POWRÓT DO MENU

Studia II stopnia

prof aleksander1

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych
prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Aleksander

konsultacje:
wtorki od 16.00 do 18.00
piątki od 12.00 do 14.00
dyżur w dniu 31.10.17 został

odwołany!

tel. 58 722 08 10
e-mail:
dziekanat@ateneum.edu.pl

Pedagogika

Studia trwają 4 semestry i kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.

Specjalność Animacja muzyki estradowej na kierunku pedagogika zapewnia  rzetelne przygotowanie teoretyczne w zakresie subdyscyplin pedagogiki i dyscyplin pokrewnych. Student zostaje przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, terapeutycznych i artystycznych, także do projektowania i organizowania wydarzeń oraz imprez artystycznych i kulturalnych, organizowania czasu wolnego różnych grup wiekowych.
Student w ramach specjalności wybiera jedną z trzech specjalizacji:

1. Muzykoterapia

2. Muzyka estradowa

3. Impresariat muzyczny

Specjalizacja Muzykoterapia to propozycja dla przyszłych pedagogów i animatorów społecznych oraz terapeutów. Studia na tej specjalizacji zapewniają ponadstandardowe wykształcenie w ramach dodatkowej specjalizacji przyszłego animatora kultury, realizującego jednocześnie elementy terapii poprzez muzykę. Treści programowe zakładają dodatkowe (fakultatywno-modułowe) przygotowanie w zakresie takich narzędzi jak: animacja  czasu wolnego różnych grup wiekowych (w tym także grup senioralnych),  kreowanie ekspresji twórczej poprzez aktywne słuchanie  muzyki oraz umiejętność jej doboru w procesie terapeutycznym, wstęp do śpiewu zespołowego.

Specjalność adresowana jest do kandydata na studia II stopnia [magisterskie] na kierunku pedagogika, którego obszar zainteresowań poza pedagogiką dodatkowo wkracza w dziedziny oscylujące wokół muzyki i jej zastosowaniu w codziennym życiu społecznym poprzez  animowanie grupowe i indywidualne.  Studia na specjalizacji ustanowią podstawę do dalszego osobistego kształcenia studenta w zakresie realizacji projektów animacji i wsparcia terapeutycznego zarówno dla uczniów, oraz w dorosłym życiu, ze szczególnym uwzględnieniem grup senioralnych. 

Specjalizacja Muzyka estradowa to propozycja dla przyszłych pedagogów/ animatorów oraz aktywnych muzyków estradowych. Studia na tej specjalizacji zapewniają ponadstandardowe wykształcenie w ramach dodatkowej specjalizacji przyszłego muzyka estradowego i animatora muzyki. Treści programowe zakładają dodatkowe (fakultatywno-modułowe) przygotowanie w zakresie takich narzędzi jak: wykonawstwo estradowe na wybranym instrumencie/śpiew (fortepian, gitara, akordeon, saksofon, perkusja, kontrabas/gitara basowa, keyboard, wokalistyka estradowa) kreowanie ekspresji twórczej solo i w zespole oraz poprzez publiczną prezentację kunsztu artystycznego. Ponadto rozwijanie zdolności animacji  czasu wolnego, a także zapoznanie z podstawami do komercjalizacji działalności estradowej.

Specjalizacja adresowana jest do kandydata na studia lI stopnia [magisterskie]  na kierunku pedagogika lub innych,  których obszar zainteresowań poza głównymi modułami kształcenia  dodatkowo wkracza w dziedziny oscylujące wokół muzyki i jej zastosowaniu w codziennym życiu społecznym poprzez  animację oraz wykonawstwo estradowe.  Studia na specjalizacji ustanowią podstawę do dalszego osobistego kształcenia studenta w zakresie gry na wybranym instrumencie,  realizacji projektów artystycznych w charakterze muzyka estradowego oraz  animatora świadomego zagadnień impresariatu.

Specjalizacja Impresariat muzyczny to propozycja dla przyszłych pedagogów/ animatorów. Studia na tej specjalizacji zapewniają ponadstandardowe wykształcenie przyszłego organizatora i menadżera imprez muzycznych. Treści programowe zakładają dodatkowe (fakultatywno-modułowe) przygotowanie w zakresie takich narzędzi jak: organizacja imprez, zarządzanie projektem, pozyskiwanie funduszy, promocja i reklama.

Specjalizacja adresowana jest do kandydata na studia II stopnia [magisterskie]  na kierunku pedagogika lub innych, których obszar zainteresowań poza głównymi modułami kształcenia  dodatkowo wkracza w dziedziny oscylujące wokół muzyki i jej zastosowaniu w codziennym życiu społecznym poprzez  animację oraz rozwój na rynku kultury.  Studia na specjalizacji ustanowią podstawę do dalszego osobistego kształcenia studenta w zakresie gry na wybranym instrumencie,  realizacji projektów artystycznych w charakterze muzyka estradowego oraz  animatora świadomego zagadnień impresariatu.

 

Warunki wstępne (rekrutacja)

Zakwalifikowanie na studia  na  specjalność Animacja muzyki estradowej oraz wybraną specjalizację odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności poprzez:

1. Test podstawowej wiedzy z zakresu muzyki

2. Prezentację zainteresowań związanych z muzyką

3. Sprawdzian praktyczny dotyczący wyłącznie specjalizacji Muzyka estradowa: – gra na instrumencie, śpiew, rozmowa kwalifikacyjna

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności Animacja muzyki estradowej to osoba kompetentna, wrażliwa na problemy społeczne, zdolna do podejmowania i rozwiązywania problemów jednostkowych i zbiorowych na terenie placówki oświatowo-wychowawczej oraz w środowisku na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada gruntowne wykształcenie  teoretyczne w zakresie subdyscyplin pedagogiki i dyscyplin pokrewnych, jest też dobrze przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych.

Posiada przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 roku.

Absolwent specjalności Animacja muzyki rozrywkowej  uzyskuje uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje zawodowe umożliwiające mu podjęcie pracy w: instytucjach kultury, oświaty, ośrodkach terapeutycznych, instytucjach samorządowych, instytucjach pozarządowych, stowarzyszeniach o charakterze działalności społeczno-kulturalnej, a także w środkach masowego przekazu. Absolwent specjalności będzie również przygotowany do podjęcia własnych, autorskich działań związanych z animacją kultury w skali lokalnej i szerszej, w tym także do współpracy z samorządami terytorialnymi.

Ponadto po ukończeniu:

- specjalizacji  MUZYKOTERAPIA  Absolwent przygotowany jest do prowadzenia zajęć TERAPEUTYCZNYCH w szkołach, poradniach, ośrodkach wychowawczych, gabinetach prywatnych

- specjalizacji MUZYKA ESTRADOWA Absolwent przygotowany jest do działalności estradowej w obszarze muzyki popularnej, do  animacji muzyki w ośrodkach kultury. Specjalizacja może być też traktowana jako forma przygotowania do pogłębionej dalszej nauki na kierunkach muzycznych kierunków artystycznych (np. Jazz i muzyka estradowa, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)

- specjalizacji IMPRESARIAT MUZYCZNY Absolwent przygotowany jest do działalności w zakresie  animacji muzyki w ośrodkach kultury, a także komercjalizacji działań artystycznych poprzez organizację rynku kultury oraz promocję uzdolnionych artystów w kraju i zagranicą.

Specjalność Animacja muzyki estradowej przygotowuje do podjęcia  studiów III stopnia [doktoranckich] oraz studiów podyplomowych.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Specjalność jest adresowana do kandydatów na studia II stopnia, którzy są absolwentami studiów licencjackich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, studiów o specjalności  nauczycielskiej, studiów dających przygotowanie pedagogiczne. Specjalność  Diagnoza i terapia pedagogiczna  jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,MODUŁ IV. Rozporządzenie to zakłada, że przygotowanie do zawodu nauczyciela na studiach może być poszerzone o przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu czy prowadzenia zajęć. Studiowanie na tej specjalności zapewnia przygotowanie merytoryczne do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej. Pozwala uzyskać kwalifikacje do rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się oraz umiejętności  do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwenci mogą pracować zarówno w przedszkolach, szkołach, jak i placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w których udzielane wsparcie takim dzieciom.

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Antropologia kulturowa

2

Współczesne koncepcje filozofii

3

Współczesne koncepcje etyki

4

Współczesne problemy socjologii

5

Współczesne problemy psychologii

6

Metodologia badań społecznych

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Prawo oświatowe

2

Komunikacja w edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Pedagogika ogólna

2

Pedagogika porównawcza

3

Andragogika

IV

MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Podstawy psychologii klinicznej dziecka

2

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna

3

Diagnoza gotowości szkolnej

4

Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

5

Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego

6

Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

7

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

8

Metody terapii: arteterapia, muzykoterapia,drama

9

Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

10

Podstawy logopedii

11

Seminarium magisterskie

12

Wykład monograficzny/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 60 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANIA

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

Wychowanie fizyczne

3

Język obcy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

W ramach  specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna absolwent uzyska wiadomości i nabędzie umiejętności związane między innymi z:

  • rozumieniem, wykrywaniem i określaniem przyczyn i przejawów zaburzeń rozwoju;
  • podejmowaniem czynności diagnostycznych;
  • świadomym i celowym stosowaniem zabiegów terapeutycznych w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej oraz na wyższych poziomach kształcenia, gdzie specyficzne trudności w uczeniu się, nadal powodują niepowodzenia szkolne i są przyczyną powstania zaburzeń osobowości.
  • tworzeniem właściwego warsztatu terapeutycznego, adekwatnego do aktualnych braków rozwojowych uczniów.
  • podejmowaniem zabiegów profilaktycznych i prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z  dziećmi o nieharmonijnym, opóźnionym bądź zaburzonym rozwoju, w atmosferze bezwzględnego respektowania ich indywidualności.

Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności, która ma charakter studiów kwalifikacyjnych, jest przygotowanie wykwalifikowanego nauczyciela do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach 0-III  szkoły podstawowej.

Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę o jakość kształcenia  dba, by absolwent opuszczający mury Uczelni był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykłady, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe. Ważną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki.

Ukończenie tej specjalności daje absolwentowi prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej.

 

 

 

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Antropologia kulturowa

2

Współczesne koncepcje filozofii

3

Współczesne koncepcje etyki

4

Współczesne problemy socjologii

5

Współczesne problemy psychologii

6

Metodologia badań społecznych

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Prawo oświatowe

2

Komunikacja w edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Pedagogika ogólna

2

Pedagogika porównawcza

3

Pedeutologia

IV

MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

2

Uczeń ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

3

Alternatywne i aktywizujące koncepcje wczesnej edukacji

4

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej

5

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

6

Organizacja placówek alternatywnych

9

Seminarium magisterskie

V

MODUŁ V-PRZEDMIOTY DAJĄCE UPRAWNIENIA NAUCZYCIELSKIE

1

Psychologia wieku dziecięcego

2

Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

3

Wiedza o języku

4

Programy i podręczniki szkolne

5

Partnerstwo edukacyjne

6

Kierowanie klasą szkolną

7

Wiedza matematyczno-przyrodnicza

8

Edukacja przedszkolna z metodyką

9

Edukacja polonistyczna z metodyką

10

Edukacja matematyczna z metodyką

11

Edukacja środowiskowa z metodyką

12

Edukacja plastyczna z metodyką

13

Edukacja techniczna z metodyką

14

Edukacja muzyczna z metodyką

15

Edukacja dla bezpieczeństwa

16

Teoria i metodyka wychowania fizycznego

17

Integracja w nauczaniu

18

Emisja i higiena głosu

VI

MODUŁ VI-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 210 godzin

VII

MODUŁ VII- INNE WYMAGANIA

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

Wychowanie fizyczne

3

Język obcy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w wariancie studiów kwalifikacyjnych jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola, klasy zerowej „0” i klas I-III szkoły podstawowej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,MODUŁ IV.

Absolwent posiada ustrukturalizowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną, znajomość nauk współdziałających z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną. Zdobywa także wiedzę i umiejętności metodyczne związane z rozpoznawaniem i wspomaganiem możliwości rozwojowych dziecka oraz z prawidłową realizacją funkcji opiekuńczej polegającej na  rozwijaniu dbałości i starań o zdrowie dziecka, bezpieczeństwo, należyty rozwój fizyczny, rekreację i warunki higieniczne

Ukończenie specjalności przygotowuje do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz podyplomowych.

Zasady nadawania uprawnień pedagogicznych

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009, a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

Nauka trwa 3 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności, która ma charakter studiów uzupełniających,  jest doskonalenie warsztatu pedagogiczno-psychologicznego i metodycznego niezbędnego do samodoskonalenia w zakresie specjalności uzyskanej na studiach I stopnia. Specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na studiach drugiego stopnia daje wiedzę niezbędną do swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej, samorozwoju, kształtuje umiejętności dokonywania trafnych ocen i formułowania sądów, wzbogaca refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką edukacyjną.

Ukończenie tej specjalności daje prawo do pracy zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi na studiach I stopnia.

 

 

 

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Antropologia kulturowa

2

Współczesne koncepcje filozofii

3

Współczesne koncepcje etyki

4

Współczesne problemy socjologii

5

Współczesne problemy psychologii

6

Metodologia badań społecznych

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Prawo oświatowe

2

Komunikacja w edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Pedagogika ogólna

2

Pedagogika porównawcza

3

Pedeutologia

IV

MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

2

Uczeń ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

3

Alternatywne i aktywizujące koncepcje wczesnej edukacji

4

Ocenianie we edukacji wczesnoszkolnej

5

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

6

Organizacja placówek alternatywnych

7

Seminarium magisterskie

8

Wykład monograficzny/specjalnościowy

V

MODUŁ V- INNE WYMAGANIA

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

Wychowanie fizyczne

3

Język obcy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna posiada ustrukturalizowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną, znajomość nauk współdziałających z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną.

Absolwent posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności metodyczne związane z rozpoznawaniem i wspomaganiem możliwości rozwojowych dziecka oraz z prawidłową realizacją funkcji opiekuńczej polegającej na  rozwijaniu dbałości i starań o zdrowie dziecka, bezpieczeństwo, należyty rozwój fizyczny, rekreację i warunki higieniczne.

Absolwent może pracować w przedszkolu lub w szkole, jeśli  studia I stopnia dały mu uprawnienia nauczycielskie zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia.

Ukończenie specjalności przygotowuje do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz podyplomowych

Zasady nadawania uprawnień pedagogicznych

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009, a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

Nauka trwa 3  lub 4 semestry*  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności, która ma charakter studiów uzupełniających,  jest zdobycie wiedzy z zakresu profesjonalnego organizowania wczesnej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnością.

Studenci nauczą się podejmowania odpowiednich działań wspomagających rozwój dziecka oraz posiądą zdolności takie jak: rozpoznanie, konstruowanie programów rewalidacyjnych, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci niepełnosprawnych i współpraca z ich rodzinami.

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

studia 3-semestralne

 

 

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Antropologia kulturowa

2

Współczesne koncepcje filozofii

3

Współczesne koncepcje etyki

4

Współczesne problemy socjologii

5

Współczesne problemy psychologii

6

Metodologia badań społecznych

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Prawo oświatowe

2

Komunikacja w edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Pedagogika ogólna

2

Pedagogika porównawcza

3

Andragogika

IV

MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Projektowanie pracy i diagnoza małego dziecka z niepełnosprawnością

2

Metody wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju

3

Praca z małym dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością

4

Praca z małym dzieckiem z mózgowym porażeniem

5

Praca z małym dzieckiem z uszkodzonym słuchem

6

Praca z małym dzieckiem z uszkodzonym narządem wzroku

7

Seminarium magisterskie

8

Wykład monograficzny/specjalnościowy

V

MODUŁ V- INNE WYMAGANIA

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

Wychowanie fizyczne

3

Język obcy

studia 4-semestralne

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Antropologia kulturowa

2

Współczesne koncepcje filozofii

3

Współczesne koncepcje etyki

4

Współczesne problemy socjologii

5

Współczesne problemy psychologii

6

Metodologia badań społecznych

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Prawo oświatowe

2

Komunikacja w edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Pedagogika ogólna

2

Pedagogika porównawcza

3

Andragogika

IV

MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Projektowanie pracy i diagnoza małego dziecka z niepełnosprawnością

2

Metody wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju

3

Praca z małym dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością

4

Praca z małym dzieckiem z mózgowym porażeniem

5

Praca z małym dzieckiem z uszkodzonym słuchem

6

Praca z małym dzieckiem z uszkodzonym narządem wzroku

7

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

8

Teorie kształcenia

9

Seminarium magisterskie

10

Wykład monograficzny/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANIA

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

Wychowanie fizyczne

3

Język obcy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Kształcenie na pedagogicznych studiach drugiego stopnia wzbogaca refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką wychowawczą. Skłania do ciągłego podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych. W czasie tych studiów student zdobywa określoną programem wiedzę i umiejętności, formuje swoją postawę, jako humanista i obywatel.

Absolwenci specjalności Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka uzyskuje wiedzę i umiejętności: - dokonywania indywidualnej, wielostronnej diagnozy pedagogicznej,

- rozpoznawania deficytów rozwojowych i specjalnych potrzeb edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów i wychowanków

- rozpoznawania zaburzeń w rozwoju psychoruchowym.

Absolwenci tej specjalności podejmują pracę zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi na studiach I stopnia.

Studia II stopnia przygotowują  do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz podyplomowych.

Nauka trwa 3 lub 4 semestry*  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności jest  pogłębienie przez  studentów wiedzy niezbędnej w działaniach podejmowanych w różnych środowiskach zajmujących się edukacją dorosłych.   Specjalność ta  daje możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy łącząc elementy pedagogiki, socjologii i psychologii z elementami zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwenci mogą podejmować pracę w organizacjach i instytucjach oświatowych, instytucjach pozarządowych, zakładach pracy zajmując się różnymi formami formalnej i pozaformalnej edukacji dorosłych [kursy, szkolenia, samokształcenie i in.], ich organizacją, wspomaganiem i motywowaniem osób podejmujących naukę w wieku dorosłym. Mogą być także  organizatorami  przekwalifikowywania osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy w instytucjach rynku pracy, placówkach edukacji dorosłych oraz w zakładach pracy.

 

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

studia 3-semestralne

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Antropologia kulturowa

2

Współczesne koncepcje filozofii

3

Współczesne koncepcje etyki

4

Współczesne problemy socjologii

5

Współczesne problemy psychologii

6

Metodologia badań społecznych

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Prawo oświatowe

2

Komunikacja w edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Pedagogika ogólna

2

Pedagogika porównawcza

3

Andragogika

IV

MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Psychologiczne aspekty rozwoju człowieka dorosłego

2

Diagnozowanie sytuacji życiowej i potrzeb osób starszych

3

Biografia edukacyjna

4

Gerontologia społeczna

5

Podstawy zarządzania

6

Nowoczesne systemy motywacyjne

7

Seminarium magisterskie

8

Wykład monograficzny/specjalnościowy

V

MODUŁ V- INNE WYMAGANIA

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

Wychowanie fizyczne

3

Język obcy

studia 4-semestralne

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Antropologia kulturowa

2

Współczesne koncepcje filozofii

3

Współczesne koncepcje etyki

4

Współczesne problemy socjologii

5

Współczesne problemy psychologii

6

Metodologia badań społecznych

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Prawo oświatowe

2

Komunikacja w edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Pedagogika ogólna

2

Pedagogika porównawcza

3

Andragogika

IV

MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Psychologiczne aspekty rozwoju człowieka dorosłego

2

Diagnozowanie sytuacji życiowej i potrzeb osób starszych

3

Biografia edukacyjna

4

Gerontologia społeczna

5

Podstawy zarządzania

6

Nowoczesne systemy motywacyjne

7

Metodyka stymulowania kreatywności osób starszych

8

Dydaktyka dorosłych

9

Seminarium magisterskie

10

Wykład monograficzny/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANIA

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

Wychowanie fizyczne

3

Język obcy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Studenci mogą pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do:

- organizowania i przekształcania procesu oraz środowiska uczenia się dorosłych;

- aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, fizycznej i intelektualnej osób starszych z zachowaniem ich podmiotowego statusu i respektowaniem prawa do samostanowienia;

- przeciwdziałania zjawiskom alienacji, ageizmu, marginalizacji i wykluczenia społecznego osób w wieku podeszłym;

- kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów w środowisku lokalnym;

- Absolwenci tej specjalności mają prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku pedagoga - organizatora działalności edukacyjnej dorosłych w szkolnictwie, w agendach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach i fundacjach oraz w instytucjach zajmujących się aktywizacją zawodową osób dorosłych.

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009, a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

Nauka trwa 3 lub 4 semestry*  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności jest pogłębienie przez studentów wiedzy niezbędnej w działaniach podejmowanych w różnych środowiskach zajmujących się edukacją dorosłych i aktywizacją [zawodową, artystyczną, sportową i in.] osób starszych. Specjalność ta  daje możliwość podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach oświatowych, opiekuńczych zajmujących się różnymi formami formalnej i pozaformalnej edukacji dorosłych [kursy, szkolenia, samokształcenie i in.]oraz działających na rzecz aktywizacji osób starszych.

 

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

studia 3-semestralne

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Antropologia kulturowa

2

Współczesne koncepcje filozofii

3

Współczesne koncepcje etyki

4

Współczesne problemy socjologii

5

Współczesne problemy psychologii

6

Metodologia badań społecznych

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Prawo oświatowe

2

Komunikacja w edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Pedagogika ogólna

2

Pedagogika porównawcza

3

Andragogika

IV

MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Psychologiczne aspekty rozwoju człowieka dorosłego

2

Diagnozowanie sytuacji życiowej i potrzeb osób starszych

3

Biografia edukacyjna

4

Gerontologia społeczna

5

Aktywizacja społeczno-kulturowa osób starszych

6

Aktywizowanie pracy edukacyjnej z seniorami

7

Seminarium magisterskie

8

Wykład monograficzny/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin do zrealizowania w IV semestrze

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANIA

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

Wychowanie fizyczne

3

Język obcy

studia 4-semestralne

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Antropologia kulturowa

2

Współczesne koncepcje filozofii

3

Współczesne koncepcje etyki

4

Współczesne problemy socjologii

5

Współczesne problemy psychologii

6

Metodologia badań społecznych

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Prawo oświatowe

2

Komunikacja w edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Pedagogika ogólna

2

Pedagogika porównawcza

3

Andragogika

IV

MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Psychologiczne aspekty rozwoju człowieka dorosłego

2

Diagnozowanie sytuacji życiowej i potrzeb osób starszych

3

Biografia edukacyjna

4

Gerontologia społeczna

5

Aktywizacja społeczno-kulturowa osób starszych

6

Aktywizowanie pracy edukacyjnej z seniorami

7

Metodyka stymulowania kreatywności osób starszych

8

Dydaktyka dorosłych

9

Seminarium magisterskie

10

Wykład monograficzny/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANIA

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

Wychowanie fizyczne

3

Język obcy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent specjalności Pedagogika dorosłych i aktywizacja ludzi starszych potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do:

- organizowania i przekształcania procesu oraz środowiska uczenia się dorosłych;

- aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, fizycznej i intelektualnej osób starszych z zachowaniem ich podmiotowego statusu i respektowaniem prawa do samostanowienia;

- przeciwdziałania zjawiskom alienacji, ageizmu, marginalizacji i wykluczenia społecznego osób w wieku podeszłym;

- kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów w środowisku lokalnym;

Absolwenci tej specjalności mają prawo do ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku pedagoga - organizatora działalności edukacyjnej dorosłych w szkolnictwie, w agendach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach i fundacjach oraz w instytucjach zajmujących się aktywizacją osób starszych.

Nauka na studiach trwa 3 lub 4 semestry* i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.
Celem specjalności jest przygotowanie  do prowadzenia pracy poradniczej i mediacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także w szeroko rozumianym środowisku społecznym.
Specjalność  Pedagogika rodziny daje rozszerzoną wiedzę niezbędną do prowadzenia badań naukowych w pracy poradniczej i mediacyjnej w sądownictwie, opiekuńczo-wychowawczej w placówkach  edukacyjnych, w  domach pomocy społecznej, w szeroko rozumianych środowiskach społecznych i kulturowych.

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

STUDIA 3-SEMESTRALNE

MODUŁ I PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Antropologia kulturowa
Logika
Metodologia badań społecznych
Współczesne koncepcje filozofii
Współczesne koncepcje etyki
Współczesne problemy socjologii
Współczesne problemy psychologii

MODUŁ II PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Współczesne interpretacje nowożytnych dziejów edukacji
Badania jakościowe w praktyce
Prawo oświatowe

MODUŁ III PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Andragogika
Pedagogika ogólna
Pedagogika porównawcza

MODUŁ IV PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Psychologiczne aspekty zaburzeń funkcjonowania dziecka w rodzinie
Podstawy psychoseksuologii
Warsztaty psychoedukacyjne
Warsztaty diagnozy i terapii pedagogicznej
Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny
Bioetyka
Diagnozowanie sytuacji życiowej i potrzeb osób starszych
Wykład do wyboru/specjalnościowy
Seminarium magisterskie

MODUŁ V INNE WYMAGANIA

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język obcy

Studia 4-semestralne

MODUŁ I PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Antropologia kulturowa
Logika
Metodologia badań społecznych
Współczesne koncepcje filozofii
Współczesne koncepcje etyki
Współczesne problemy socjologii
Współczesne problemy psychologii

MODUŁ II PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Współczesne interpretacje nowożytnych dziejów edukacji
Badania jakościowe w praktyce
Prawo oświatowe

MODUŁIII PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Andragogika
Pedagogika ogólna
Pedagogika porównawcza
Pedeutologia

MODUŁ IV. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Psychologiczne aspekty zaburzeń funkcjonowania dziecka w rodzinie
Podstawy psychoseksuologii
Warsztaty psychoedukacyjne
Warsztaty diagnozy i terapii pedagogicznej
Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny
Bioetyka
Diagnozowanie sytuacji życiowej i potrzeb osób starszych
Metodyka stymulowania kreatywności osób starszych
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Teorie kształcenia
Metodyka zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych
Seminarium magisterskie
Wykład do wyboru/specjalnościowy

MODUŁ V INNE WYMAGANIA

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język obcy

MODUŁ VI PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów II stopnia [magisterskich o specjalności Pedagogika rodziny posiada:
- szeroką wiedzę teoretyczną i społeczną o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającą właściwą interpretację zjawisk wychowawczych, występujących zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym
- umiejętność prowadzenia badań naukowych
- umiejętność rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych
- umiejętność samokształcenia i samodoskonalenia,
- umiejętności komunikacyjne niezbędne w pracy pedagoga
- umiejętności organizowania i koordynowania pracy z rodziną
- umiejętności animowania, organizowania i korelowania działań na rzecz małżeństwa i rodziny w środowisku lokalnym we współpracy z instytucjami takimi jak: szkoła, placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki samorządu terytorialnego, pomocy społecznej
- umiejętności diagnozowania, planowania oraz realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny w wykonywaniu jej zdań opiekuńczo-wychowawczych oraz prawidłowego funkcjonowania małżeństwa i rodziny
- umiejętność diagnozowania potrzeb osób starszych w rodzinie i stymulowania ich kreatywności.

Ukończenie specjalności przygotowuje do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz podyplomowych

 

Nauka trwa 3 lub 4 semestry*  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem specjalności jest  przygotowanie kadr do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także w szeroko rozumianym środowisku otwartym.

Specjalność ta daje uprawnienia do ubiegania się o zatrudnienie w poradniach, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, jako asystenci i opiekunowie środowiskowi; w pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, grupach terapeutycznych, placówkach diagnostycznych i resocjalizacyjnych, ogniskach wychowawczych itp.

Studia te stanowią punkt wyjścia do dalszego kształcenia specjalistycznego i zawodowego dla absolwentów z tytułem magistra.

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

 

 

studia 3-semestralne

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Antropologia kulturowa

2

Współczesne koncepcje filozofii

3

Współczesne koncepcje etyki

4

Współczesne problemy socjologii

5

Współczesne problemy psychologii

6

Metodologia badań społecznych

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Prawo oświatowe

2

Komunikacja w edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Pedagogika ogólna

2

Pedagogika porównawcza

3

Pedeutologia

IV

MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika opiekuńcza

2

Pedagogika rodziny

3

Pedagogika szkoły

4

Organizowanie środowiska wychowawczego w szkole

5

Metodyka pracy harcerskiej

6

Doradztwo zawodowe

7

Seminarium magisterskie

8

Wykład monograficzny/specjalnościowy

V

MODUŁ V- INNE WYMAGANIA

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

Wychowanie fizyczne

3

Język obcy

studia 4-semestralne

I

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Antropologia kulturowa

2

Współczesne koncepcje filozofii

3

Współczesne koncepcje etyki

4

Współczesne problemy socjologii

5

Współczesne problemy psychologii

6

Metodologia badań społecznych

II

MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Prawo oświatowe

2

Komunikacja w edukacji

III

MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Pedagogika ogólna

2

Pedagogika porównawcza

3

Pedeutologia

IV

MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Pedagogika opiekuńcza

2

Pedagogika rodziny

3

Pedagogika szkoły

4

Organizowanie środowiska wychowawczego w szkole

5

Metodyka pracy harcerskiej

6

Doradztwo zawodowe

7

Metodyka pracy pedagoga szkolnego

8

Metodyka pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

9

Seminarium magisterskie

10

Wykład monograficzny/specjalnościowy

V

MODUŁ V-PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin

VI

MODUŁ VI- INNE WYMAGANIA

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2

Wychowanie fizyczne

3

Język obcy

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów o specjalności Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza to osoba kompetentna, wrażliwa na problemy społeczne, zdolna do podejmowania i rozwiązywania problemów jednostkowych i zbiorowych na terenie placówki oświatowo-wychowawczej i w środowisku na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada gruntowne przygotowanie  teoretyczne w zakresie subdyscyplin pedagogiki i dyscyplin pokrewnych, jest też dobrze przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań opiekuńczo- wychowawczych.

Absolwenci tej specjalności posiadają:

- Szeroką wiedzę teoretyczną i społeczną o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającą właściwą interpretację zjawisk wychowawczych,
- Umiejętność prowadzenia badań naukowych,
- Umiejętność rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych,
- Umiejętność samokształcenia i samodoskonalenia,
- Organizowania i koordynowania pracy opiekuńczo-wychowawczej,
- Współpracy z dyrektorem szkoły w zakresie kształtowania kultury pedagogicznej rodziców,
- Organizowania i korelowania pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowisku,
- Umiejętność współpracy z instytucjami w środowisku lokalnym: szkołą, placówkami oświatowo-wychowawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Ukończenie specjalności przygotowuje do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz podyplomowych

Nauka trwa 3 lub 4 semestry*  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.
Celem specjalności jest pogłębienie wiedzy niezbędnej do pracy zawodowej w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego. Odbyte studia dają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do formułowania i realizowania projektów badawczych oraz do dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w obszarze tej specjalności.
Specjalność Pedagogika resocjalizacyjna z terapią uzależnień:
- uczy profilaktyki, diagnozy oraz terapii w resocjalizacji,
- zapewnia znajomość metodyki pracy kuratora sądowego,
- zapewnia znajomość metodyki pracy w zakładzie poprawczym i w innych placówkach penitencjarnych,
- uczy tworzenia i realizacji środowiskowych programów psychoprofilaktycznych, dotyczących zapobiegania różnym formom patologii społecznej,
- uczy wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
-zapoznaje z  rodzajami i profilaktyką uzależnień
-uczy sposobów pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 13.03.2009r., a na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - w opcji dającej uprawnienia oraz na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.


 

Studia 3- semestralne

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Antropologia kulturowa
Współczesne koncepcje filozofii
Współczesne koncepcje etyki
Współczesne problemy socjologii
Współczesne problemy psychologii
Metodologia badań  społecznych
MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ
Prawo oświatowe
Komunikacja w edukacji
MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Pedagogika ogólna    
Pedagogika porównawcza
Andragogika
MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
Środki resocjalizacji nieletnich w prawodawstwie polskim    
Europejskie systemy resocjalizacji
Modele mediacji
Pomoc postpenitencjarna w środowisku lokalnym
Praca resocjalizacyjna    
Zarządzanie placówkami penitencjarnymi
Psychospołeczne mechanizmy uzależnień
Profilaktyka uzależnień
Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzina
Seminarium magisterskie
Wykład monograficzny/specjalnościowy
MODUŁ V- INNE WYMAGANIA
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język obcy


Studia 4- semestralne

MODUŁ I- PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Antropologia kulturowa
Współczesne koncepcje filozofii
Współczesne koncepcje etyki
Współczesne problemy socjologii
Współczesne problemy psychologii
Metodologia badań  społecznych
MODUŁ II- PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ
Prawo oświatowe
Komunikacja w edukacji
MODUŁ III- PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Pedagogika ogólna    
Pedagogika porównawcza
Andragogika
MODUŁ IV- PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
Środki resocjalizacji nieletnich w prawodawstwie polskim    
Europejskie systemy resocjalizacji
Modele mediacji
Pomoc postpenitencjarna w środowisku lokalnym
Praca resocjalizacyjna    
Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Metodyka pracy pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych
Zarządzanie placówkami penitencjarnymi
Psychospołeczne mechanizmy uzależnień
Profilaktyka uzależnień
Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzina
Teorie kształcenia
Metodyka zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych
Seminarium magisterskie
Wykład monograficzny/specjalnościowy
MODUŁ V- INNE WYMAGANIA
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język obcy
MODUŁ VI PRAKTYKI-Praktyka pedagogiczna w wymiarze 150 godzin

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymian międzynarodowej ERASMUS.
Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Kształcenie na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna  z terapią uzależnień umożliwiają refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką wychowawczą , resocjalizacyjną i terapeutyczną. Absolwent  zostaje wzbogacony o solidną i szeroką wiedzę psychopedagogiczną, socjologiczną i etyczną,  szczególnie zaś dotyczącą problemów  wychowania,  resocjalizacji, profilaktyki i terapii uzależnień. Mogą więc ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach poradniczo – resocjalizacyjnych (ośrodkach diagnostycznych, poradniach uzależnień), ośrodkach interwencji kryzysowej, szkołach (jako terapeuci – wychowawcy i pedagodzy szkolni), wojsku i policji, sądach (jako wychowawcy z Zakładach Poprawczych, Aresztach, Zakładach Karnych oraz jako kuratorzy sądowi i penitencjarni), ośrodkach naukowych prowadzących badania.

Ukończenie specjalności przygotowuje do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz podyplomowych.