POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

 

 

 

Integracja sensoryczna

Czas trwania studiów: trzy semestry

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku oraz odbędą się trzy zjazdy - 4, 5 i 10 dniowy, podczas których słuchacz będzie uczestniczył w kursie I i II stopnia.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Objęte są patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

W trakcie trwania studiów słuchacz uczestniczy w kursie integracji sensorycznej I i II stopnia. Ukończenie kursu II stopnia, zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI dającego uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy do z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.

Praktyki  w wymiarze 50 godzin są zapewnione dla słuchacza w Ośrodku terapeutycznym.

Studia przeznaczone są dla specjalistów z tytułem magistra, posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie następujących kierunków:

 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Logopedia 
 • Rehabilitacja i fizjoterapia 

 OPŁATY (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI dla KANDYDATÓW Z POLSKI NA STUDIA PODYPLOMOWE:
1. poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich,
2. CV-Curriculum Vitae
3. 1 aktualna, podpisaną imieniem i nazwiskiem fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
4. formularz zgłoszeniowy według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie)
5. dowód osobisty (do wglądu)
6. 2 egzemplarze umowy o kształcenie na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy- w dniu jej zawarcia)
8. w przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według rozporządzenia z 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. 2013. 1207 j.t) lub  kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
- w przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.)

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

 

 Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

Kontakt:

 

podyplomowe@ateneum.edu.pl 58 722 08 55

 

 • Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
 • Neuroanatomia
 • Rozwój psychoruchowy dziecka 0-36, MFDR
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej (Kurs SI I stopnia )
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (Kurs  SI II stopnia)
 • Logopedyczny aspekt terapii integracji sensorycznej
 • Elementy postępowania fizjoterapeutycznego w najczęstszych zaburzeniach ruchowych o różnej etiologii.
 • Ocena sensorycznego funkcjonowania dziecka poniżej 4 roku życia, zaburzenia regulacji wg DC:0-3R
 • PEP – R jako narzędzie diagnozy funkcjonalnej
 • Problemy Diagnozy SI (warsztaty)
 • Konstruowanie planów terapii SI (warsztaty)
 • Terapie neurorozwojowe i wspomagające: Psychomotoryka, Terapia behawioralna, INPP, Metoda Johansena, Metoda Tomatisa, Sala Doświadczania Świata, Metoda F. Affolter, M.i Ch. Knill, Finger painting, itp.,Masaż Shantala

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

W trakcie trwania studiów słuchacz uczestniczy w kursie integracji sensorycznej I i II stopnia. Ukończenie kursu II stopnia, zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI dającego uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

1. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie Integracji Sensorycznej potwierdzone Certyfikatem i Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

2. Absolwent jest uprawniony do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej, posiada kwalifikacje do prowadzenia obserwacji klinicznej, diagnozy i terapii SI oraz może zostać Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej po spełnieniu wymogów zawartych w statucie PSTIS. Absolwent ma uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.