POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

godlewska wybrane

Dziekan Wydziału Neofilologicznego
dr Małgorzata Godlewska
Konsultacje: 

Wtorek 16.00 -18.00

Piątek 13.15 - 14.30

tel. 58 722 08 10
e-mail:
dziekanat@ateneum.edu.pl

Filologia angielska

Program filologii angielskiej obejmuje praktyczne zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego od poziomu średniozaawansowanego B1(poziom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), do poziomu biegłości językowej C1, umożliwiającej sprawne komunikowanie się w świecie anglojęzycznym. Oprócz zajęć praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, studenci filologii angielskiej zapoznają się z wiedzą o naturze języka angielskiego, historią, kulturą oraz literaturą krajów angielskiego obszaru językowego. Językiem wykładowym na specjalności jest język angielski. 

Studenci filologii angielskiej mają możliwość wyboru dwóch specjalizacji: translatorycznej oraz nauczycielskiej. Nauka na kierunku trwa 3 lata (6 semestrów) i prowadzi do uzyskania tytułu licencjata.

 Studia przygotowują do podjęcia pracy w:
- Biurach tłumaczeń,
- Szkolnictwie
- Przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
- Agendach rządowych i pozarządowych,
- Służbach dyplomatycznych,
- Biurach turystycznych,
- W szeroko pojętym hotelarstwie.
Studia licencjackie na kierunku filologia o specjalności filologia angielska rzetelnie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (MAGISTERSKICH), dostępnych w ofercie Wydziału Neofilologicznego Ateneum-Szkoły Wyższej.

Większość zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku angielskim.


Specjalizacja translatoryczna

Specjalizacja translatoryczna przygotowuje studenta do wykonywania zadań tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych, np. biznesowych, medycznych lub prawniczych. Program obejmuje praktyczne ćwiczenia w zakresie tłumaczeń pisemnych literackich oraz specjalistycznych, a także tłumaczeń ustnych konsekutywnych oraz warsztaty na temat redakcji tekstu w języku polskim oraz podstaw przedsiębiorczości.

 

Specjalizacja nauczycielska

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich poziomach kształcenia, w szkołach  podstawowych oraz średnich. Program obejmuje wszystkie obowiązkowe moduły kształcenia, w tym moduł psycho-pedagogiczny oraz moduł metodyki nauczania języka angielskiego na wszystkich etapach kształcenia i został opracowany zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN.

I. Moduł merytoryczny (praktyczna nauka języka angielskiego):
1 Leksyka    
2 Konwersacje
3 Fonetyka          
4 Język pisany
5 Gramatyka

II. Moduł ogólnoakademicki    
1 Psychologia ogólna I
2 Psychologia społeczna
3 Psychologia rozwojowa
4 Socjologia
5 Technologia informacyjna
6 Bezpieczeństwo i higiena pracy
7 Język obcy (włoski lub / hiszpański/ lub niemiecki/ lub szwedzki)
8 Łacina / Greka
9 Wychowanie fizyczne

III. Moduł kierunkowy              
1  Historia Wielkiej Brytanii
2. Kultura i cywilizacja Wielkiej Brytanii
3. Historia USA
4. Kultura i cywilizacja USA
5. Wstęp do literaturoznawstwa
6. Historia literatury brytyjskiej
7. Historia literatury amerykańskiej
8. Wstęp do językoznawstwa
9. Gramatyka historyczna
10. Fonologia
11. Morfologia i syntaktyka
12. Semantyka i pragmatyka

IV. Moduł specjalizacyjny - translatoryka
1. Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
2. Tłumaczenia pisemne ogólne
3. Tłumaczenia ustne
4. Tłumaczenia audiowizualne
5. Tłumaczenia medyczne
6. Tłumaczenia ekonomiczne
7. Tłumaczenia prawne
8. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
9. Słownictwo prawno-ekonomiczne
10. Redakcja tekstu
11. Fakultety
12. Seminarium dyplomowe
 Praktyka zawodowa - 240h

Moduł specjalizacyjny - nauczycielski
Komponent 1
1. Pedagogika ogólna
2. Psychologia ogólna II/Psychologia kliniczna
3. Psychologia rozwojowa
4. Pedagogika rozwojowa i wychowawcza
    
Komponent 2
1 Podstawy dydaktyki
2 Metodyka nauczania języka angielskiego etap edukacyjny 1
3 Metodyka nauczania języka angielskiego etap edukacyjny 2
4 Metodyka nauczania języka angielskiego etap edukacyjny 3 i 4

Komponent 3
5 Emisja głosu
6 Prawo oświatowe
7 Edukacja dla bezpieczeństwa
8. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie
Praktyka zawodowa na 2 i 3 roku studiów - 240h

 

 

 

 

kierunek/specjalność

tryb

 czesne za semestr 

10 rat w roku

12 rat w roku

filologia angielska

stacjonarne

1900

 390 zł m-c 

 327 zł m-c 

filologia angielska

niestacjonarne

2000

410 zł m-c

343 zł m-c

 

 

Uczelnia umożliwia studentom kierunku filologia wyjazdy semestralne do uczelni partnerskich w Europie w ramach programu Erazmus+, w tym między innymi do Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Chorwacji.

Studenci kierunku filologia o specjalności filologia angielska mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Do dyspozycji naszych studentów pozostaje również Biuro Karier, które pomaga studentom w znalezieniu staży, praktyk oraz pracy. Biuro organizuje również, w porozumieniu z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego mające na celu ułatwienie naszym studentom późniejsze wejście na rynek pracy.

 

 

Absolwent kierunku filologia o specjalności filologia angielska nabywa umiejętności w zakresie językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa stosowanego ukierunkowanego na rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych oraz w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa jak i historii oraz polityki krajów anglojęzycznych.

Absolwent posiada wiedzę w zakresie współczesnych realiów cywilizacyjnych oraz historii politycznej Wielkiej Brytanii oraz USA. Nabyte interdyscyplinarne kompetencje pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku i jego biegłej znajomości, a także zdobytych kompetencji z zakresu komunikacji w krajach anglojęzycznych w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent zostaje gruntownie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia oraz studiów podyplomowych znajdujących się  w ofercie naszej Uczelni.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich poziomach kształcenia: w szkołach podstawowych oraz średnich.