POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Kreatywna pedagogika: nowoczesne metody i narzędzia w edukacji

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się w formie weekendowych zjazdów (zwykle co dwa tygodnie) w siedzibie Ateneum Szkoły Wyższej

Studia trwają dwa semestry. Spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku [z późniejszymi modyfikacjami].

O studiach:

Podyplomowe studia nowoczesnego nauczania mają charakter studiów doskonalących. Odpowiadają na potrzeby  nauczycieli i trenerów zainteresowanych nowymi metodami i narzędziami w pracy z uczniem/kursantem, którzy mają potrzebę zmiany i pragną nowych inspiracji w swojej codziennej pracy. Najnowsze badania wykazują, jak bardzo efektywne jest nauczanie aktywizujące uczniów, „odwrócenie klasy”, praca projektowa i w grupie. Badacze wskazują na potrzebę nauczania poprzez działanie uczniów, postulują zmianę stylu nauczania – od form podawczych do form, gdzie uczniowie sami się uczą i uczą innych. Ruch nauczycieli gdańskich szkół i przedszkoli samorządowych „Kreatywna Pedagogika”, który powstał w 2014 roku, jest dowodem na potrzebę oddolnej zmiany edukacji – to nauczyciele poprzez swoją twórczą pracę zmieniają najlepiej szkołę.

Podczas studiów Słuchacze poznają najnowsze metody nauczania, które sprawdzają się w pracy z uczniem i przynoszą niezwykłe efekty. Zostają wprowadzeni w świat prostych i bardzo atrakcyjnych aplikacji internetowych, dzięki którym podniesiecie atrakcyjność zajęć i efekty nauczania. Szkoła nie być nudna, a nauka – żmudna. Zapraszamy!

Cele:
  • wzbogacenie się o najnowsze teorie kształcenia i trendy w nauczaniu w Polsce i na świecie
  • poznanie i wdrożenie do pracy praktycznych narzędzi multimedialnych
  • poznanie i wdrożenie do pracy metod aktywizujących uczniów/kursantów
  • poznanie podstawowych zasad coachingowych w pracy z grupą
  • poznanie prostych i skutecznych metod na motywowanie uczniów/kursantów do pracy
  • poznanie podstaw wybranych teorii psychologicznych przydatnych w pracy z uczniami/kursantami.
Adresaci studiów:

Studia skierowane są do nauczycieli, akademików, edukatorów, trenerów, którzy pragną wzbogacić swój warsztat pracy, odejść od form wykładowych i podawczych na rzecz aktywizacji podopiecznych. Ofertę adresujemy również do tych osób, które szczególnie zainteresowane są rozbudową swojego warsztatu pracy o narzędzia multimedialne, tak obecnie atrakcyjne dla młodego pokolenia.

OPŁATY-1300 zł semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI dla KANDYDATÓW Z POLSKI NA STUDIA PODYPLOMOWE:

1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu)
2. CV-Curriculum Vitae
3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
5. dowód osobisty (do wglądu)
6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)

 

 Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

 

 Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

Kontakt:

 

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

 

Program studiów obejmuje m.in. tematykę:

- aplikacje w Internecie, obsługa prostych programy graficznych, gamifikacja i multimedia

- metody aktywizujące w nauczaniu, wspomagające efektywność pracy na lekcji

- trening twórczości

- metody trenerskie w pracy nauczyciela

- elementy psychologii rozwojowej, neurodydaktyki, pedagogiki pozytywnej, wspomagające efektywne nauczanie

- coaching grupowy

- pokazy lekcji otwartych z warsztatami

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS oraz  certyfikat Kreatywnej Pedagogiki.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

WIĘCEJ NA: www.facebook.com/kreatywnapedagogika2014/