POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

godlewska wybrane3

Dziekan Wydziału Neofilologicznego
dr Małgorzata Godlewska
Konsultacje: 

Wtorek 16.00 -18.00

Piątek 13.15 - 14.30

tel. 58 722 08 10
e-mail:
dziekanat@ateneum.edu.pl

Filologia włoska

Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia włoska to przede wszystkim praktyczna nauka języka włoskiego od podstaw do poziomu zaawansowania C1.  Przedmioty zajęć obejmują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze Włoch oraz krajów basenu Morza Śródziemnego. Zajęcia kierunkowe są wzbogacone o warsztaty z zakresu specjalistycznego słownictwa stosowanego w środowisku zawodowym oraz wykładów obejmujących tematykę polityczno-gospodarczą Włoch. Studia oferują możliwość zdobycia praktycznej umiejętności posługiwania się językiem włoskim w środowisku zawodowym i są skierowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach związanych z gospodarką Włoch i krajów śródziemnomorskich oraz nauczaniem języka włoskiego.  Nauka kończy się uzyskaniem tytułu licencjata.

Studia filologiczne przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie, a także szkołach podstawowych oraz średnich po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej.

Większość zajęć prowadzona jest w języku włoskim przez lektorów polskich i rodowitych Włochów oraz przez praktyków zawodowych z Polski oraz z Włoch. 

 


Specjalizacja translatoryczna

Specjalizacja translatoryczna przygotowuje studenta do wykonywania zadań tłumaczeniowych w zakresie  włosko-polskich tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych, np. biznesowych, medycznych lub prawniczych. Program obejmuje praktyczne ćwiczenia w zakresie tłumaczeń pisemnych literackich oraz specjalistycznych, a także tłumaczeń ustnych konsekutywnych oraz warsztaty na temat redakcji tekstu w języku polskim oraz podstaw przedsiębiorczości.

Specjalizacja nauczycielska

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego na wszystkich poziomach kształcenia, w szkołach  podstawowych oraz średnich. Program obejmuje wszystkie obowiązkowe moduły kształcenia, w tym moduł psycho-pedagogiczny oraz moduł metodyki nauczania języka włoskiego na wszystkich etapach kształcenia i został opracowany zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN.

 

I. Moduł merytoryczny (praktyczna nauka języka włoskiego)
1    Sprawności zintegrowane
2    Konwersacje
3    Fonetyka
4    Gramatyka praktyczna
5    Język akademicki
 
II.  Moduł ogólnoakademicki     
1    Język obcy (niemiecki / lub angielski / lub hiszpański / lub szwedzki)
2    Psychologia ogólna
3    Psychologia społeczna
4    Psychologia rozwojowa
5    Socjologia
6    Łacina/ Greka
7    Technologia informacyjna
8    Wychowanie fizyczne
9    Bezpieczeństwo i higiena pracy
 
III. Moduł kierunkowy    
1.    Historia Włoch
2.    Kultura i cywilizacja  Włoch
3.    Wstęp do językoznawstwa
4.    Historia języka włoskiego z elementami gramatyki historycznej
5.    Fonetyka języka włoskiego z elementami fonologii
6.    Gramatyka opisowa                   
7.    Wstęp do literaturoznawstwa
8.    Historia literatury włoskiej
9.    Literatura włoska XX wieku
10.    Metodologia badań naukowych
11.    Seminarium dyplomowe: językoznawcze / literaturoznawcze

 IV. Moduł specjalizacyjny - translatoryka
1    Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
2    Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
3    Tłumaczenia pisemne ogólne
4    Tłumaczenia ustne
5    Tłumaczenia ekonomiczne
6    Tłumaczenia prawne
7    Tłumaczenia audiowizualne
8    Tłumaczenia medyczne
9    Słownictwo prawno-ekonomiczne  
10    Redakcja tekstu
11    Fakultety
12    Język specjalizacyjny
13    Praktyka zawodowa – 240h
 Moduł specjalizacyjny – nauczycielski
     
1    Pedagogika ogólna
2    Psychologia kliniczna
3    Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4    Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
5    Podstawy dydaktyki
6    Metodyka nauczania języka włoskiego etap 1-4
7    Emisja głosu
8    Prawo oświatowe
9    Edukacja dla bezpieczeństwa
10    Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
Praktyka zawodowa -240h

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia włoska

stacjonarne

1900

 390 zł m-c 

 327 zł m-c 

filologia włoska

niestacjonarne

2000

410 zł m-c

343 zł m-c

Uczelnia umożliwia studentom kierunku filologia wyjazdy semestralne do uczelni partnerskich w Europie w ramach programu Erazmus+, w tym między innymi do Włoch, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji.

Studenci kierunku filologia o specjalności filologia włoska mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje również Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

Absolwent kierunku filologia o specjalności filologia włoska nabywa umiejętności w zakresie językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa stosowanego ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych oraz w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak i historii oraz polityki Włoch oraz pozostałych krajów śródziemnomorskich.

Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych oraz historii politycznej Włoch. Nabyte interdyscyplinarne kompetencje pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku i jego biegłej znajomości, a także zdobytych kompetencji z zakresu komunikacji w krajach śródziemnomorskich w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent zostaje gruntownie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia oraz studiów podyplomowych znajdujących się  w ofercie naszej Uczelni.