POWRÓT DO MENU

O Uczelni

   

rektor2
   Rektor Ateneum-Szkoły Wyższej
   prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Od Rektora

Wysoki Senacie, Dostojni Goście, Drodzy Studenci,

trzynaście lat temu zabrzmiał po raz pierwszy w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku hymn akademicki Gaudeamus. Trzynaście lat to może nie szczególny powód do jubileuszu, nie musi jednakże wiązać się z feralną liczbą u osób przesądnych. Te trzynaście lat to dni pełne szczerego entuzjazmu związanego z rozwojem, także pełne dyskretnej pokory wobec ambicji zamierzeń i planów. Studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe na trzech Wydziałach umożliwiły tworzenie nowych, interesujących ofert edukacyjnych oraz zapewniły stałe zainteresowanie podejmowaniem trudu własnego rozwoju przez osoby „ciekawe świata”, bo tę ciekawość grono nauczycieli akademickich stara się w Ateneum w sposób szczególny rozwijać i pogłębiać.

Ateneum czyni to konsekwentnie i z uporem, wbrew czarnowidztwu konkurencji i kontekstowi politycznemu,  tworzącemu sektorowi niepublicznemu wciąż nowe, niełatwe warunki egzystencji. Nie wszystko da się wytłumaczyć niżem demograficznym, choć ma on w całym obrazie niekwestionowaną zasługę. Środowisko uczelni niepublicznych, zahartowane w trudnościach, zdane na siebie,  nauczyło się szczególnej adaptacyjności do zmieniających się warunków. Te uczelnie, które w porę nie zaczęły działać obronnie i przespały wprowadzanie koniecznych zmian, lub które  nie traktowały studentów i ich przyszłości odpowiedzialnie i uczciwie, te rynek edukacyjny skutecznie namówił do opuszczenia sceny, u opieszałych bezwzględnie wyegzekwuje. Szkoła przetrwania postawiła wysoką poprzeczkę, ale przecież nikt na początku drogi nie gwarantował, że będzie łatwo.

Ten rok kalendarzowy to rok dla szkolnictwa niepublicznego zaznaczony jubileuszami. Za dwa dni odbędzie uroczysta Inauguracja w Akademii Krakowskiej im. Frycza-Modrzewskiego w związku z 25-leciem szkolnictwa niepublicznego w Polsce. Wcześniej wiosną 10-lecie swego istnienia świętowała Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Konferencja umocowana w Ustawie, posiadająca osobowość prawną, ściśle współpracująca z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz z Fundacją Rektorów Polskich, w oparciu o strategiczne porozumienia o współpracy w sprawach reprezentowania całego szkolnictwa wyższego w Polsce i na zewnątrz. Od ośmiu lat rektor Ateneum pełni z wyboru funkcję jej Przewodniczącego oraz członka Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, od trzech lat pełnomocnik rektora, prof. Marcin Krawczyński, również w drodze wyboru, reprezentuje interesy sektora polskich uczelni niepublicznych będąc członkiem Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wypełnianie tych funkcji przez kierownictwo Uczelni nakłada szczególne brzemię odpowiedzialności wobec wyboru form funkcjonowania Ateneum jako struktury akademickiej.

Upraktycznienie kształcenia wyższego związało ofertę programową studiów z rynkiem pracy ściślej, niż kiedykolwiek wcześniej. Szczególnie objęło to sektor uczelni zawodowych, otwierając dla niego nową kartę zadań i perspektyw, mam na myśli np. poziom piąty Polskich Ram Kwalifikacji.    Powiązanie z rynkiem pracy  wskazało na jakość i przydatność profesjonalną absolwentów  naszej Uczelni, zyskujących dobrą opinię u pracodawców w różnych miejscach podejmowanej pracy. Ateneum służy też swoją siedzibą licznym spotkaniom różnych inicjatyw społecznych, wypełniając swą edukacyjną misję skierowaną na zewnątrz, kształcąc u jej studentów ważne postawy prospołeczne i obywatelskie.

Bez wątpienia, niezwykle cenne z punktu widzenia specjalistycznego i międzykulturowego są wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus. I nie tylko wyjazdy. Gościliśmy w ramach tego programu zarówno studentów jak i pracowników naukowych. Wzbogaciło to atmosferę uczelnianą w Ateneum dając świadectwo akademickiej wspólnocie, bez granic. Nie korzystamy wyłącznie z dobrodziejstw Erasmusa. Na Wydziale Neofilologicznym zatrudnieni są profesorowie z zagranicy. Wykłady i seminaria z tzw. „nativespeakerami” są bezcenne z uwagi na możliwość bezpośredniego obcowania z przedstawicielami innych systemów językowych i kultur.

Kontakty z tzw. otoczeniem społeczno-gospodarczym rozwijał w ubiegłym roku Wydział Studiów Edukacyjnych, włączając do podstawy programowej niezbędny nurt wiedzy innowacyjnej. Siedzibę w Uczelni znalazły takie programy, jak „Innowacyjna Pedagogika” oraz Fundacja FAS. Już więc w czasie studiów nasi studenci mają szansę sprawdzić i rozwinąć swoje zainteresowania uczestnicząc w spotkaniach nowego, intelektualnego ruchu nowoczesnych pedagogów oraz włączyć się do działań promujących wiedzę z zakresu FAS.

Wypada więc podkreślić, że w Ateneum stale do zadań ważnych zaliczyć należy taką modyfikację oferty edukacyjnej, która łączy tradycję akademicką z nowatorstwem rynkowym, czyniąc uzyskane efekty kształcenia  atrakcyjne zarówno dla dyplomanta jak i pracodawcy. Takie podejście wymaga odpowiedzialności ze strony władz uczelni, by w pogoni za tzw. zawodowością nie zagubić jednocześnie wartości akademickich, a więc wytworzenia u studenta wiary w sens wartości poznawczych, otwierających oczy na  świat, poszanowania wspólnego dobra w duchu prawdy, uczciwości oraz życzliwości do innych. Bowiem choć biednie finansowo, to nie ubogo w ducha śmiałych ambicji i rozwojowej satysfakcji. Takie formacyjne przesłanie towarzyszyło i nadal towarzyszy studentom przez wszystkie lata ich nauki, stając się i wartością i dewizą działalności Uczelni na pomorskim rynku edukacyjnym.

W tym roku akademickim Ateneum wspólnie z Sopocką Szkołą Wyższą uruchomiło na Międzyuczelnianym Wydziale Biznesu i Lingwistyki nowy kierunek studiów, mający przygotować specjalistów do pracy w międzynarodowym biznesie, na co jest, potwierdzone umowami, ogromne zapotrzebowanie. Ten fakt najlepiej świadczy o trosce Uczelni dotyczącej losu zawodowego jej absolwentów, jest też odpowiedzią na zachętę władz resortowych do podejmowania międzyuczelnianych czynności konsolidacyjnych, chroniących uczelnie przed skutkami niżu demograficznego.

Jednocześnie przed Uczelnią stoją w zaczynającym się nowym roku akademickim szczególne zadania organizacyjne. Uczelnia musi znaleźć specjalnościowo nową, atrakcyjną formułę kształcenia na kierunku europeistyka oraz nauki o rodzinie, kierunki, których nazwa specjalnie nie przekonuje kandydatów na studia, jednakże w swoim zakresie ogarnia przecież ciągle aktualne i ważne zadania administracyjne i społeczne.

Realizacja tych i innych zadań związana jest z rozwojem własnej kadry naukowo-dydaktycznej. W ostatnich miesiącach otwarte zostały dwa przewody doktorskie, w CK trwa procedowanie kolejnego przewodu habilitacyjnego, przygotowywana jest dokumentacja do złożenia wniosku w staraniach o tytuł profesora. Ateneum, prowadząc kształcenie na studiach drugiego stopnia, posiada własną kadrę naukowo-dydaktyczną, mówiąc o jej rozwoju mam na myśli rozwój jej już posiadanego potencjału oraz młodej kadry. Rozwojowi sprzyja prężnie działające Wydawnictwo Ateneum, edytujące trzy punktowane periodyki, serie wydawnicze oraz monografie naukowe. Posiadanie przez Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa naukowej kategorii B zapewniło od strony finansowej uczestnictwo jego pracownikom liczne wyjazdy zagraniczne, z czynnym udziałem, na liczące się w świecie konferencje naukowe. Uzyskane granty na rozwój młodej kadry naukowej pełniły i pełnią taką samą, aktywizującą naukowo rolę.

Stałe uczestnictwo Rektora Ateneum, jako jedynego przedstawiciela uczelni niepublicznych Pomorza, w Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego istotnie wspiera dobre relacje z uczelniami publicznymi regionu. Wyjątkowo konstruktywna współpraca z Uniwersytetem Gdańskim obfitowała wspólnymi konferencjami naukowymi i wydawnictwami oraz aktywnością kół naukowych we wspólnych przedsięwzięciach. Równie cenna jest życzliwa opieka merytoryczna nad inicjatywami dydaktycznymi Ateneum ze strony Akademii Sztuk Pięknych oraz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Szanowni Państwo, kilka słów chciałbym teraz skierować do rozpoczynających dzisiaj naukę. Drodzy Kandydaci, niebawem znajdziecie się w nowym otoczeniu, w nowych strukturach społecznych, w bliskim kontakcie z innymi ludźmi. Jakie wyznaczycie sobie w tym świecie miejsce, tak przebiegać będzie wasza socjalizacja, nauka, rozwój. Jako wasz nauczyciel, mam dla was kilka wskazań. Jeśli staniecie się członkiem jakiejś grupy, czy organizacji, nie dajcie się ponieść panującym w grupie poglądom. Weźcie pod uwagę kontrargumenty i wyraźcie je. Bądźcie ostrożni przy formułowaniu stereotypowych sądów, bo nie każda sytuacja do nich pasuje. Jeśli już będziecie musieli przywdziać uniform, niech będzie to strój pielęgniarki. Przede wszystkim pozostańcie w zgodzie z sobą. Członkowie grupy bywają często zachłanni lub też dla odmiany gnuśni, a partykularne cele – promowanie własnej osoby lub unikanie ryzyka – przedkładają nad wspólne. W rezultacie grupa taka działa irracjonalnie, a przecież powinna być tak uformowana, by w jak największym stopniu neutralizować egoistyczne zachowania swych członków, lecz w irracjonalnej strukturze wielu grup i organizacji egoizm jest nagradzany a nie karany.

Pamiętajcie też, że postępowanie według utartych wzorów to rzecz najłatwiejsza; zmienianie czegokolwiek wymaga wysiłku umysłowego, który dla wielu ludzi jest czynnością uciążliwą i nieprzyjemną. Wymaga też energii niezbędnej dla przezwyciężenia inercji, która cechuje wiele organizacji i struktur, zwłaszcza w sektorze publicznym. Pamiętajcie też, że przeszłości, która jest już zamknięta nie da się zmienić. Użyteczna jest na tyle, na ile można się z niej nauczyć. Uczcie się więc nowego, korzystając mądrze z doświadczeń minionych pokoleń, radujcie się odkrywaniem świata i swego w nim miejsca, utożsamiajcie się ze swoją Uczelnią budując jej wartość i troszcząc się o jej dalsze losy, waszą Uczelnię, będącą naszym wspólnym dobrem.

Jak co roku, u progu nowego trudu akademickiego chciałbym wypowiedzieć słowa serdecznych podziękowań niemałemu sztabowi osób współdziałających ze mną w pracy na rzecz realizacji misji społecznej naszej Uczelni, w tym Panom Pełnomocnikom, Państwu Dziekanom, Kierownikom Działów i ich pracownikom, jednostkom ogólnouczelnianym, dziękuję członkom Wysokiego Senatu za stałą troskę o rozwój Uczelni, a za codzienność z niełatwą rzeczywistością administracyjną całej Uczelni w sposób szczególny dziękuję p. dr Bartoszowi Wiśniewskiemu, dyrektorowi Biura Rektora.

I wreszcie dziękuję najserdeczniej Wszystkim Przybyłym na dzisiejszą uroczystość, przybyłym z przyjaźni a nie z obowiązku. W tej przyjaźni bowiem zawarte jest wskazanie i w  wiarę w słuszność realizowanych przez nas działań edukacyjnych, i w siłę do przezwyciężania nieprzewidzianych trudności, i w moc dla dalszych planów, zamierzeń i marzeń. Odwzajemnimy ją stukrotnie.

Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit.

Rok akademicki 2016/2017 w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku ogłaszam za otwarty.

 

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

                 Rektor