POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Wychowanie do życia w rodzinie

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Skierowane są do Osób, które  ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 12.03.2009 r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Studia trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) w wymiarze 240 godzin odbywają się w siedzibie Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.
Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę w szkole w wymiarze 60 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę słuchacz organizuje we własnym zakresie.

 

OPŁATY- 1300 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!!! STUDIA RUSZAJĄ 21.10.2017!!!

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI dla KANDYDATÓW Z POLSKI NA STUDIA PODYPLOMOWE:
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich/znajomości języka angielskiego lub innego
2. CV-Curriculum Vitae
3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
5. dowód osobisty (do wglądu)
6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)
8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według rozporządzenia z 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. 2013. 1207 j.t) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

 

 Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

Kontakt:

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

Przedmioty

 • Podstawy wychowania do życia w rodzinie
 • Filozoficzne koncepcje  człowieka – zarys ontologii osoby
 • Zagadnienia płciowości i popędu płciowego
 • Repetytorium z rozwoju człowieka – rozwój prenatalny, postnatalny, dzieciństwo, okres adolescencji
 • Rozwój psychoseksualny. Dojrzewanie płciowe
 • Podstawy seksuologii i edukacji seksualnej
 • Psychofizjologia prokreacji
 • Metody planowania rodziny
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Socjologia rodziny
 • Pedagogika rodziny
 • Filozoficzno – psychologiczne podstawy wychowania do miłości
 •  Etyki życia małżeńskiego i rodzinnego
 • Zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego
 • Poradnictwo małżeńskie i rodzinne
 • Metodyka przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie
 • Prawo małżeńskie i rodzinne
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki pedagogiczne

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela, wychowawcy. W ramach realizacji programu studiów możliwe jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy odnoszącej się do małżeństwa i rodziny z obszaru dyscyplin pedagogicznych, psychologicznych, filozoficznych, socjologicznych, biomedycznych, teologicznych, i prawnych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.