody psychoregulacji- treningi relaksacyjne

Diagnoza pedagogiczna

Rękodzieło- warsztaty plenerowe

Dzieło artystyczne - projekt

Seminarium dyplomowe

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Po ukończeniu 2 semestralnych studiów podyplomowych, absolwent będzie posiadał teoretyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Praktyczne doświadczenie zdobyte podczas zajęć warsztatowych pozwoli mu umiejętnie połączyć treści różnych form arteterapii podczas zajęć z podopiecznymi. Umiejętność postawienia diagnozy pedagogicznej pozwoli mu ustalić formę, poziom i trudności zadań terapeutycznych.

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.