POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

godlewska wybrane4

Dziekan Wydziału Neofilologicznego
dr Małgorzata Godlewska
Konsultacje: 

Wtorek 16.00 -18.00

Piątek 13.15 - 14.30

tel. 58 722 08 10
e-mail:
dziekanat@ateneum.edu.pl

Filologia germańska

Program studiów na kierunku filologia, o specjalności filologia germańska to przede wszystkim praktyczna nauka języka niemieckiego od podstaw do poziomu zaawansowania C1.  Przedmioty zajęć obejmują wiedzę o języku, kulturze, historii, literaturze Niemiec oraz elementy wiedzy o Austrii i Szwajcarii. Zajęcia kierunkowe są wzbogacone o warsztaty z zakresu specjalistycznego słownictwa stosowanego w środowisku zawodowym oraz wykładów obejmujących tematykę polityczno-gospodarczą Niemiec. Studia oferują możliwość zdobycia praktycznej umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w środowisku zawodowym i są skierowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach związanych z gospodarką niemiecką oraz nauczaniem języka niemieckiego.  Nauka kończy się uzyskaniem tytułu licencjata.

Studia filologiczne przygotowują do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, agendach rządowych i pozarządowych, służbach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych, w turystyce i hotelarstwie, a także szkołach podstawowych oraz średnich po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej.

Większość zajęć prowadzona jest w języku niemieckim przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz praktyków zawodowych, w tym tłumaczy przysięgłych.


Specjalizacja translatoryczna

Specjalizacja translatoryczna przygotowuje studenta do wykonywania zadań tłumaczeniowych w zakresie  niemiecko-polskich tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych, np. biznesowych, medycznych lub prawniczych. Program obejmuje praktyczne ćwiczenia w zakresie tłumaczeń pisemnych literackich oraz specjalistycznych, a także tłumaczeń ustnych konsekutywnych oraz warsztaty na temat redakcji tekstu w języku polskim oraz podstaw przedsiębiorczości.

Specjalizacja nauczycielska

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego na wszystkich poziomach kształcenia, w szkołach  podstawowych oraz średnich. Program obejmuje wszystkie obowiązkowe moduły kształcenia, w tym moduł psycho-pedagogiczny oraz moduł metodyki nauczania języka niemieckiego na wszystkich etapach kształcenia i został opracowany zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN.

I. Moduł merytoryczny (praktyczna nauka języka niemieckiego)
1    Sprawności zintegrowane
2    Konwersacje
3    Fonetyka
4    Gramatyka praktyczna
5    Język akademicki
 
II.  Moduł ogólnoakademicki     
1    Język obcy (włoski / lub angielski / lub hiszpański / lub szwedzki)
2    Psychologia ogólna
3    Psychologia społeczna
4    Psychologia rozwojowa
5    Socjologia
6    Łacina/ Greka
7    Technologia informacyjna
8    Wychowanie fizyczne
9    Bezpieczeństwo i higiena pracy
 
III. Moduł kierunkowy    
1.    Historia Niemiec
2.    Kultura i cywilizacja  Niemiec
3.    Wstęp do językoznawstwa
4.    Gramatyka historyczna
5.    Fonetyka języka niemieckiego
6.    Gramatyka opisowa                   
7.    Wstęp do literaturoznawstwa
8.    Historia literatury niemieckiej
9.    Historia literatury austriackiej i szwajcarskiej
10.    Historia Austrii i Szwajcarii
11.     Kultura i cywilizacja Austrii i Szwajcarii
12.    Metodologia badań naukowych
13.    Seminarium dyplomowe: językoznawcze / literaturoznawcze

 IV. Moduł specjalizacyjny - translatoryka
1    Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
2    Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
3    Tłumaczenia pisemne ogólne
4    Tłumaczenia ustne
5    Tłumaczenia ekonomiczne
6    Tłumaczenia prawne
7    Tłumaczenia audiowizualne
8    Tłumaczenia medyczne
9    Słownictwo prawno-ekonomiczne  
10    Redakcja tekstu
11    Fakultety
12    Język specjalizacyjny
13    Praktyka zawodowa – 240h

 Moduł specjalizacyjny – nauczycielski
     
1    Pedagogika ogólna
2    Psychologia kliniczna
3    Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4    Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
5    Podstawy dydaktyki
6    Metodyka nauczania języka niemieckiego etap 1-4
7    Emisja głosu
8    Prawo oświatowe
9    Edukacja dla bezpieczeństwa
10    Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
Praktyka zawodowa -240h

 kierunek/specjalność 

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku 

12 rat w roku 

filologia niemiecka

stacjonarne

1900

 390 zł m-c 

 327 zł m-c 

filologia niemiecka

niestacjonarne

2000

410 zł m-c

343 zł m-c

Uczelnia umożliwia studentom kierunku filologia wyjazdy semestralne do uczelni partnerskich w Europie w ramach programu Erazmus+, w tym między innymi do Włoch, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji.

Studenci kierunku filologia o specjalności filologia germańska mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje również Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

Absolwent kierunku filologia o specjalności filologia germańska nabywa umiejętności w zakresie językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa stosowanego ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych oraz w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak i historii oraz polityki Niemiec oraz pozostałych krajów niemieckojęzycznych.

Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych oraz historii politycznej Niemiec. Nabyte interdyscyplinarne kompetencje pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku i jego biegłej znajomości, a także zdobytych kompetencji z zakresu komunikacji w krajach niemieckojęzycznych w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent zostaje gruntownie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia oraz studiów podyplomowych znajdujących się  w ofercie naszej Uczelni.