POWRÓT DO MENU

Kandydat

Regulamin rekrutacji

Rozporządzenie w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych

 

O przyjęciu kandydata do Ateneum-Akademickiego Liceum decyduje:         

1. Liczba punktów za oceny otrzymane na świadectwie z:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • informatyki
  • języka obcego

oraz inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, zwłaszcza ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia sportowe lub artystyczne przynajmniej na szczeblu powiatowym.     

2. Liczba punktów uzyskanych z egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (tzw. "egzaminu gimnazjalnego").

Można otrzymać następującą ilość punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych:

  • celująca -16 pkt.
  • bardzo dobra -13 pkt.
  • dobra - 10 pkt.
  • dostateczna - 6 pkt
  • dopuszczający - 3 pkt.

 

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem otrzymuje się 8 punktów.

Za udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty (maksymalnie udział w dwóch konkursach) – 20 punktów (10 pkt.za konkurs).

Za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne przynajmniej na szczeblu powiatowym   (maksymalnie dwa osiągnięcia) – 8 punktów (4 pkt. za jedno osiągnięcie).

Za egzamin gimnazjalny przyznaje się maksymalnie 100 punktów.

Do szkoły przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

W określonej sytuacji Dyrektor szkoły może odstąpić od wymienionych zasad na rzecz rozmowy kwalifikacyjnej.