POWRÓT DO MENU

O Uczelni

   

rektor2
   Rektor Ateneum-Szkoły Wyższej
   prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Od Rektora

Wysoki Senacie, Dostojni Goście, Drodzy Nauczyciele Akademiccy i  Studenci,

 

 

to już czternaste spotkanie Społeczności Akademickiej i Przyjaciół Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku. Po raz czternasty z wiarą w powodzenie i życzliwe warunki otwieramy uroczyście, choć z poczuciem skromności, rok działalności edukacyjnej i badawczo-usługowej na rzecz społeczeństwa głównie regionu pomorskiego, choć miejsca rodzinne części studentów znacząco poszerzają tak zakreślony geograficznie obszar. Jeśli dodamy do tego przeszło 30 studentów przebywających w uczelni w ramach programu Erasmus Plus, głównie z Hiszpanii, to nie dziwi fakt, iż w ciągu tygodnia rozbrzmiewa w Uczelni często język angielski, oraz języki rodzime studentów zagranicznych. Wymianie studentów towarzyszy wymiana nauczycieli akademickich, co znacząco wzbogaca ofertę edukacyjną na wszystkich wydziałach „Ateneum”. Są to znaki otwarcia się „Ateneum” na świat, zgodnie z ideą internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego.

Kwestie te znalazły swoje ważne miejsce w projekcie nowych regulacji zapisanych jako Ustawa 2.0, dokumencie środowiskowym, czekającym na dalsze rządowe i parlamentarne procedowanie. Oby w czasie tych czynności tzw. wola polityczna nie zniszczyła głównych przesłań obecnego projektu, bo trudno będzie odbudować wiarę w sens społecznych debat rozpisanych na problemy, napęczniałe od lat, i antagonizujące środowisko swoją bezduszną biurokratyzacją, przerostami ambicji, niekonsekwencjami i nieracjonalnością. Towarzyszył temu stały spadek poziomu kultury akademickiej, siermiężność realizacyjna etosu i przerażająca deprecjacja wyższego wykształcenia w mediach. Przyszły rok będzie sprawdzianem mądrości obywatelskiej, właściwego wyboru ducha demokracji, służebności elit rządzących.

            Zanim jednakże obudzimy się w nowej rzeczywistości, chciałbym przywołać kilka faktów na poparcie obrazu angażu Ateneum w realizację przyjętych w planach zadań. Należy podkreślić, że proces dydaktyczny w Uczelni znacząco wzbogacony został dzięki organizowanym we współpracy z innymi uczelniami oraz instytucjami różnego typu konferencjom, seminariom i szkoleniom. Wspomnę tylko dla przykładu takie formy aktywności na Wydziale Studiów Edukacyjnych jak konferencja naukowo-szkoleniowa formułująca nowe spojrzenie na specyficzne trudności w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami językowymi i słuchowymi, lub konferencja nt. Podwyższenie świadomości w środowisku lokalnym na temat płodowego zespołu alkoholowego FAS, udział w projekcie Kreatywna Pedagogika, czy zorganizowana z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów  Integracji Sensorycznej konferencja nt. Klasyfikacja, diagnoza i terapia  procesów przetwarzania sensoryczngo. Implikacje dla praktyki terapeutycznej. W ramach ścisłej współpracy z Uniwersytetem Gdańskim możliwy był partnerski udział w II Konferencji Naukowej nt. W świetle idei pedagogicznych (członkostwo w Komitecie Naukowym prowadzenie obrad, wygłoszenie referatów). To tylko część obrazu działalności pracowników Wydziału Studiów Edukacyjnych, działalności ukierunkowanej na łączenie środowiska akademickiego oraz praktyków z różnych placówek oświatowych.

Podobnie wygląda zaangażowanie pracowników Wydziału Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa (kat. naukowa B) poprzez czynny udział w licznych kongresach i konferencjach międzynarodowych. Wymienię chociażby prof. Ludwika Kostro, filozofa i astrofizyka, znanego i licznie cytowanego badacza z zakresu modeli świata w ujęciu kosmologicznym. Dodam, że zainspirowani badaniami teoretycznymi prof. Kostro uczeni włoscy w poszukiwaniu nowych źródeł energii nazwali wykrytą i opisaną przez Profesora maksymalną siłę graniczną stałą i graniczną Kostry.Prof. Karol Polejowski podstawą uzyskanego stopnia dra habilitowanego uczynił unikatowe badania z zakresu Śródziemnomorza okresu wypraw krzyżowych XII-XIV w., gdzie przybliżył kwestie migracji rodów zachodnioeuropejskich na Łaciński Wschód, np. rodu Brienne. Autor jest stałym uczestnikiem prestiżowej konferencji Military Orders organizowanej przez London Center for the Study of the Crusade w Londynie,  a Jego artykuły publikowane są m.in. w wydawnictwie Routledge Publishing Ltd. Prof. Władysław Zajewski dokonał szczególnego resume twórczości naukowej badacza-historyka, pomieszczając w trzech książkach składających się na tryptyk refleksji historycznej niezwykle cenne wskazania dydaktyczne dla młodego pokolenia naukowców. Do dokonań Profesora Zajewskiego wrócimy jeszcze dzisiaj w dalszej części uroczystości. Prof. Edmund Kotarski opublikował interesującą monografię Kultura medialna średniowiecza. Europa łacińska.Prof. Leszek Buliński stał się twórcą,  redaktorem naczelnym i współautorem interesującej serii wydawniczej, nakładem wydawnictwa Adam Marszałek, pt. Zdrowie-Nauka-Polityka. Niebawem ukaże się trzeci tom tego wydawnictwa. Dwa poprzednie spotkały się z dużym zainteresowaniem polityków społecznych, w szczególności polityków zdrowia. Pod redakcją Prof. Waldemara Tłokińskiego, jako inicjatora badań z tego zakresu w Polsce i koncepcji wydawnictwa, przygotowany został do druku w Wydawnictwie Harmonia we współpracy z Katedrą Logopedii UG pierwszy w Polsce obszerny podręcznik akademicki pt. Gerontologopedia.Dr Bartosz Wiśniewski uczestniczył w 7th Annual International Conference on Political Science, Sociology and International Relations w Singapurze wygłaszając pracę nt. Comittee for the Defence of Democracy: Pluralistic form of ensuring the democratic balance in Poland. Praca została przyjęta do druku, a autor został zaproszony jsko członek Global Science and Technology Forum do Programowego Komitetu Technicznego PSSIR.

Również swoje osiągnięcia odnotował Wydział Neofilologiczny. W czerwcu Wydział zorganizował we współpracy z Uniwersytetem w Sewilli międzynarodową konferencję pt. Filologia a interkulturowość. To już druga konferencja z tego cyklu, która stała się forum wymiany wiedzy i doświadczeń naukowców z Hiszpanii, Włoch i Polski. Wydział uruchomił studia z zakresu filologii szwedzkiej (obok filologii angielskiej, germańskiej, włoskiej i hiszpańskiej) pod patronatem Honorowej Konsul Generalnej Królestwa Szwecji, Pani Magdaleny Pramfelt, i we współpracy z Polsko-Szwedzką Izbą Gospodarczą. Rozpoczęły działalność Koła Kultury i Języka Włoskiego oraz Hiszpańskiego.

Praktyczne studia z dziennikarstwa i komunikacji społecznej powiązane zostały z dobrze funkcjonującym, w uczelnianym studio radiowo-telewizyjnym, Radiem Ateneum prowadzonym przez studentów pod patronatem redaktorów Radia Gdańsk Agnieszki Michajłow i Marcina Dybuka. Zajęcia na tym kierunku prowadzą m.in. red. dr Maciej Siembieda oraz red. Marcin Żebrowski z TVN.

Dokonania Międzyuczelnianego Wydziału Biznesowo-Lingwistycznego we współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą zostały docenione przez Fundację Rozwoju i Szkolnictwa Wyższego, która w 2017 roku przyznała naszym uczelniom laur "Studia z przyszłością" za prowadzenie kierunku "Business & Languages".

Wydawnictwo Uczelniane publikuje periodyki punktowane jak również monografie naukowe i skrypty dydaktyczne. Dużym zainteresowaniem czytelnikow stała się monografia dr Elżbiety Jundziłł oraz dr Róży Pawłowskiej pt. Pedagog wobec wolontariusza hospisjum.

Uczelnię odwiedzają liczni kursanci egzaminów certyfikowanych przez British Council, jak również słuchacze Ateneum-Szkoły Języków.

Samorząd studencki aktywnie współpracuje z Władzami Uczelni, m.in. w Komisji Stypendialnej. Zaznaczył też swoją obecność poprzez wybór przedstawiciela Ateneum do Władz Ogólnopolskich Parlamentu Studentów RP (członek Komisji Rewizyjnej).

Szanowni Państwo, to tylko część dorobku Uczelni objęta ramami czasowymi ubiegłego  roku akademickiego. Jako ilustracja obrazuje jednak  starania społeczności Uczelni o stałe podnoszenie własnych kompetencji akademickich, co staje się świadectwem jej rozwoju i ambicji. I taką formę konkurencji akademickiej akceptujemy i propagujemy w niełatwych czasach wyzwalania się licznych patologii, niestety również włąśnie w naszym środowisku szkolnictwa wyższego. Ateneum od kilku lat jest stałym członkiem Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, dzięki czemu w powiązaniu z uczelniami publicznymi regionu aktywnie może uczestniczyć w wymianie doświadczeń aklademickich, zaznaczając również swój wkład. Pragnę choć w tych słowach wyrazić podziękowanie władzom uczelni sektora publicznego, przekazując je dzisiaj reprezentowanym na tej sali przedstawicielom. W poczuciu  wdzięczności pozostaję też wobec wszystkich instytucji i urzędów, kóre w ubiegłym roku akademickim, jak i wcześniej, otoczyły Ateneum życzliwą opieką, wspierając Uczelnię radą, dobrym słowem i działaniami organizacyjnymi.

Szanowni Państwo, dobrze wiemy, że istotą  każdej Inauguracji nowego roku akademickiego jest immatrykulacja nowoprzyjetych kandydatów  na studentów. Ich obecność w dniu dzisiejszym, w tym właśnie miejscu, pobudza do słów do nich adresowanych, staną się oni bowiem za chwil kilka współodpowiedzialni za losy wybranej Uczelni, budowniczymi jej sukcesów, gospodarzami zdarzeń kształcących i wychowujących. Akademicka socjalizacja nie może jednak być pozbawiona trudu doświadczeń, otwierania oczu na świat, ale też i radości bycia autorem siebie, w duchu mądrych i ambitnych planów, czego z serca życzę wszystkim nowoprzyjetym kandydatom w imieniu Władz Uczelni i własnym.

Podsumowując niniejsze wystąpienie, jeszcze raz serdecznie dziękując wszystkim wymienionym z imienia i nazwiska, jak również  i tym niewymienionym, których codzienny trud złożył się na dokonania ubiegłoroczne, Dziękuję współzałożycielom Uczelni, moim pełnomocnikom, Dyrektorowi Administracyjnemu, dziękuję Państwu Dziekanom, kierownikom i pracownikom działów, pracownikom Kwestury, pracownikom obsługi. Dziekuję pracownikom Biura Rektora i jego Dyrektorowi, za codzienny trud współpracy.  A teraz pragnę wszystkich zachęcić do entuzjazmu wkraczania w czas nowych wyzwań i planów, życząc energii i sił w patrzeniu w przyszłość, którą sami musimy dla siebie i innych wykreować.

Quod felix, faustum, fortunatumque sit!

Rok akademicki 2017/2018 w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku ogłaszam za otwarty

Rektor

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński