POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Wiedza o Kulturze - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Studia mają charakter kwalifikacyjny i trwają dwa semestry. Wyposażają w wiedzę i umiejętności uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wiedzy o kulturze w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Adresowane są do nauczycieli którzy ukończyli studia  wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, posiadających przygotowanie pedagogiczne [uprawnienia pedagogiczne] w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Ze względu na to, iż  program tych Studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kultury rozpatrywanej zarówno  w kategoriach uniwersalnych, jak i narodowych [wybrane zagadnienia z dziejów sztuk plastycznych, historii teatru, filmu, muzyki], mogą one doskonalić  kwalifikacje nauczycieli języka polskiego, historii, muzyki, plastyki.

Studia Podyplomowe Wiedza o kulturze podnoszą  i aktualizują kwalifikacje słuchaczy, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w urzędach, instytucjach i placówkach kultury.

 

OPŁATY- 1300 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

 

Studia w wymiarze ok. 300  godzin [w tym 60 godz. praktyki]spełniają w wymogi  zawarte w

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. [moduł 4]

Zajęcia odbywać się będą co 2 - 3 tygodnie w soboty i niedziele w ATENEUM Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzić je będą nauczyciele akademiccy i doświadczeni praktycy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI dla KANDYDATÓW Z POLSKI NA STUDIA PODYPLOMOWE:
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich/znajomości języka angielskiego lub innego
2. CV-Curriculum Vitae
3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
5. dowód osobisty (do wglądu)
6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)
8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według rozporządzenia z 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. 2013. 1207 j.t) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

 

 Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

Kontakt:

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

Teoria kultury

Kultura polska a kultura europejska

Kultura regionalna

Kultura współczesnej młodzieży

Wiedza o teatrze

Wiedza o filmie

Wiedza o muzyce

Wiedza o sztukach plastycznych

Drama

Edukacja czytelnicza

Technologie informacyjne w edukacji kulturalnej

Dykcja i emisja głosu

Wprowadzenie do dydaktyki szczegółowej

Metodyka zajęć  Wiedza o kulturze

Seminarium dyplomowe

Praktyka pedagogiczna

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wiedza o kulturze [przedmioty, ścieżki edukacyjne]  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: komunikacyjnych aspektów poznania i uczestnictwa w kulturze, współczesnych kierunków w humanistyce, przemian kultury symbolicznej, dialogu międzykulturowego, wykorzystania mediów w edukacji oraz przygotowania do racjonalnego korzystania przez dzieci i młodzież z współczesnych mediów elektronicznych.

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.