POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

godlewska wybrane

Dziekan Wydziału Neofilologicznego
dr Małgorzata Godlewska
Konsultacje: 

Wtorek 16.00 -18.00

Piątek 13.15 - 14.30

tel. 58 722 08 10
e-mail:
dziekanat@ateneum.edu.pl

Filologia szwedzka

Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia szwedzka to przede wszystkim praktyczna nauka języka szwedzkiego od podstaw do poziomu zaawansowania C1.  Przedmioty zajęć obejmują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze Szwecji oraz całej Skandynawii. Zajęcia kierunkowe są wzbogacone o warsztaty z zakresu tłumaczeń szwedzko-polskich, specjalistycznego słownictwa stosowanego w środowisku zawodowym oraz wykładów obejmujących tematykę polityczno-gospodarczą Szwecji. Studia oferują możliwość zdobycia praktycznej umiejętności posługiwania się językiem szwedzkim w środowisku zawodowym i są skierowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach związanych z gospodarką szwedzką. Nauka kończy się uzyskaniem tytułu licencjata.

Studia filologiczne przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie.

Większość zajęć prowadzona jest w języku szwedzkim przez lektorów polskich i szwedzkich oraz przez praktyków  zawodowych z kraju oraz ze Szwecji.  Program studiów powstał dzięki współpracy Uczelni z Polsko – Szwedzką Izbą Gospodarczą.

I. Moduł merytoryczny (praktyczna nauka języka szwedzkiego)
1    Sprawności zintegrowane
2    Konwersacje
3    Fonetyka
4    Gramatyka praktyczna
5    Język akademicki
 
II.  Moduł ogólnoakademicki     
1    Język obcy (niemiecki / lub angielski / lub włoski / lub hiszpański)
2    Psychologia ogólna
3    Psychologia społeczna
4    Psychologia rozwojowa
5    Socjologia
6    Łacina/ Greka
7    Technologia informacyjna
8    Wychowanie fizyczne
9    Bezpieczeństwo i higiena pracy
 
III. Moduł kierunkowy    
1.    Historia Szwecji
2.    Kultura i cywilizacja  Szwecji     
3.    Wstęp do językoznawstwa
4.    Historia języka szwedzkiego
5.    Fonetyka i fonologia języka szwedzkiego
6.    Gramatyka opisowa języka szwedzkiego                      
7.    Wstęp do literaturoznawstwa
8.    Historia literatury szwedzkiej
9.    Zarys literatury skandynawskiej
10.    Metodologia badań naukowych
11.    Seminarium dyplomowe: językoznawcze / literaturoznawcze

 IV. Moduł sprawności zawodowych
1    Prezentacje i korespondencja biznesowa
2    Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
3    Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
4    Tłumaczenia pisemne
5    Słownictwo prawno-ekonomiczne  
6    Współczesne społeczeństwo szwedzkie
7    Różnice kulturowe w biznesie
8     Umowy handlowe w Szwecji
9    Fakultet: Media szwedzkie; System polityczny w Szwecji
10    Redakcja tekstu
11    Fakultety
12    Język specjalizacyjny
13    Praktyka zawodowa

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia szwedzka

stacjonarne

1900

 390 zł m-c 

 327 zł m-c 

filologia szwedzka

niestacjonarne

2000

410 zł m-c

343 zł m-c

Uczelnia umożliwia studentom kierunku filologia wyjazdy semestralne do uczelni partnerskich w Europie w ramach programu Erazmus+, w tym między innymi do Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Chorwacji.

Studenci kierunku filologia o specjalności filologia szwedzka mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje również Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

Absolwent kierunku filologia o specjalności filologia szwedzka nabywa umiejętności w zakresie językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa stosowanego ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych oraz w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak i historii oraz polityki Szwecji.

Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych oraz historii politycznej Szwecji i pozostałych krajów skandynawskich. Nabyte interdyscyplinarne kompetencje pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku i jego biegłej znajomości, a także zdobytych kompetencji z zakresu komunikacji w krajach skandynawskich w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent zostaje gruntownie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia oraz studiów podyplomowych znajdujących się  w ofercie naszej Uczelni.